Bild: Riitta Supperi/Keksi/Team Finland

Europeiska datatillsynsmannen

Dataskydd är en grundläggande rättighet som skyddas av europeisk rätt. Den grundar sig på artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Europeiska datatillsynsmannen skall se till att alla EU:s institutioner och organ respekterar den enskildes rätt till privatliv vid behandling av personuppgifter. EU:s institutioner och organ får exempelvis inte behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse eller medlemskap i fackförening.

Om du misstänker att någon av EU:s institutioner eller ett EU-organ har kränkt din rätt till privatliv kan du klaga hos den europeiska datatillsynsmannen. Datatillsynsmannen kan exempelvis beordra att institutionen eller organet rättar, blockerar, utplånar eller förstör personuppgifterna som behandlats på olaglig väg.

Europeiska datatillsynsmannen inrättades 2001.