Bild:
Nyheter 13.6.2019

I ordförandeskapets kulisser: EU-ordförandeskapets budskap på fem språk

Europeiska unionen är en internationell organisation och flerspråkighet hör till dess grundläggande principer. Det finns 24 officiella språk i EU.

Niina Elomaa leder ordförandeskapets översättarteam

All lagstiftning och andra författningstexter publiceras på alla de officiella språken, med undantag för iriska (på grund av knappa resurser översätts idag bara rådets och parlamentets gemensamma förordningar till iriska).

Möten i Europeiska rådet och i Europeiska unionens råd tolkas till alla officiella språk. Ledamöterna i Europaparlamentet har rätt att använda vilket som helst av de officiella språken under parlamentets plenarsammanträden.

Arbetsspråket är oftast engelska, franska eller tyska. Engelskans ställning är idag så stark att brexit knappast kommer att påverka detta.

Hei! Hej! Hello! Bonjour! Hallo!

I samband med Finlands sexmånadersperiod som ordförandeland i EU finns det ett särskilt översättarteam vid statsrådets kansli.

Översättningssamordnaren Niina Elomaa leder ordförandeskapets översättarteam. Teamet består av 14 personer som arbetar med översättning och språkgranskning på finska, svenska, engelska, franska och tyska.

Ordförandeskapets översättarteam är mångkulturellt och har engelska som sitt arbetsspråk. Till teamets viktigaste uppgifter hör att översätta texter till ordförandeskapets webbplats (eu2019.fi), som är på fem språk. Teamet översätter och språkgranskar också texter för ordförandeskapets möten.

”Det är vårt teams uppgift att se till att de finländska ministeriernas budskap under EU-ordförandeskapet når Europa och hela världen.”