EU:s ordförandeland Bulgarien vill föra västra Balkan närmare Europeiska unionen

När Estlands halvårsperiod som Europeiska unionens ordförandeland tar slut vid årsskiftet är det Bulgarien som tar över. Det är första gången Bulgarien är EU-ordförande. Landet blev EU-medlem 2007.

Nyheter 21.12.2017

Mikkel Näkkäläjärvi på väg att bli den första Regionkommittéledamoten av samiskt ursprung

Mikkel Näkkäläjärvi (sd) från Rovaniemi blir med stor sannolikhet i början av 2018 den första ledamoten av samiskt ursprung i Europeiska regionkommittén. Näkkäläjärvi föreslås efterträda Antti Liikkanen (sd) som i flera perioder har företrätt norra Finland.

Aktuellt 13.12.2017

EU:s förordning om åtgärder mot geoblockering underlättar näthandel över gränserna

Snart kan EU:s medborgare boka konsertbiljetter, köpa möbler och använda sitt kreditkort i nätbutiker i hela Europa på samma sätt som i hemlandet. Det blir möjligt tack vare EU:s nya förordning om åtgärder mot geoblockering, som förbjuder omotiverade begränsningar på grund av kundernas bosättningsort.

Aktuellt 5.12.2017

Tuomas Tikkanen till toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU: ”Unga ska lyftas fram som en ny kärna i Finlands utvecklingspolitik”

Det femte toppmötet mellan Afrikanska unionen och Europeiska unionen (AU-EU) arrangeras i Abidjan i Elfenbenskusten den 29–30 november. Syftet med mötet är att stärka de politiska och ekonomiska banden mellan EU och Afrika. Ett viktigt tema vid mötet blir investeringar i unga, eftersom 60 procent av befolkningen i Afrika är under 25 år.

Aktuellt 29.11.2017

EU samarbetar på två nivåer inom det östliga partnerskapet

EU:s östliga partnerskap har som mål att stödja stabilitet, demokrati, en rättsstatsutveckling och en liberalisering av handeln i partnerländer i Östeuropa och Sydkaukasien. Det östliga partnerskapet är en del av EU:s grannskapspolitik. Det femte toppmötet inom det östliga partnerskapet hålls i Bryssel den 24 november.

Nyheter 24.11.2017

Finlands nettobidrag till EU minskade kraftigt i fjol

PRESSMEDDELANDE Finansministeriet  3.11.2017

Nyheter 13.11.2017

Europainformationens seminarieturné Finland och EU:s framtid väcker debatt runt om i landet

Pressmeddelande190/2017                                                                                              3.11.2017

Aktuellt 3.11.2017

Statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation – Ansökningsomgång 2018 är nu öppen

Utrikesministeriet lediganslår statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation att sökas. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten för 2018.

Aktuellt 28.10.2017

Europeiska rådet diskuterade utvecklingen av unionen och förhandlingarna om Storbritanniens utträde

EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade utvecklingen av unionen vid sitt frukostmöte fredagen den 20 oktober. Därefter bedömde stats- och regeringscheferna framstegen i förhandlingarna om Storbritanniens utträde vid ett extra möte i Europeiska rådet (artikel 50) där Storbritannien inte deltog.

Nyheter 23.10.2017

Vilken EU-påverkare är du? Kom till bokmässan och gör vårt skojiga test

Vilken känd EU-påverkare är du? Det får du testa i Europainformationens monter på bokmässan i Helsingfors.

Nyheter 19.10.2017

Det ekonomiska Europa och det sociala Europa på skilda vägar?

På Europainformationens evenemang för allmänheten i Lahtis i början av oktober diskuterades EU:s framtid och Finlands roll i det europeiska samarbetet.  Invånarna i Päijänne-Tavastland dryftade särskilt hur det ekonomiska och det sociala Europa glidit isär, hurdana framtidsutsikter unga har och vem som leder EU.

Aktuellt 18.10.2017

Att arbeta i Bryssel: Iina Lietzén – Så här klarar du EU:s uttagningsprov

Iina Lietzéns väg till Europaparlamentet i Bryssel är summan av konsekventa handlingar och lyckliga sammanträffanden. Sociologen från Kisko har levt i kollektiv vid College of Europe, arbetat mitt i händelsernas centrum i Israel–Palestina-konflikten, förberett sig disciplinerat men avspänt inför EU:s allmänna uttagningsprov och blivit en av få godkända bland tiotusentals sökande.

Nyheter 4.10.2017

Seminarieturnén Finland och EU:s framtid

Diskussionen om EU:s framtid och Finlands linje är åter aktuell. Frågor om EU:s enighet, brexit, migration, Europas säkerhet och eurons framtid känns angelägna för många både här hos oss och på andra håll i Europa.

