Tillgänglighetsverktyg

Bild: European Commission

Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken (ECB), som har sitt säte i Frankfurt i Tyskland, svarar för unionens gemensamma penningpolitik och förvaltar euroområdets gemensamma valuta, euron.

Banken inrättades 1998. Till euroområdet hör de 19 länder i Europiska unionen som har tagit euron i bruk. Dessa är Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Österrike, Estland, Lettland och Litauen.

Till centralbankens huvuduppgifter hör att sörja för eurons köpkraft och prisstabilitet genom att övervaka penningmängden och följa upp prisutvecklingen. Banken fastställer även räntorna inom euroområdet. De länder som gått med i den monetära unionen har fortfarande sina egna centralbanker, men dessa måste följa Europeiska centralbankens riktlinjer och anvisningar.

Beslutsorganen är ECB-rådet och direktionen

Europeiska centralbankens högsta beslutsorgan är ECB-rådet, som beslutar om unionens penningpolitik. Med penningpolitiken avses styrning av den utestående penningmängden genom att påverka till exempel räntorna.

Rådet består av de nationella centralbankscheferna i de 19 medlemsländerna i euroområdet och ECB:s direktion, som består av Europeiska centralbankens ordförande, vice ordförande och fyra övriga medlemmar. Direktionen har till uppgift att säkerställa att rådets beslut genomförs och ge nödvändiga anvisningar till de nationella centralbankerna.

Alla EU-länder är representerade i allmänna rådet

Till Europeiska centralbankens beslutande organ hör dessutom allmänna rådet med representanter för de 19 euroländerna och de 9 EU-länder som inte är med i euroområdet. Allmänna rådet deltar i ECB:s rådgivande och samordnande verksamhet och i förberedelserna för utvidgningen av euroområdet. Allmänna rådet upplöses när alla EU:s medlemsländer har anslutit sig till den ekonomiska och monetära unionen.

Följ oss