Bild: Court of Justice of the European Union

Europeiska unionens domstol

Unionens domstol har till uppgift att övervaka att EU:s lagstiftning tolkas och tillämpas på samma sätt i alla medlemsländer. Domstolen är ett oberoende organ.Domstolen säkerställer också att unionens medlemsländer och institutioner sköter sina lagstadgade uppgifter. Den har befogenhet att döma i tvister där parterna är medlemsländer, EU:s institutioner, företag och enskilda personer.EU-domstolen består av två domstolar: unionens domstol och tribunalen som båda finns i Luxemburg.

Unionens domstol behandlar bland annat de nationella domstolarnas begäran om förhandsavgörande, överträdelsetalan som väckts mot ett medlemsland och överklaganden av tribunalens domar.

Tribunalen behandlar särskilt privatpersonernas, företagens och medlemsländernas talan om ogiltigförklaring av EU-åtgärder. I praktiken innebär detta att tribunalen behandlar frågor som gäller konkurrensrätt, statliga stöd, handel, jordbruk, handlingars offentlighet och varumärken.

EU-domstolen är flerspråkig. Rättegångsspråket kan vara vilket som helst av unionens officiella språk. Bild: EU-domstolen
EU-domstolen är flerspråkig. Rättegångsspråket kan vara vilket som helst av unionens officiella språk. Bild: EU-domstolen

Domstolens förhandsavgöranden påverkar medlemsstaternas rättskipning

Tolkningsrätten hos unionens domstol sträcker sig till rättsskipningen i medlemsstaternas domstolar och myndigheter i form av förhandsavgöranden. Så sker när det ärende som ska avgöras gäller en tolkning av unionsrätten.

På grund av den allmänt hållna karaktären hos unionens grundfördrag har EU-domstolens rättspraxis fått en central betydelse för EU-rätten. Domstolen drar i sin rättspraxis upp viktiga riktlinjer som utvecklar unionens rättssystem. Många av de centrala principerna i unionsrätten, till exempel principen om unionsrättens företräde, har uppkommit genom EU-domstolens förhandsavgöranden.

Domare från varje medlemsland

Vid Europeiska unionens domstol finns en domare från varje medlemsland. Domarna utses genom överenskommelse mellan medlemsländernas regeringar för en period av sex år som kan förlängas.