Bild:
Aktuellt 22.5.2020

EU distansarbetar: Översättaren vid Europeiska kommissionen Tero Laurokari

Coronakrisen har förändrat arbetssätten också i EU, och många som arbetar för EU har fått vänja sig vid att arbeta på distans. Tero Laurokari är översättare vid Europeiska kommissionen i Bryssel. Tack vare ett brett utbud av elektroniska verktyg kan Laurokari lätt anpassa sitt arbete till distansarbetsförhållanden i denna exceptionella tid. Laurokari berättar för Europainformationen hur hans nya arbetsvardag som översättare vid kommissionen ser ut.

 

Vad arbetar du med vid Europeiska kommissionen?

-Jag är översättare vid finska avdelningen vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning (DGT). Jag har arbetat vid kommissionen sedan oktober 2019. Mina arbetsspråk är engelska, franska och finska.

 

Hur påverkar coronavirussituationen för närvarande arbetet som översättare i EU?

-Liksom på många andra arbetsplatser har också vi på kommissionen till stor del övergått till distansarbete. Lyckligtvis är översättarens arbete till sin natur sådant att det lätt går att utföra på distans. Till exempel så gott som alla dokument och verktyg är elektroniska. Det finns också ett brett utbud av elektroniska verktyg för att hålla kontakt med kollegerna.

-Också här är utmaningarna huvudsakligen förknippade med de övriga följderna av undantagsförhållandena, till exempel med samordningen av vården av barn, barnens skolgång i hemmet och det egna distansarbetet. I mitt eget arbete har jag varit tvungen att tänka på hur jag kan säkerställa bästa möjliga arbetsförhållanden med tanke på arbetsergonomin i hemmakontoret och hur jag kommer att vänja mig vid att det sociala umgänget på arbetsplatsen saknas eller åtminstone är mycket begränsat.

 

Påverkar undantagsförhållandena mängden text som behöver översättas?

-Textmängden minskade något när undantagsåtgärderna började och de övriga generaldirektoraten ännu vande sig vid de nya arbetssätten, men situationen normaliserades rätt snabbt.

-Dessutom har kommissionen sedan coronakrisens början haft mycket att göra med tanke på hanteringen av krisen. Det har snabbt utarbetats mycket ny lagstiftning, vilket också har synts i ett stort antal översättningsuppdrag som dessutom ofta har varit brådskande. Det har alltså varit bråda tider, och om krisåtgärderna fortsätter vid sidan om kommissionens ”normala” arbete kommer mängden översättningar sannolikt att öka jämfört med det vanliga.

 

EU-terminologin är som en djungel. Hur är det att navigera i den som översättare?

-Att tampas med termfrågor och andra översättningsproblem är naturligtvis kryddan i arbetet. I termfrågor har vi översättare hjälp av språkavdelningarnas terminologer, som utreder nya termer och uppdaterar termbankerna. Vem som helst får njuta frukterna av deras arbete via EU-institutionernas gemensamma termdatabas IATE (https://iate.europa.eu/home). Dessutom har översättarna förstås nytta av det enorma dokumentarkiv som samlats under årens lopp. För finskans del finns där översättningar från de senaste 25 åren.

-Många termer och uttryck är lyckligtvis så pass etablerade att man snabbt lär känna dem som används ofta. Ur översättarens synvinkel är EU-terminologin ett specialområde bland många andra. Utöver EU-termer behövs det vanligtvis också termer från något annat politikområde eller specialområde, vilket innebär en större utmaning.

Europeiska komissionens finska översättningsavdelningen i Bryssel arbetar knappt 70 anställda. Foto: Pixabay.
I Europeiska kommissionens finska översättningsavdelningen i Bryssel arbetar knappt 70 anställda. Foto: Pixabay.

Hur många officiella språk har EU?

-Vid kommissionen används alla EU:s officiella språk, vilket innebär att vi har 24 arbetsspråk. I den interna kommunikationen använder vi av praktiska skäl tre arbetsspråk: engelska, franska och tyska. Därför måste alla anställda naturligtvis ha kunskaper i minst två av EU:s officiella språk, varav det ena måste vara engelska, franska eller tyska.

 

Hur många olika språkpar omfattar ditt arbete?

-I teorin översätter DGT inom en enorm mängd språkpar, om man tänker sig att vi översätter mellan alla 24 officiella språk. I praktiken är det dock så att översättningar till engelska, franska och tyska görs från 23 språk, medan till exempel översättningar till finska görs i huvudsak från engelska och endast mycket sporadiskt från andra språk.

-Det finns en egen översättningsenhet för varje språk, och i princip översätter alla från ett främmande språk till sitt modersmål. I undantagsfall kan man dock översätta till ett främmande språk.

 

Hur många finländska översättare arbetar för närvarande vid Europeiska kommissionen?

-Den finska avdelningen har knappt 70 anställda vid två enheter, och 53 av dem är översättare. En del av översättarna arbetar i Bryssel och en del i Luxemburg. Också svenska avdelningen har många finländska anställda.