Bild: European Council

Europeiska rådet

Europeiska rådet består av medlemsstaternas regerings- och statschefer och kallas också EU:s toppmöte. I Europeiska rådet sammanträder stats- och regeringscheferna för alla medlemsländer.

Finlands delegation vid Europeiska rådet leds av statsministern.

Europeiska rådet inrättades 1974, då EU:s politiska ledare började sammanträda regelbundet. När Lissabonfördraget trädde i kraft i december 2009 blev Europeiska rådet en av EU:s officiella institutioner.

Europeiska rådet har som uppgift att fastställa de allmänna politiska riktlinjerna för unionens utveckling. Europeiska rådet löser också tvister som inte annars har kunnat lösas. Därtill fastställer det riktlinjerna för den ekonomiska politiken och unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Det är sålunda EU:s högsta politiska organ. Europeiska rådet fick genom Lissabonfördraget befogenheter att fatta juridiskt bindande beslut.

Stats- och regeringscheferna sammanträder minst fyra gånger per år. Ordföranden kan dessutom sammankalla extra möten. De officiella mötena hålls i Bryssel.

Europeiska rådets ordförande

Charles Michel aloitti tehtävässään 1. joulukuuta 2019. Kuva: Euroopan unioni.
Charles Michel tillträdde posten som ordförande i rådet den 1 december 2019. Foto: Europeiska unionen.

Europeiska rådets arbete leds av dess ordförande eller ”president”. Europeiska rådet väljer sin ordförande med kvalificerad majoritet för två och ett halvt år. Mandatet kan förnyas en gång. I december 2019 tog belgiern Charles Michel över ordförandeskapet i Europeiska rådet.

Till presidentens uppgifter hör att vara ordförande vid Europeiska rådets möten och att leda dess arbete. Ordföranden förbereder mötena i samarbete med kommissionens ordförande och rådet för allmänna frågor. Rådet för allmänna frågor, som leds av det aktuella ordförandelandets utrikesminister, spelar den viktigaste rollen i förberedelserna inför Europeiska rådets möten.