Bild: European Commission

Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken (ECB), som har sitt säte i Frankfurt i Tyskland förvaltar EU:s gemensamma valuta euron och övervakar prisstabiliteten. ECB ansvarar för den monetära politiken och stöder genomförandet av den ekonomiska politiken i EU.

Europeiska centralbanken har till uppgift att

  • upprätthålla prisstabiliteten (hålla inflationen under kontroll), särskilt i de länder som har infört euron
  • främja stabiliteten i det finansiella systemet genom att se till att finansmarknadernas och de finansiella institutens verksamhet övervakas på lämpligt sätt.

Samarbete med de nationella centralbankerna

ECB samarbetar med alla de 27 nationella centralbankerna i medlemsländerna. Tillsammans bildar de Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

ECB samordnar också samarbetet mellan centralbankerna i euroområdet, det vill säga de 19 EU-länder som redan har infört euron. Tillsammans bildar de eurosystemet.

Länder som infört euron är Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Österrike, Estland, Lettland och Litauen.

ECB har tre beslutsfattande organ:

  • Direktionen sköter ECB:s löpande verksamhet. Direktionen består av ECB:s ordförande, vice ordförande och fyra övriga ledamöter. Alla ledamöter utses av Europeiska rådet genom kvalificerad majoritet.
  • ECB-rådet beslutar om unionens penningpolitik. Med penningpolitiken avses styrning av den utestående penningmängden genom att påverka till exempel räntorna. Rådet består av de nationella centralbankscheferna i de 19 medlemsländerna i euroområdet och ECB:s direktion.
  • Det allmänna rådet deltar i ECB:s rådgivande och samordnande uppgifter och förbereder nya länders anslutning till euroområdet. Det allmänna rådet består av ECB:s ordförande och vice ordförande samt cheferna för de nationella centralbankerna i alla 27 EU-länder.

Europeiska centralbanken är ett helt oberoende organ. ECB, eurosystemets nationella centralbanker och medlemmarna i deras beslutsfattande organ får inte begära eller ta emot instruktioner från någon annan part.

Finlands Bank som en del av eurosystemet

Finlands Bank deltar som medlem i eurosystemet i beredningen av euroområdets gemensamma penningpolitik och i beslutsfattandet och genomförandet av penningpolitiken. Finlands Bank deltar i euroområdets högsta beslutsfattande genom sin generaldirektör som sitter i Europeiska Centralbankens råd.