EU:s ekonomiska kris – termer och bakgrund

Publicerad: 11/2011

Nyheter 22.12.2011

Den arabiska våren diskuterades på Sacharovseminarium

Europaparlamentets informationskontor i Finland ordnade ett seminarium i Helsingfors om arabvåren och Europeiska unionens människorättspolitik. Unionens aktivitet i människorättsfrågor fick beröm, men det finns plats för förbättringar.

Nyheter 20.12.2011

En finanspolitisk union bildas

De europeiska stats- och regeringscheferna förhandlade den 8 och 9 december vid Europeiska rådets toppmöte i Bryssel om åtgärder som behöver vidtas för att avvärja den ekonomiska och finansiella krisen i Europa. Resultatet av diskussionerna blev att man beslutade att inrätta en finanspolitisk union, som ska skärpa EU-ländernas ekonomiska disciplin och stärka krismekanismerna.

Nyheter 20.12.2011

Placerarna förbereder sig för att euron kraschar

Den ekonomiska krisen i Europa fördjupas dag för dag. På grund av krisen har placerarna börjat förbereda sig för att euron kraschar. – Jag ser ingen annan lösning på situationen än ett kraftigt ingripande från Europeiska centralbankens sida, säger Vesa Puttonen, som är professor i finansiering.

Nyheter 9.12.2011

Diskussion om Europas framtid den 12 december i Åbo

OBS ! Diskussionstillfället är fullbokat, anmälningar mottas inte mera. Diskussionen bandas in och sänds direkt på adressen www.vnk.fi/euroopantulevaisuus, där den också sparas och kan ses senare.

Nyheter 7.12.2011

Medlemsländerna bör inte lämna euron

– Det finns ingen orsak att tala enbart om att vi har en eurokris. Ungern måste i mitten av november vända sig till IMF, på samma sätt som Lettland gjort tidigare. Båda är EU-länder, men ännu inte euroländer, säger riksdagsledamoten Miapetra Kumpula-Natri, som är ordförande för stora utskottet.

Nyheter 29.11.2011

Vad innebär den ekonomiska krisen?

Martti Salmi från finansministeriet drog fullt hus då han föreläste under rubriken ”Italien, Grekland och hävstångseffekten – vad nytt om eurokrisen?”. Salmi har som biträdande chef för finansministeriets sekretariat för internationella ärenden deltagit i beredningen av Finlands ekonomiska riktlinjer i EU.

Nyheter 28.11.2011

Utrikesministeriet förnyar EU-informationen till allmänheten

Utrikesministeriet förnyar EU-informationen till allmänheten

Nyheter 22.11.2011

Kommissionen föreslår en gemensam europeisk köplag

Europeiska kommissionen har presenterat sitt förslag till en förordning om en gemensam europeisk köplag. Om köplagen införs skulle den vid sidan av den nationella lagstiftningen skapa ett alternativt system där säljare och köpare vid gränsöverskridande handel kan komma överens om att den europeiska köplagen tillämpas i stället för nationell lagstiftning. Förslaget till förordning kan i vissa fall försvaga det finländska konsumentskyddet.

Nyheter 4.11.2011

Europas framtid diskuteras i Tammerfors

Statsrådets kansli, Europainformationen vid utrikesministeriet och Tammerfors universitet arrangerar en diskussion om Europas framtid måndagen den 7 november 2011 i Tammerfors universitets festsal kl. 11.00–12.30. Diskussionen ingår i den serie med seminarier som arrangeras på olika håll i landet, och som inleddes i Helsingfors i början av september.

Nyheter 31.10.2011

Skuldlättnader för Grekland resultatet av EU:s supervecka

EU-ländernas stats- och regeringschefer sammanträdde två gånger i Bryssel i slutet av oktober. En förbättring av styrningen och kontrollen av euroområdets ekonomi stod på dagordningen för Europeiska rådet den 23 oktober. Då betonade stats- och regeringscheferna att man bör ge redan överenskomna åtgärder för att stödja medlemsländernas strukturreformer och balansera de offentliga finanserna högsta prioritet.