Nyheter 25.9.2017

Arktis, Östersjön och TTIP – statsunderstöd för Europainformation ökar allmän EU-kunskap

Varje år delar Europainformationen ut statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer (CSO) för informationsprojekt om Europa. Statsunderstödets syfte är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland.

Nyheter 22.9.2017

Diskussion om EU:s framtid lockade fullt hus i Åbo

Evenemanget Finland och EU:s framtid i Åbo i slutet av augusti inledde en föredragsturné som pågår hela vintern. Idén med turnén är att ge allmänheten en möjlighet att föra en diskussion med politiker och experter om EU:s framtidsutsikter och Finlands roll i det europeiska samarbetet. Diskussionerna utgår från kommissionens vitbok om Europas framtid som publicerades i mars. Vitboken presenterar olika möjliga scenarier för samarbetets framtid.

Aktuellt 11.9.2017

Europeisk Excellenscenter mot Hybridhot startar sin verksamhet i Helsingfors

Europeisk Excellenscenter mot hybridhot inleder preliminärt sin operativa verksamhet i början av september. Lagen om excellenscenter trädde i kraft den 1 juli.

Aktuellt 1.9.2017

Finland och EU:s framtid -turné startar i Åbo

Diskussionen om EU:s framtid och Finlands linje är åter aktuell. Frågor om EU:s enighet, brexit, migration, säkerhetsutmaningar och eurons framtid känns angelägna för många såväl hos oss som på annat håll i Europa.

Nyheter 23.8.2017

Gränskontrollen ses över – striktare kontroll vid EU:s yttre gräns

Kan Ivan och Mary besöka Ruisrock 2025 eller stoppas deras resa av EU:s intensifierade kontrollprocesser? EU utvecklar gränsbevakningen för att förbättra rörligheten och säkerheten och förhindra illegal vistelse. I framtiden krävs det flera skeden innan Ivan och Mary kan dansa på Ruisrock, vare sig de kommer från länder med visumtvång eller ej.

Nyheter 28.7.2017

EUE-kolumn: EU räddar miljoner medborgare från att insjukna och dö i yrkesbetingad cancer

Till och med tiotals miljoner människor i Europeiska unionen exponeras regelbundet i sitt arbete för cancerframkallande ämnen. Årligen dör över 100 000 människor i yrkesbetingad cancer. Cancer är den vanligaste yrkesbetingade dödsorsaken i unionen, den orsakar över hälften av fallen. Situationen är upprörande. Den 11 juli godkände EU:s medlemsstater ett direktiv som syftar till att väsentligt minska dessa dödsfall.

EU-kolumn 24.7.2017

Arktiska fläktar i somriga Björneborg

– Om Finland lyckas hålla Arktiska rådets medlemsländer kvar vid samma bord och engagerade i de gemensamma målen, har vårt ordförandeskap varit lyckat, konstaterar utrikesminister Timo Soini.

Aktuellt 13.7.2017

EU-kolumn: HBTIQ-rättigheterna har förbättrats i EU, men de mänskliga rättigheterna kräver kontinuerligt arbete

”Här lönar det sig att ta de möjligheter som erbjuds och gripa tillfället i flykten”, säger Maria Lensu som funnit sig väl till rätta i EU-institutionerna och nu arbetat där i nästan 13 år. För henne har den här inställningen lett till ett intressant arbete som handlar om mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd, och efter det senaste bytet av arbetsuppgifter jobbar Lensu nu med frågor som gäller Egypten. Den stressiga tillvaron i Bryssel underlättas av en sportig livsstil och en morfar som gärna ställer upp som au pair när det behövs.

Nyheter 30.6.2017

Estland inledde sitt första EU-ordförandeskap

Estland övertog ordförandeskapet i Europeiska unionen den 1 juli 2017. Det är Estlands första ordförandeskap i EU. Estland blev medlem i EU 2004 tillsammans med nio andra stater. Den historiska utvidningen gjorde slut på delningen av Europa. Till Schengen-området har Estland hört sedan slutet av 2007 och till euroområden anslöt sig landet 2011.

Nyheter 28.6.2017

EU:s metoder för att bekämpa skatteflykt och aggressiv skatteplanering

EU förfogar över många metoder för att ingripa mot skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Även nya direktiv är under planering.

Nyheter 20.6.2017

Utrikesministeriet deltar också i SuomiAreena med Arktis och aktuella utrikespolitiska ämnen som teman

Den 10–14 juli ordnas för tolfte gången det årliga Suomiareena-evenemanget i Björneborg. Vid evenemanget diskuterar olika aktörer samhälleliga och aktuella ämnen.

Nyheter 16.6.2017

Dags att tillföra innehåll i debatten om EU:s framtid

EU-kommissionens representation i Finland ordnade evenemanget Citizens’ dialogue torsdagen den 1 juni 2017 i Europasalen i Helsingfors. På plats för att diskutera EU:s framtid var kommissionären Corina Creţu och vice ordförande Jyrki Katainen.

