Bild: Court of Justice of the European Union

Europeiska unionens domstol

Unionens domstol har i uppgift att övervaka att EU:s lagstiftning tolkas och tillämpas på samma sätt i samtliga medlemsstater. Domstolen är ett oberoende organ.

Domstolen säkerställer också att unionens medlemsstater och institutioner sköter sina lagstadgade uppgifter. Den har befogenhet att döma i tvister där parterna är medlemsstater, EU:s institutioner, företag och enskilda personer.

EU-domstolen består av unionens domstol, tribunalen och personaldomstolen. Alla domstolarna har sina säten i Luxemburg.

Domstolens förhandsavgöranden påverkar medlemsstaternas rättskipning

Tolkningsrätten hos unionens domstol utsträcker sig till rättsskipningen i medlemsstaternas domstolar och myndigheter i form av förhandsavgöranden. Så sker när det ärende som skall avgöras gäller en tolkning av unionsrätten.

Eftersom unionens grundläggande fördrag är allmänt hållna har EU-domstolens rättspraxis fått en central betydelse för EU-rätten. EU-rättens företräde gentemot nationell lagstiftning har lett till att domstolen kan sägas ha varit med och skapat EU-rätten. Domstolens förhandsavgöranden har därmed varit av betydelse vid utvecklingen av europarätten.

Domare från varje medlemsland

Vid Europeiska unionens domstol finns en domare från varje medlemsland. Domarna utses genom överenskommelse mellan medlemsländernas regeringar för en period av sex år, som kan förlängas. Finländsk domare i EU-domstolen är Niilo Jääskinen som tillträdde 7.10.2019.

EU:n tuomioistuimen suomalaistuomari Niilo Jääskinen.
Niilo Jääskinen, domare i EU-domstolen. Foto: Europeiska unionens domstol

I anslutning till domstolen verkar tribunalen, vars finländska domare är Tuula Riitta Pynnä som tillträdde 26.9.2019. Tribunalen behandlar främst talan som väcks av enskilda medborgare eller juridiska personer, och som oftast gäller beslut fattade av organ underlydande EU.

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen suomalaistuomari Tuula Riitta Pynnä. Kuva: Euroopan unionin tuomioistuin
Tuula Riitta Pynnä, domare i tribunalen. Foto: Europeiska unionens domstol