Nyheter 28.10.2011

Kroatiens förestående EU-medlemskap stöds av en majoritet

Kroatiens förhandlingar om EU-medlemskap avslutades i juni. Ännu i år väntas Europaparlamentets ståndpunkt och likaså väntas undertecknandet av anslutningsfördraget ske före årsskiftet. Därefter ska anslutningsfördraget ratificeras i medlemsstaterna, vilket i Finland sker i riksdagen.

Nyheter 28.10.2011

Finlands medlemsavgifter sjönk år 2010

Enligt de uppgifter som kommissionen offentliggjort var Finlands nettobetalningsandel 300,2 miljoner euro år 2010. Det betyder att nettobetalningarna var 57 euro per invånare. Nettobetalningen var 244,1 miljoner euro mindre än år 2009, då den var 544,2 miljoner euro. Nettobetalningsandelen är 0,16 procent av Finlands bruttonationalinkomst.

Nyheter 21.10.2011

Europeiska kommissionens utvidgningsrapport 2011

Europeiska kommissionens färska utvidgningsstrategi innehåller en rapport om de framsteg som länder som vill bli EU-medlemmar har gjort. Enligt rapporten är bland annat Serbien och Montenegro ett steg närmare Europeiska unionen.

Nyheter 20.10.2011

Kroatiens väg till Europeiska unionen

Kroatien blir Europeiska unionens 28:e medlemsstat i början av juli 2013. Medlemskapsförhandlingarna avslutades under ledning av ordförandelandet Ungern i slutet av juni och det egentliga anslutningsfördraget undertecknas antagligen i december.

Nyheter 19.10.2011

Europeiska medborgaråret 2013

Över hälften av EU-medborgarna känner inte till de rättigheter som EU-medborgarskapet medför och vilken medborgarnas ställning är. Därför har Europeiska kommissionen beslutat att utlysa 2013 till Europeiska medborgaråret.

Nyheter 14.10.2011

Ålands demilitarisering och neutralisering

Den gemensamma europeiska säkerhetspolitiken utvecklas och leder också för Ålands del till nya frågor och överväganden; hur står sig Ålandskonventionen i Östersjön och i Europa i det fördjupade samarbetet? Fungerar de skyddsmekanismer som Ålandslösningen innebär så att den även i fortsättningen kan tjäna som exempel på stabil konfliktlösning som den gjorde för 90 år sedan?

Nyheter 14.10.2011

”Vi står inför de största utmaningarna någonsin i EU:s historia”

Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso höll sitt linjetal om tillståndet i Europeiska unionen den 28 september. I sitt tal till Europaparlamentet utvärderade Barroso ärligt orsakerna till krisen. Han menar att det inte enbart är frågan om en ekonomisk kris, utan också om en social kris och en förtroendekris gällande EU:s beslutsfattare.

Nyheter 12.10.2011

EU:s sammanhållningspolitik effektiviseras

Europeiska kommissionen antog 6 oktober ett förslag till lagpaket om sammanhållningspolitiken, dvs. regional- och strukturpolitiken. I paketet utformas riktlinjerna för sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020. Genom förslagen vill man rikta in sig på målen i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, den så kallade Europa 2020-strategin.

Nyheter 12.10.2011

Det nordiska samarbetets betydelse diskuterades i Vasa

I samband med de nordiska samarbetsministrarnas möte i Vasa den 8.9 ordnades en paneldiskussion “Ung i Norden”. Diskussionen med ministrarna ingick i en evenemangsserie som sekretariatet för nordiskt samarbete vid utrikesministeriet och Europainformationen arrangerar. Målsättningen är att öka kunskapen om det nordiska samarbetet och dess möjligheter under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2011.

Nyheter 21.9.2011

Trafikfrågor diskuteras i Nyland vid evenemanget EU och du

Pressmeddelanden, 19.9.2011

Nyheter 21.9.2011

Trafikfrågor diskuteras i Nyland vid evenemanget EU och du

Pressmeddelande 236/2011

Nyheter 19.9.2011

Evenemanget EU och du väckte tankar om mångkulturalism i Uleåborg

Evenemangsserien EU och du, som besöker alla landskap i Finland, anlände till Uleåborg fredagen den 2 september. Programmet som pågick hela dagen bestod av besök i skolor, ett kulturbibliotek, evenemanget ”Vi uleåborgare”, en diskussion öppen för allmänheten och ett evenemang på stadens salutorg. Evenemanget arrangerades i samband med Uleåborgsdagarna.

