Bild: European Commission

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är en institution som är oberoende av medlemsstaterna. Kommissionen består av 27 ledamöter eller kommissionärer, en från varje medlemsstat.

Exklusiv rätt till lagförslag

Kommissionen har exklusiv rätt att lägga fram lagförslag. Den lägger fram sina förslag till ny lagstiftning för Europaparlamentet och rådet, som fattar beslut utifrån kommissionens förslag.

Om det förekommer brott mot EU-lagarna har kommissionen rätt att väcka talan mot en medlemsstat eller ett företag. Kommissionen kan till exempel bötfälla företag för brott mot konkurrenslagarna. Kommissionen ansvarar också för att genomföra unionens gemensamma politikområden och övervakar att grundfördragen iakttas. Därtill förvaltar den unionens budget och handlägger unionens handlingsprogram. Europeiska kommissionen företräder unionen utåt, till exempel inom handelspolitiken.

Kommissionärerna driver EU:s intressen

Kommissionens mandatperiod är fem år. Ursula von der Leyens kommission inledde i sitt arbete i början av december 2019.

Varje kommissionsledamot ansvarar för ett visst delområde inom EU:s politik. Kommissionärerna företräder inte sitt eget land utan EU:s gemensamma intressen. Den finländska kommissionären Jutta Urpilainen ansvarar för internationella partnerskap.

Bild: Europeiska unionen

Ursula von der Leyens kommission inledde i sitt arbete i början av december 2019.

Bild: Europeiska unionen 2019 – Källa: EP

Den finländska kommissionären Jutta Urpilainen ansvarar för internationella partnerskap.

Den största institutionen

Sammanlagt arbetar cirka 32 000 tjänstemän i kommissionen, vilket gör den till unionens största institution. Kommissionens personal är uppdelad i generaldirektorat eller avdelningar, som leds av generaldirektörer som är ansvariga inför kommissionärerna.

Kommissionen har sitt säte i Bryssel. Kommissionens huvudbyggnad Berlaymont är belägen invid Schumanplatsen i hjärtat av Bryssels EU-kvarter. En del av dess avdelningar finns i Luxemburg.

Komission päärakennus Berlaymont sijaitsee Brysselissä. Kuva: Euroopan unioni
Komissionens huvudbyggnad Berlaymont är belägen i Bryssel. Foto: Europeiska unionen