Bild:

Utbildning, ungdom och kultur

Europeiska unionens medlemsstater ansvarar själva för undervisningens och yrkesutbildningens innehåll samt för utbildningssystemens organisation med respekt för nationella och regionala särdrag. Europeiska unionen bidrar med stöd för att utveckla en högkvalitativ utbildning. Unionen kompletterar medlemsstaternas eget arbete framför allt genom stödprogram.

Med stödprogrammen främjas språkundervisning och utveckling av språkkunskaperna, kunskapen om de europeiska folkens kultur och historia samt skyddet av kulturarvet. Programmen stödjer också rörlighet för studerande och lärare, samarbete mellan utbildningsanstalter samt konstnärligt och litterärt skapande.

Unionen strävar efter att främja samarbetet mellan medlemsstaterna. Samarbetet kan genomföras lagstiftningsvägen om Europeiska unionens grundfördrag ger möjlighet till det. Ett exempel på detta är det ömsesidiga erkännandet av examina.

Rådet för utbildning, ungdom och kultur består av ministrarna med ansvar för utbildnings-, kultur-, ungdoms- och kommunikationsfrågor. Rådet sammanträder vanligen tre eller fyra gånger per år. Besluten fattas huvudsakligen enligt ordinarie lagstiftningsförfarande. Beslut på det kulturella området fattas enhälligt.