Nyheter 16.9.2011

Vaasassa pohdittiin pohjoismaisen yhteistyön merkitystä

Pohjoismaisen yhteistyön ministerien tapaamisen yhteydessä 8.9 Vaasassa järjestettiin paneelikeskustelu ”Mahdollisuuksien Pohjoismaat”. Keskustelu oliosa ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön ja Eurooppatiedotuksen järjestämää tapahtumakiertuetta. Tavoitteena on lisätä tietoa pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sen mahdollisuuksista Suomen hoitaessa Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuutta vuonna 2011.

Nyheter 16.9.2011

EU-delegationerna ersätter inte Finlands beskickningar ute i världen

Genom Lissabonfördraget inrättades en utrikestjänst för Europeiska unionen (Europeiska utrikestjänsten, European External Action Services, EEAS) som i samarbete med medlemsstaterna sköter EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Utrikestjänsten inrättades ett år efter Lissabonfördragets ikraftträdande, dvs. den 1 december 2010.

Nyheter 7.9.2011

Ett eget EU-program för idrotten 2014

Avsikten med EU:s idrottsprogram är att stödja europeiska samarbets- och utbildningsprojekt och nätverk. Foto: Europaparlamentet

Nyheter 3.8.2011

EU strategi för Donau regionen

Johannes Hahn, kommissionären ansvarig för EU:s regionalpolitik, har tillsammans med ordförandelandet Ungerns utrikesminister Janos Martonyi lagt fram vilka länder ansvarar för Donau regionens strategis ansvarsområden. 

Nyheter 3.8.2011

Åbos och Tallinns kulturhuvudstadsår har hunnit halvvägs

Åbo och Tallin är det här året Europas kulturhuvudstäder. Efter de imponerande öppningsceremonierna i början av året infaller de övriga toppevenemangen och huvudpunkterna till sommaren. I Åbo förväntas kulturhuvudstadsårets evenemang locka över en miljon besökare under resten av året.

Nyheter 28.7.2011

Europeiska unionens medlemsstater

Europeiska unionens medlemsstater

Nyheter 18.7.2011

Minister Hautala till EU:s utvecklingsministermöte i Polen

Pressmeddelande 182/2011

Nyheter 13.7.2011

Ålands demilitarisering

Ålands demilitarisering väcker frågor och diskussion i och med de nya utmaningar som europapolitiken för med sig. Detta behandlades i ett seminarium som ordnades i september 2010 i Mariehamn i samarbete mellan Finlands utrikesministerium och Ålands Landskapsregering. Vid seminariet medverkade Utrikesminister Alexander Stubb, Ålands landtråd Viveka Eriksson, lagtingets talman Roger Nordlund samt i panelen Anders Gardberg från Försvarshögskolan, Susanne Eriksson från Ålands Lagting, Sia Spilipoulou Åkermark från Ålands fredsinstitut samt Teija Tiilikainen från Helsingfors Universitet.

Nyheter 5.7.2011

Europeiska unionens centrum för arktisk information till Rovaniemi?

Europeiska unionen utarbetar som bäst ett arktiskt handlingsprogram. Samtidigt funderar man på om unionen ska inrätta ett centrum för arktisk information. Rovaniemi är en stark kandidat som placeringsort för centrumet. Mer information får vi antagligen i juni när Europeiska kommissionens mellantidsrapport väntas bli färdig.

Nyheter 10.6.2011

Ett område i Finland bland de tjugo rikaste i Europeiska Unionen

Eurostat har publicerat de tjugo rikaste och tjugo fattigaste områdena i Europeiska Unionen baserat på fakta från år 2008. Bland de tjugo rikaste områdena fanns ett från Finland, nämligen Åland.

