Bild: Riitta Supperi/Keksi/Team Finland

Europeiska datatillsynsmannen

Dataskydd är en grundläggande rättighet som skyddas av europeisk rätt. Den grundar sig på artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Europeiska datatillsynsmannen skall se till att alla EU:s institutioner och organ respekterar den enskildes rätt till privatliv vid behandling av personuppgifter. EU:s institutioner och organ får exempelvis inte behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse eller medlemskap i fackförening.

Om du misstänker att någon av EU:s institutioner eller ett EU-organ har kränkt din rätt till privatliv kan du klaga hos den europeiska datatillsynsmannen. Datatillsynsmannen kan exempelvis beordra att institutionen eller organet rättar, blockerar, utplånar eller förstör personuppgifterna som behandlats på olaglig väg.

Europeiska datatillsynsmannen inrättades 2001. Giovanni Buttarelli handhade uppgiften mellan åren 2015 och 2019. I december 2019 utnämndes Wojciech Wiewiórowski till europeisk datatillsynsman för en mandatperiod på fem år.

David SASSOLI, EP President meets with Wojciech WIEWIOROWSKI, European Data Protection Supervisor
David Wojciech Wiewiórowski (t.v.), tillträdde tjänsten som datatillsynsman 2019. Här med Europaparlamentets talman David Sassol (t.h.). Foto: Daina Le Lardic, EU, Europaparlamentet 2020