Utrikes och allmänna frågor

Utrikes frågor

Till unionens yttre förbindelser hör framför allt den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) som är underställd denna, utrikeshandeln och utvecklingssamarbetet.

Målet för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är att skydda unionens gemensamma värderingar, stärka unionens säkerhet, bevara freden, främja internationellt samarbete och att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Frågor med anknytning till unionens yttre förbindelser bereds av rådet för utrikes frågor, som sammanträder en gång i månaden. Vid rådets möten deltar utrikesministrarna och beroende på dagordningen också ministrar med ansvar för Europafrågor, utvecklingssamarbete, handel och försvar.

Borrell håller ett anförande.
Josep Borrell tog över EU: s höge representant för utrikes- och säkerhetspolitiken i 2019. Foto: Europeiska unionen

I och med Lissabonfördraget fick EU en ”utrikesminister”, som ansvarar för samstämmigheten i unionens yttre åtgärder och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och representerar EU på internationella arenor. EU:s utrikesminister Federica Mogherini är också ordförande i rådet för utrikes frågor. Under utrikesministern inrättas en avdelning för yttre åtgärder, genom vilken utrikesfrågorna i fortsättningen ska skötas.

Allmänna frågor

Lissabonfördraget delade upp rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser i två sammansättningar.

Finlands Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz i EU:s allmänna rådets, juni 2023.
Finlands Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz i EU:s allmänna rådets möte, juni 2023.

Rådet för allmänna frågor, leds av en minister från ordförandelandet.

När rådet behandlar allmänna frågor tar man upp ärenden som berör fler än ett av unionens politikområden, till exempel förhandlingar om EU:s utvidgning, arbetet med unionens fleråriga budgetplan eller institutionella och administrativa frågor. Det samordnar också sin del bredningen av Europeiska rådets möten.

Rådet för allmänna frågor sammanträder cirka en gång per månad.