Bild: Visit Finland: Jouni Vilhunen/Vastavalo

Jordbruk och fiske

Inom politikområdena jordbruk och fiske fattas besluten på EU-nivå. Besluten inom jordbruks- och fiskeripolitiken fattas av Europeiska unionens råd, som för jordbrukets och fiskets del beslutar om finansieringen ur de nationella budgetarna i en skild budget för unionen.

De centrala frågorna för jordbruks- och fiskeripolitiken är marknadsreglering, organisation av produktionen, fastställande av tillgängliga resurser, förbättring av de övergripande jordbruksstrukturerna och landsbygdsutvecklingen.

Den gemensamma jordbrukspolitiken har haft som syfte att minska antalet handelshinder och tullar för jordbruksprodukter inom unionen, medan man infört importtullar för jordbruksprodukter från tredje land.

EU:s jordbrukspolitik utvecklas ständigt

EU:s gemensamma jordbrukspolitik har som syfte att utveckla unionens jordbruksproduktion på ett balanserat sätt och genom att beakta miljön och djurens välbefinnande. Målet för den gemensamma jordbrukspolitiken är också att främja landsbygdsområdenas livskraft.

Senaste åtgärd är den hälsokontroll av jordbrukspolitiken som beslutades 2008. Tanken är att modernisera, förenkla och strama upp jordbrukspolitiken.

Den gemensamma jordbrukspolitiken den mest omfattande av alla EU:s politikområden och tar en stor del av EU:s budget. Ändå har dess andel av budgeten minskat från 70 % på 1970-talet till 38 % i dag.

EU:s fiskerinäring är världens tredje största

Målet för EU:s gemensamma fiskeripolitik är en hållbar användning av fiskresurserna. Även genom den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeriprodukter försöker man påverka utbud och efterfrågan.

EU inrättade 2005 Gemenskapens kontrollorgan för fiske för att se till att fiskerestriktionerna följs, så att fiskbestånden kan överleva på lång sikt. Fiskeriavtal med länder utanför EU och förhandlingar inom internationella fiskeriorganisationer sörjer för att inte bara EU-vatten, utan även världens samlade fiskevatten, skyddas från överfiske.

EU:s råd för jordbruk och fiske är en av de äldsta rådskonstellationerna och det samlas en gång i månaden. I mötena deltar jordbruks- och fiskeministrarna samt kommissionärer med ansvar för jordbruk, landsbygdsutveckling, fiske, havsfrågor, frågor om sjuk- och hälsovård samt konsumentskyddsfrågor.