Bild: Europeiska unionen
Aktuellt 5.3.2020

Vad är den europeiska gröna given?

Europeiska kommissionens initiativ Europeisk grön giv är ett omfattande och ambitiöst åtgärdspaket. Genom given siktar EU på att Europa ska vara den första klimatneutrala världsdelen 2050. Målet är att betydligt minska utsläpp, att investera i spetsforskning och innovation och att bevara den europeiska naturen.

Avsikten med den europeiska gröna given är att förändra hela EU:s ekonomi så att den är hållbar med tanke på framtiden, så att övergången till en grön ekonomi gynnar både medborgarna och företagen. I denna stora helhet ingår såväl jordbruk, energi, transport, finansieringsfrågor, industrin som EU:s yttre förbindelser.

Enligt Europeiska kommissionen anser 93 procent av EU:s invånare att klimatförändringen är ett allvarligt problem. Foto: Europainformationen / Petteri Heliste
Enligt Europeiska kommissionen anser 93 procent av EU:s invånare att klimatförändringen är ett allvarligt problem. Foto: Europainformationen / Petteri Heliste

Allt börjar med lagförslag

En europeisk grön giv innebär många nya lagstiftningsprojekt under de kommande åren.

Först ute är kommissionens förslag till EU:s klimatlagstiftning. Under sommaren väntas en övergripande plan för hur EU:s utsläppsminskningsmål till 2030 ska höjas till minst 50 procent. Som jämförelsetal när det gäller utsläppsminskningarna används 1990 års nivå. I juni 2021 ska kommissionen presentera sina planer om hur utsläppshandeln ska ses över och utvidgas.

EU har som mål att bli klimatneutralt senast 2050. Kommissionen ska föreslå en europeisk klimatlag som gör det politiska engagemanget till rättsligt bindande skyldigheter för EU-länderna. Samtidigt ska klimatlagen sporra investeringar. Foto: Pixabay
EU har som mål att bli klimatneutralt senast 2050. Kommissionen ska föreslå en europeisk klimatlag som gör det politiska engagemanget till rättsligt bindande skyldigheter för EU-länderna. Samtidigt ska klimatlagen sporra investeringar. Foto: Pixabay

Finland och den gröna given

Lagförslagen som ingår i den europeiska gröna given påverkar Finland på flera sätt.

”Finland anser det särskilt betydelsefullt att EU:s mål om klimatneutralitet 2050 styr hela programmet. Den gröna given innehåller många viktiga initiativ som är i linje med målen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering”, säger EU-specialsakkunniga Johanna Kentala-Lehtonen vid statsrådets kansli.

”Finland har ett eget ambitiöst mål om att vara klimatneutralt 2035 och därför är det viktigt för oss att EU:s mål till 2030 höjs till minst 55 procent.”

Andra viktiga åtgärder i given för Finland är bland annat handlingsplanen för cirkulär ekonomi, strategin för industripolitiken och EU:s nya skogsstrategi, som kommissionen lovat presentera i år.

Hur ska EU bli klimatneutralt?

  • Energisektorn ska bli koldioxidfri (över 75 procent av EU:s växthusgasutsläpp kommer från produktionen och användningen av energi)
  • Industrin ska stödjas så att den genom innovation kan nå en ledande ställning i den gröna ekonomin (endast 12 procent av materialet som används av den europeiska industrin är återanvänt)
  • Byggnader ska renoveras så att energikonsumtionen minskar (40 procent av vår energikonsumtion beror på byggnader)
  • Företag och kollektivtrafik börjar använda renare transportformer (trafiken orsakar 25 procent av EU:s utsläpp)

Den europeiska grönä given