Nyheter 10.6.2011

Utrikesminister Stubb: En viktig vecka med tanke på Libyen

Utrikesminister Alexander Stubb deltog på tisdagen i EU-utrikesministrarnas möte, där situationen i Libyen var det tema som bevakades mest. "Gaddafi måste förstå att han inte är en del av lösningen, utan han måste gå", sammanfattade utrikesminister Stubb det akuta politiska läget. "En svår internationell operation är på gång. Den är alldeles olik den i Tunisien eller Egypten, där ledarna själva avgick snabbt", bedömde utrikesministern.

Nyheter 13.4.2011

Utrikesministrarna diskuterar situationen i Libyen

Pressmeddelande 127/2011

Nyheter 11.4.2011

Till Europa eller längre – det finns många möjligheter

Pressmeddelande 111/2011

Nyheter 29.3.2011

Karriär inom EU (infoblad 1b/2011)

Rekryteringsprocessen till EU-tjänster förnyades år 2010.

Nyheter 21.3.2011

Utrikesministrarna diskuterar situationen i Libyen och Japan

Pressmeddelande 101/2011

Nyheter 18.3.2011

Eurons framtid diskuteras i Lilla parlamentet

Pressmeddelande 94/2011

Nyheter 15.3.2011

Utrikesminister Stubb om Libyen: EU erkänner bara stater

Frågan om erkännande av Libyens oppositionsråd blev en central fråga vid EU-utrikesministrarnas inofficiella möte på torsdagen den 10 mars. Enligt utrikesminister Alexander Stubb anser "Finland och 25 andra EU-länder att endast länder kan erkännas". Utrikesministermötet beredde EU:s extra toppmöte om Libyen som äger rum i morgon. Vid toppmötet strävar statscheferna efter att avge en gemensam stark förklaring om situationen i Libyen. Enligt Stubb är hela EU:s tydliga budskap nu att "Muammar Gaddafi måste gå - och han måste gå snart".

Nyheter 11.3.2011

Europeiska unionen söker återigen nya tjänstemän

Pressmeddelande 78/2011

Nyheter 4.3.2011

Ny riksomfattande tävling i EU-kunskap för niondeklassister

Pressmeddelande 46/2011

Nyheter 15.2.2011

De europeiska grupperingarna för territoriellt samarbetes förenklar gränsöverstridande samarbete

De europeiska grupperingarna för territoriellt samarbetes (EGTS) stadga antogs 2006 för att skapa ett rättsligt ramverk avsett att minimera administration i samband med gränsöverstridande projekt. Idag har 16 gränsöverstridande regioner inrättat EGTS-grupperingar som omfattar över 320 offentliga myndigheter i hela Europa.

Nyheter 9.2.2011

EU starkare än tidigare?

Pressmeddelande 37/2011

Nyheter 9.2.2011

Finland deltar i beredskapsturen för snabbinsatsstyrkor

Plutonchefen får instruktioner från utbildaren. Foto: försvarsmakten

Nyheter 28.1.2011

Ungern tog över ordförandeskapet i EU

Belgiens statsminister Yves Leterme avstår ordförandeskap till Ungariens statsminister Viktor Orbán. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 26.1.2011

Reformen av EU:s forskningspolitik 2014 och utsikterna för den finländska Europaforskningen

Docent Kimmo Elo och EU-vetenskapsexpert Rami Nissilä. Foto: Europainformationen

Nyheter 26.1.2011

Estland övergick till euro

Samma bildmotiv, dvs. landets karta och texten ”Eesti”, finns på samtliga mynt. Mynten har designats av den estniska konstnären Lembit Lõhmus och mynten präglas av Finlands myntverk. Foto: ECB

Nyheter 26.1.2011

Tiilikainen: Vi måste ta lärdom av krisen

Vissa ekonomer tror att den monetära unionen faller sönder redan inom några år. Enligt direktören för Utrikespolitiska institutet Teija Tiilikainen ska man dock ta lärdom av krisen. Gemensamma regler, ett sanktionsförfarande, ett starkare engagemang från medlemsstaternas sida och utöver allt detta en bättre planering av politiken - detta är medicinen för framtiden. Tunga politiska beslut kräver tyvärr en kris, sammanfattade Tiilikainen.

Nyheter 21.1.2011

Estland övergick till euro

Eurostartpåsen var en populär julklapp. Foto: Wikicommons

Nyheter 4.1.2011