Bild: Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Europeiska revisionsrätten

Den oberoende revisionsrätten övervakar att EU:s medel används lagligt, ekonomiskt, effektivt och för överenskommet ändamål. För att försäkra sig om en korrekt användning av medlen granskar revisionsrätten räkenskaperna i alla instanser som hanterar EU:s penningmedel. En årlig revisionsberättelse ges över användningen av EU:s medel.

Revisionsrätten består av en ledamot från varje medlemsland. Ledamöterna utnämns för en period av sex år. Revisionsrätten som inledde sin verksamhet 1977 har sitt säte i Luxemburg.