Bild: Pixabay

Transport, telekommunikation och energi

På transport-, telekommunikations- och energiområdet strävar EU efter att skapa moderna och effektiva system som är livskraftiga ur ekonomisk, social och miljömässig synpunkt.

En fungerade transport är en förutsättning för den inre marknaden

Transport är ett av unionens viktigaste politikområden eftersom transporterna är viktiga för den fria rörligheten för personer och varor.

EU:s beslut har en betydande roll även i Finlands trafikpolitik, specielt i transport, sjöfart och tung trafik.

EU har öppnat telekommunikation för konkurrens

Unionens mål inom telekommunikationsområdet är att upprätta ett integrerat nät på europeisk nivå och ett informationssamhälle, att öppna de nationella marknaderna och att avskaffa skillnader i medlemsstaternas lagstiftning. Flera åtgärder har vidtagits på unionsnivå för att ytterligare öppna marknaderna för konkurrens och för att främja investeringar i forskning.

Den europeiska integrationen började med energifrågor

EU strävar efter att öka andelen vindkraft och andra förnybara energikällor i unionens energiproduktion.

Fördraget om kol- och stålgemenskapen från 1951 omfattade en viktig strategisk energikälla och en industribransch som använde energi. För att utveckla kärnenergin upprättades 1957 en egen gemenskap, Euratom, som fortfarande är verksam. Till övriga delar har energipolitiken utvecklats bland annat utifrån miljölagstiftningen och bestämmelserna om den inre marknaden.

Energipolitiken hör huvudsakligen till medlemsstaternas eget ansvarsområde. Målsättningen för EU:s energipolitik är i första hand att alla konsumenter skall ha en tryggad försörjning av energi till överkomliga priser, att miljöskyddet respekteras och en sund konkurrens främjas. För medborgarna har det bland annat varit av betydelse att el- och gasmarknaden öppnats för konkurrens, vilket har lett till lägre energipriser.

I samband med Kyotoprotokollet har en förbättrad energieffektivitet blivit en allt viktigare del av unionens strategi. EU har förbundit sig att förbättra sin energieffektivitet med 20 procent fram till 2020.

Man strävar efter att öka andelen förnybara energikällor på EU-nivå från nuvarande 6–7 procent till 20 procent fram till 2020. Av trafikbränslena borde minst 10 procent vara biobränslen 2020. EU satsar också kraftigt på att utveckla energiteknologin.

En gemensam energipolitik behövs också för att garantera tillgången på energi i unionens medlemsländer. I framtiden har unionen för avsikt att föra en mer sammanhållen dialog med Ryssland och andra viktiga producentländer.

Rådet som bereder EU:s transport-, telekommunikations- och energifrågor

Sedan juni 2002 har EU:s transport-, telekommunikations- och energifrågor hört till ansvarsområdet för en rådskonstellation. Rådet träffas ungefär en gång varannan månad. Beroende på vilka frågor som står på dagordningen deltar ministrar med ansvar för transport-, telekommunikations- eller energifrågor.