Kuva: European Parliament

Ulko- ja yleisasiat

Ulkoasiat

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) tavoitteena on ratkaista konflikteja ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä. Politiikan keskiössä on kansainvälisten sääntöjen noudattaminen. Myös kaupalla, humanitaarisella avulla ja kehitysyhteistyöllä on tärkeä rooli EU:n kansainvälisessä toiminnassa. Laajasti tarkasteltuna YUTP käsittää kaikki ulkopolitiikan osa-alueet ja ulkoiseen turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Tavoitteena rauhan säilyttäminen

Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on rauhan säilyttäminen, unionin yhteisten arvojen turvaaminen, turvallisuuden vahvistaminen sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Johtotähtenä on EU:n perusajatus kansanvallan ja oikeusvaltion periaatteiden sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisesta.

Ulkoasioiden valmistelu EU:n neuvostossa

Unionin ulkosuhdetoimintaan liittyviä asioita valmistelee ulkoasiain neuvosto (UAN), joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Neuvoston kokouksiin osallistuvat ulkoministerit sekä esityslistasta riippuen myös Eurooppa-asioista, kehitysyhteistyöstä, kaupasta ja puolustuksesta vastaavat ministerit.

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Lissabonin sopimuksen myötä EU sai oman ulkosuhdehallinnon sekä ”ulkoministerin”, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan. Hänen vastuullaan on EU:n ulkosuhteiden johdonmukaisuus, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä EU:n edustaminen kansainvälisillä areenoilla. EU-ulkoministeri toimii myös ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana.

Borrell pitämässä puhetta.
Josep Borrell aloitti EU:n ulko- ja turvallisuusasioiden korkeana edustajana vuonna 2019. Kuva: Euroopan unioni

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka | europa.eu
Suomi toimijana EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa | um.fi
Ulkoasianneuvosto | europa.eu

Yleiset asiat

Lissabonin sopimus jakoi yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston kahdeksi eri kokoonpanoksi.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri EU:n yleisten asioiden neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2023. Vieressä vasemmalla Portugalin ja oikealla Saksan kollega.
Suomen eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz EU:n yleisten asioiden neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2023. Vieressä vasemmalla Portugalin ja oikealla Saksan kollega.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa (YAN) jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit, ja neuvostoa johtaa puheenjohtajamaan ministeri. Neuvosto käsittelee sellaisia EU-asioita, joilla on vaikutusta useampaan unionin politiikkalohkoon. Tällaisia ovat muun muassa Euroopan unionin laajentuminen, talousarviokehitys sekä toimielin- ja hallintokysymykset. Neuvosto valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset (EU:n jäsenmaiden valtion- tai hallitusten johtajien kokoukset) ja huolehtii niiden jatkotoimista. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. Yleisten asioiden neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Yleisten asioiden neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Yleisten asioiden neuvosto | europa.eu