Bild: Sakari Piippo

Miljö

De globala miljöproblemen tilltar hela tiden i takt med att jordens befolkning ökar och urbaniseringen fortgår. Det behövs fler åtgärder för att klimatförändringen ska hållas under kontroll. Luften, haven och andra vattendrag måste hållas rena och markanvändningens och ekosystemens hållbarhet måste säkerställas.

Europeiska unionens miljöpolitik är mycket strikt. Naturen är ett livsvillkor för människorna och den måste tas om hand. Vi har gemensamma normer för skyddet av våra gemensamma naturtillgångar, såsom vattnet, luften, biotoper, växt- och djurarter. Normerna finns för att värna om människornas hälsa och livskvalitet och de uppmuntrar också företag till affärsverksamhet på miljöns villkor. Hållbar utveckling är en central del av miljöpolitiken. Man talar om grön tillväxt och de möjligheter som den erbjuder.

De största hoten mot miljön är föroreningen av vattnet och luften och olika kemikalier som kommer ut i naturen. EU vill förbättra luftkvaliteten, minska ljudföroreningarna och trygga rent dricksvatten och badvatten. Dessutom bemödar man sig om att minska eller helt avskaffa skadliga kemikalier för att minska hoten mot människors hälsa och välbefinnande.

Bild: European Union 2015 – European Parliament

Klimatavtalet från Paris

I FN:s klimatavtal som godkändes i Paris i december 2015 förband sig nästan alla världens länder till att kämpa mot klimatförändringen.

Avtalet träder i kraft när minst 55 parter förbundit sig till det. Dessa länders utsläpp utgör minst 55 procent av världens växthusgasutsläpp. Länderna förbinder sig till avtalet genom sina egna nationella förfaranden, antingen genom att ratificera det, godkänna det eller ansluta sig till det.

Klimatavtalet innehåller inte kvantitativa åtaganden för utsläppsminskning. Avtalsparterna förbinder sig till att informera om, bereda, uppnå och upprätthålla sina nationella utsläppsmål. I Paris förhandlade FN-staterna också om lösningar för att få utsläppen att minska snabbare redan före 2020.

Målet är att växthusgashalterna i atmosfären ska fås ner till en nivå som inte är farlig och att jordens medeltemperatur inte ska stiga med mer än två grader.