Tillgänglighetsverktyg

Bild: European Council

Europeiska rådet

Europeiska rådet består av medlemsstaternas regerings- och statschefer och kallas också EU:s toppmöte. Europeiska rådet inrättades 1974, då EU:s politiska ledare började sammanträda regelbundet. När Lissabonfördraget trädde i kraft i december 2009 blev Europeiska rådet en av EU:s officiella institutioner.

Europeiska rådet har som uppgift att fastställa de allmänna politiska riktlinjerna för unionens utveckling. Europeiska rådet löser också tvister som inte annars har kunnat lösas. Därtill fastställer det riktlinjerna för den ekonomiska politiken och unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Det är sålunda EU:s högsta politiska organ. Europeiska rådet fick genom Lissabonfördraget befogenheter att fatta juridiskt bindande beslut.

Stats- och regeringscheferna sammanträder minst fyra gånger per år. Ordföranden kan dessutom sammankalla extra möten. De officiella mötena hålls i Bryssel.
Finlands delegation vid Europeiska rådet leds av statsministern, som kan biträdas av den minister som ansvarar för ärenden som behandlas vid toppmötet. Republikens president kan delta i möten till vilka mera omfattande inbjudningar har gått ut.

Europeiska rådets ordförande

Donald Tusks mandat löper ut i slutet av november. Bild: Europeiska unionen

Europeiska rådets arbete leds av dess ordförande eller ”president”. Europeiska rådet väljer sin ordförande med kvalificerad majoritet för två och ett halvt år. Mandatet kan förnyas en gång.
Donald Tusk är Europeiska rådets ordförande sedan december 2014.

Till presidentens uppgifter hör att vara ordförande vid Europeiska rådets möten och att leda dess arbete. Ordföranden förbereder mötena i samarbete med kommissionens ordförande och rådet för allmänna frågor. Rådet för allmänna frågor, som leds av det aktuella ordförandelandets utrikesminister, spelar den viktigaste rollen i förberedelserna inför Europeiska rådets möten.

Följ oss