Nyheter 12.6.2017

Efter brexit – ett närmare samarbete i sikte?

EU-utträdet såldes till britterna med hjälp av löften som inte kommer att gå i uppfyllelse. De lovades mer pengar av EU. Det kommer knappast att hända, man kan inte hålla kvar medlemsförmånerna men avsäga sig alla utgifter och allt ansvar.

Aktuellt 2.6.2017

Europainformationens webbplats har förnyats

Europainformationens förnyade webbplats har öppnats.

Nyheter 29.5.2017

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet 2017–2019

I egenskap av ordförande i Arktiska rådet 2017–2019 betonar Finland vikten av att genomföra klimatavtalet från Paris och beakta FN:s mål för hållbar utveckling i samarbetet i den arktiska regionen. Under sitt ordförandeskap ska Finland stärka samarbetet och dess kontinuitet, också på högsta politiska nivå.

Nyheter 4.5.2017

Finland, EU och den arktiska regionen

EU:s politik för Arktis

Nyheter 2.5.2017

Ett europeiskt kompetenscentrum för motverkande av hybridhot har inrättats i Helsingfors

Statsrådets kommunikationsavdelning  11.4.2017

Nyheter 12.4.2017

I Lappland anordnas sju möten under EU-ordförandeskapet

Under Finlands EU-ordförandeskap anordnas sju möten i Lappland. Av dessa sju är försvarsministrarnas informella möte i oktober i Kittilä det mest ansedda. De första gästerna anländer redan i juli, då utbetalningsställenas direktörer samlas i Rovaniemi 5- 7.7.2006.

Nyheter 17.3.2017

Arktiska rådet förbereder sig inför Finlands ordförandeskap

Arktiska rådets tjänstemannakommitté sammanträdde till sitt sista möte under Förenta staternas ordförandeskap i Juneau i Alaska den 7–9 mars. Under mötet presenterade Finland programmet för sitt ordförandeskap. Det fokuserar på klimatfrågor och hållbar utveckling i den arktiska regionen. Finlands tvååriga ordförandeskap inleds i maj.

Nyheter 13.3.2017

EU erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter – ständig rekrytering till uppgifter för viss tid[copy]

Utöver ordinarie tjänsterna rekryterar Europeiska unionens organ och ämbetsverk personer även till uppgifter för viss tid och till avtalsbaserade uppgifter. Arbetsuppgifterna kan till exempel gälla finansiering, juridik, EU:s olika politikområden, kommunikation eller personaladministration. Rekryteringen till uppgifter för viss tid är fortgående.

Nyheter 22.2.2017

Valtionavut kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen – vuoden 2017 haku on nyt auki

Utrikesministeriet lediganslår statsunderstöd för frivilligorganisationernas Europainformation att sökas. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten för 2017.

Nyheter 21.2.2017

Roamingavgifterna för konsumenter avskaffas

Goda nyheter för alla som reser i EU-länderna.

Nyheter 14.2.2017

Utrikesministeriets Europainformation deltar i mässan för undervisningssektorn Educa

Utrikesministeriets Europainformation deltar i mässan för undervisningssektorn Educa i Helsingfors mässcentrum fredagen och lördagen den 27–28 januari. I vår monter 6n48 hittar du aktuell information bland annat om EU och Finlands kommande ordförandeskap i Arktiska rådet.

Nyheter 25.1.2017

EU-Venäjä

I mars i fjol enades EU-ländernas utrikesministrar om fem principer som ska styra unionens relation till Ryssland. Den av principerna som kanske har fått minst uppmärksamhet är den femte, som handlar om kontakter människor emellan. Det är viktigt att människor inte fjärmar sig från varandra ens under politiskt utmanande tider. Som kommissionens ordförande Juncker konstaterade i S:t Petersburg i somras: Our people must be at the heart of it; med andra ord att det är människorna som ska stå i centrum av EU:s relation till Ryssland.

Nyheter 24.1.2017

Eurooppatiedotus Educa 2017 -messuilla

Europainformationen deltar i Educa-mässan i Helsingfors mässcentrum med ett arktiskt tema.

Nyheter 23.1.2017

Europa 2017 -karta

Utrikesministeriets Europainformation har gett ut en karta över Europa 2017. På kartan är förutom:

Nyheter 18.1.2017

Eurooppatiedotus Educa 2017 -messuilla

Eurooppatiedotus on mukana Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa arktisella teemalla.

Nyheter 13.1.2017

Malta EU-puheenjohtajuus

Malta inledde sitt ordförandeskap i Europeiska unionen den 1 januari 2017. Malta tar över efter Slovakien, vars halvårsperiod tog slut den 31 december 2016. Malta har varit medlem i EU sedan 2004, då landet anslöt sig i sällskap av Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

Nyheter 4.1.2017