Kuva: Sakari Piippo

Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat

Euroopan unionissa sosiaalipolitiikka kattaa myös työelämän sääntelyn ja työoikeuden alueet, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun työelämässä sekä erilaiset syrjinnän vastaiset toimenpiteet. Euroopan unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan tavoitteena on taata kaikille kansalaisille kohtuullinen elämänlaatu ja elintaso.

EU:n sosiaalipolitiikalla pyritään kehittämään elinoloja ja takaamaan sosiaaliturva sekä ehkäisemään syrjäytymistä erilaisten ohjelmien avulla. Niin sanotussa Euroopan sosiaalisessa mallissa talous-, työllisyys-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikat tukevat vastavuoroisesti toisiaan.

EU:n sosiaalipolitiikka – miniminormeja ja koordinointia

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka kuuluvat edelleen jäsenvaltioiden vastuulle. Unionin osallistuminen rajoittuu kaikille jäsenvaltioille yhteisten tavoitteiden vahvistamiseen, kansallisella tasolla toteutettujen toimien analysointiin sekä hyvien toimintatapojen vaihtamiseen ja suositusten antamiseen jäsenvaltioille. Toistaiseksi EU on säätänyt ainoastaan miniminormeista ja -oikeuksista.

Työsuojelu on tärkeä osa unionin sosiaalipolitiikkaa. EU:lla on toimivaltaa tehdä säännöksiä työsuojelun vähimmäisvaatimuksista ja esimerkiksi työpaikoilla käytettävien koneiden ja kemikaalien turvallisuutta koskevista asioista.

Jo Rooman sopimuksessa (1957) säädettiin jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnista. Tämä liittyy yhteismarkkinoihin jäsenvaltioiden välillä. Sosiaaliturvan koordinointi toteuttaa työvoiman vapaata liikkumista jäsenvaltiosta toiseen; työntekijä saa sosiaaliturvaa vain yhdestä maasta kerrallaan ja hänellä on oikeus samantasoiseen sosiaaliturvaan kuin jäsenvaltion omilla kansalaisilla. Sosiaaliturvan taso vaihtelee jäsenmaittain.

EU:n terveyspolitiikka edistää kansalaisten terveyttä

EU:n terveyspolitiikka edistää kansalaisten terveyttä sekä levittää terveystietoa. Tähän on pyritty erilaisilla toimintaohjelmilla (esimerkiksi syöpä-, aids- ja terveyden edistämisohjelmat) sekä suosituksilla. Tarkoituksena on muun muassa parantaa nopeaa reagointia terveysuhkiin sekä vaikuttaa erilaisiin terveyden taustatekijöihin.

Kuluttajansuojaa pyritään yhtenäistämään

Kuluttajansuojaa koskeva politiikka tähtää puolestaan siihen, että kuluttajien perusoikeudet ovat kaikissa jäsenmaissa samanlaiset. Näihin oikeuksiin kuuluvat terveydellinen ja taloudellinen kuluttajanturva, vahingonkorvausoikeus sekä kuluttajien tiedonsaantioikeus. Tuotteiden turvallisuutta seurataan ja sitä pyritään parantamaan esimerkiksi erilaisten vapaaehtoisten standardien avulla.

Euroopan unionin työllisyydestä, sosiaalipolitiikasta, terveydestä ja kuluttaja-asioista vastaavan neuvoston kokouksiin osallistuvat jäsenvaltioiden työministerit, sosiaali- ja terveysministerit sekä kuluttajansuoja- ja tasa-arvoasioista vastaavat ministerit. Neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa.
Näillä aloilla neuvosto tekee päätökset useimmiten määräenemmistöllä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa.