Alexander Stubbs tre synpunkter på EU:s framtid

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb tror inte att EU utvecklas till en förbundsstat i stil med USA. Däremot tror han att EU kommer att gå mot en större gemenskaplighet.

Nyheter 20.12.2012

Cypern tar över EU-ordförandeskapet

Cypern tar över EU-ordförandeskapet efter Danmark den 1 juli. Det är första gången Cypern är ordförandeland i EU.

Nyheter 20.12.2012

Vart är EU på väg?

Nyheter 13.12.2012

EU – Fredsprojekt 2012

EU tar i dag, 10 december, emot Nobels fredspris 2012. Varför har EU förtjänat priset? Vilka frågor bör unionen framöver koncentrera sig på? – De här frågorna besvaras av ministrarna Erkki Tuomioja, Alexander Stubb och Heidi Hautala samt professorerna Pami Aalto och Sixten Korkman i Europainformationens nyutgivna publikation ”EU – Fredsprojekt 2012”.

Nyheter 13.12.2012

Perspektiv på EU i Lilla parlamentets Infocentrum

Pressmeddelande 295/2012

Nyheter 11.12.2012

Förordning om timmer för att förhindra olaglig avverkning

En EU-förordning om timmer ska börja tillämpas den 3 mars 2013. Genom förordningen vill man stärka timmerleverantörernas ansvar på Europeiska unionens inre marknad. Genomförandet av förordningen styrs på nationell nivå. I Finland ska Landsbygdsverket samordna efterlevnaden av förordningen.

Nyheter 5.12.2012

ABC om förhandlingarna om den fleråriga budgetramen

Den fleråriga budgetramen fastställer ett tak för EU:s utgifter för nästa budgetperiod. Med hjälp av utgiftstaken beslutar man hur mycket pengar unionen har till förfogande och vad pengarna används till. Vid förhandlingarna går man också igenom de regler som bestämmer hur medlemsländerna ska finansiera utgifterna.

Nyheter 26.11.2012

EU kräver inte att vi måste köpa polsk ”gummipotatis”

EU:s upphandlingsdirektiv förnyas som bäst och avsikten är att det ska träda i kraft nästa år. Direktivet påverkar konkurrensutsättningen i samtliga EU-länder och ändrar också den finländska upphandlingslagen. Det är många som tror att Europeiska unionen kräver att endast priset ska vara avgörande vid konkurrensutsättning av offentliga upphandlingar. Så är det inte nu och i synnerhet inte efter att det nya direktivet trätt i kraft.

Nyheter 15.11.2012

Ny budgetförordning gör det enklare att söka EU-finansiering

Europeiska unionens budgetförordning innehåller bestämmelser om EU:s budget. I den finns regler och principer för Europeiska unionens budget vilka påverkar unionens alla utgifter och inkomster. Den största direkta påverkan har budgetförordningen på de verksamhetsområden som står direkt under kommissionen, exempelvis forskningspolitiken.

Nyheter 8.11.2012

Resenärens kom-ihåg-lista

Årets livligaste resesäsong har börjat och tusentals finländare reser till när och fjärran. I år har det skett några förändringar i resenärens kom-ihåg-lista. Förändringarna gäller roamingavgifter, barns pass och sällskapsdjur. Två saker förblir ändå lika viktiga: före resan ska man ta en reseförsäkring och bekanta sig med situationen i landet man ska resa till.

Nyheter 8.11.2012

Européerna anser att utvecklingsbistånd är viktigt

En färsk undersökning visar att hela 85 procent av invånarna i Europeiska unionen anser att utvecklingsbiståndet är viktigt. Invånarna är överlag positivt inställda till utvecklingssamarbetet oberoende av i vilket medlemsland de bor. Allt fler européer anser att handeln är ett viktigt instrument för att förbättra levnadsvillkoren för människorna i utvecklingsländerna.

Nyheter 2.11.2012

Det nordiska samarbetet fördjupas även inom säkerhetspolitiken

Statsrådet bereder som bäst en ny säkerhets- och försvarspolitisk redogörelse. Den väntas bli färdig i år. Arbetet med redogörelsen följs upp av en parlamentarisk kontaktgrupp som statsrådet tillsatt. Gruppen har i uppgift att ge riksdagsgrupperna rättidig information och främja en sakkunnig och helhetsbetonad diskussion om ämnet.

Nyheter 2.11.2012

Kroatien – den 28:e EU-staten?

Kroatiens förhandlingar om EU-medlemskap avslutades i juni 2011. Efter EU-myndigheterna gett sitt godkännande undertecknades anslutningsavtalet i december 2011. Enligt planen ska landet ansluta sig till EU i juli 2013 när alla medlemsländer har godkänt anslutningsavtalet. I sitt så kallade utvidgningspaket i oktober 2012 bedömde kommissionen hur Kroatien har klarat av att genomföra Köpenhamnskriterierna, det vill säga kriterierna för medlemskap.

Nyheter 2.11.2012

Diskussion om säkerhetspolitik i Åbo

Utrikesministeriets Europainformation ordnar en serie öppna diskussioner om Finlands säkerhetspolitik. Diskussionerna handlar om vilka faktorer som påverkar Finlands säkerhet idag och i framtiden. Följande diskussion ordnas i Åbo torsdagen den 25 oktober kl. 17.00–18.30 i Aaltoauditoriet i Alvarium, Trädgårdsgatan 8 B.

Nyheter 23.10.2012

Europeiska revisionsrätten vakar över EU:s ekonomi

Måndagen den 15 oktober firades den internationella klarspråksdagen. Samma dag ordnades i Lahtis en diskussion där allmänheten kunde ställa frågor om den ekonomiska krisen i Europa och om övervakningen av EU:s pengar.

Nyheter 23.10.2012

Diskussion om säkerhetspolitik i Åbo

Pressmeddelande 242/2012

Nyheter 23.10.2012

ESM inledde verksamheten 8 oktober

Europeiska stabilitetsmekanismens förvaltningsråd höll sitt första möte måndagen den 8 oktober 2012 i Luxemburg. Därmed inledde den permanenta Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) officiellt sin verksamhet.

Nyheter 9.10.2012

Språkkunskaper trumf i EU-domstolen

I EU-domstolen används alla Europeiska unionens 27 officiella språk. Rättegångsspråket varierar beroende på den svarandes språk men domstolens gemensamma språk är franska. I domstolens generaldirektorat för översättning är det liv och rörelse – över 900 personer, nästan hälften av domstolens hela personal, jobbar där. 

Nyheter 3.10.2012

”Intressant, ordförande Barroso!”

Så kommenterar två finländska EU-parlamentariker, Nils Torvalds och Tarja Cronberg, EU-kommissionens ordförande José Manuel Barrosos linjetal förra veckan när de besökte Europainformationens ”meppkaffe” i Tammerfors.

Nyheter 26.9.2012

”Skatteåterbäring” via EU:s kultur- och utbildningsprogram

Tiotusentals finländare, allt från unga skolelever till seniorer, har under årens lopp dragit nytta av EU:s program för utbildning, kultur och medborgardeltagande. Framtiden för dessa program klarnar i höst när förhandlingarna om budgeten för EU:s programperiod 2014–2020 förs.

Nyheter 13.9.2012

Kommissionen föreslår att Europeiska centralbanken får utökade befogenheter för banktillsyn

Europeiska kommissionen presenterade på onsdagen ett meddelande där man ber rådet och Europaparlamentet godkänna förslagen om en fördjupad banktillsyn i Europa. En fördjupad banktillsyn är ett förhandsvillkor för att den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) ska kunna kapitalisera europeiska banker direkt.

Nyheter 13.9.2012

Pågående EU-medborgarinitiativ om bland annat avfallshantering och utbildningsfrågor

EU:s medborgarinitiativ som började gälla i april har aktiverat EU-medborgarna. Hittills har initiativ registrerats om bland annat avfallshantering, forskning, utbildning och åtgärder för att underlätta rörligheten. Det första medborgarinitiativet registrerades i maj. Enligt Europeiska kommissionens uppgifter finns det för närvarande tio registrerade initiativ.

Nyheter 11.9.2012

Diskussion om säkerhetspolitik i Kouvola

Diskussionsserien om Finlands säkerhetspolitik, ordnad av utrikesministeriets Europainformation, fortsätter. Nästa tillfälle är på onsdagen i Kouvola.

Nyheter 7.9.2012

Södra Österbotten tudelat i sitt förhållande till EU

I en undersökning som Taloustutkimus Oy gjort på uppdrag av Europeiska kommissionens representation i Finland utredde man hur invånarna i Södra Österbotten förhåller sig till Europeiska unionen och vilka faktorer som påverkar deras val då de handlar mat. Antalet personer som förhåller sig positivt respektive negativt till EU fördelar sig synnerligen jämnt. När det gäller valet av livsmedel är främst kvaliteten på produkterna utslagsgivande för sydösterbottningarna.

Nyheter 3.9.2012

Preparandkurs för dem som gått vidare i uttagningsprovet för EU-tjänstemän

Statsrådets avdelning för EU-ärenden erbjuder en preparandkurs för de sökande som tagit sig till andra steget i årets uttagningsprov för EU-tjänstemän. Kursen, som arrangeras i september, genomförs av HAUS kehittämiskeskus.

Nyheter 22.8.2012

Europeisk rymdutställning presenterar nyttan med rymdforskningen

En ambulerande utställning, European Space Expo, som kommer att visas i alla EU-länder, presenterar den europeiska rymdforskningen och hur den påverkar vårt dagliga liv. Europeiska kommissionen står som arrangör för utställningen, som är öppen för allmänheten i Kampen i Helsingfors 17–21 augusti klockan 10–18.

Nyheter 20.8.2012

EU-länderna uppvisar stora skillnader i fråga om avfallshanteringen

I en undersökning som Europeiska kommissionen beställt jämfördes bland annat hur EU:s avfallsdirektiv har genomförts på olika håll i Europa. De bästa resultaten hade uppnåtts i Österrike och Nederländerna. Också Finland klarade sig jämförelsevis bra. På sista plats kom Grekland och Bulgarien, där en ansvarsfull avfallshantering inte har genomförts och den lokala standarden inte följer EU:s avfallslagstiftning.

Nyheter 20.8.2012

Europeiska ombudsmannen är en länk mellan EU-förvaltningen och medborgarna

Europeiska ombudsmannen har till uppgift att undersöka klagomål från EU-medborgarna, företag och organisationer om missförhållanden i Europeiska unionens förvaltning. Därtill ska ombudsmannen övervaka öppenheten och effektiviteten i EU-förvaltningen och att denna är medborgarvänlig. Ombudsmannens verksamhetsplan för perioden 2009–2014 strävar efter att garantera att EU-medborgarna känner till sina grundläggande rättigheter och kan utnyttja dem.

Nyheter 13.8.2012

Européerna förtröstansfulla i fråga om livsmedelsproduktionen i Europa

En tryggad livsmedelsproduktion är en av de viktigaste framtida utmaningarna i världen. När befolkningen ökar och jordklotets resurser minskar är en livsmedelsproduktion som följer hållbar utveckling allt viktigare också i Europa. Europeiska unionen har lyft upp en ökad livsmedelsmedvetenhet bland EU-medborgarna på sin framtida agenda. En undersökning som publicerades i juli 2012 avslöjar att européerna inte ser livsmedelsproduktionens tillräcklighet inom EU som ett särskilt problem.

Nyheter 8.8.2012

Rumänerna och bulgarerna stödjer EU:s medverkan i reformerna i sina hemländer

Rumänien och Bulgarien gick med i Europeiska unionen 2007. De primära målsättningarna som Europeiska kommissionen ställt upp för dessa två medlemsländer är att reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen och i Bulgarien också särskilt den organiserade brottsligheten.

Nyheter 8.8.2012

Den ekonomiska krisen har skärpt beskattningen i EU-länderna

En höjning av mervärdesskatten skärpte beskattningen i flera EU-länder 2010, visar en rapport som EU-kommissionen offentliggjorde i början av sommaren. Högst är beskattningen i Danmark där den totala skattesatsen var 47,6 procent av bruttonationalprodukten 2010. Lägst var beskattningen i Litauen, där skattesatsen var 27,1 procent av bnp. I Finland var motsvarande tal 42,1.

Nyheter 6.8.2012

Europainformationen på SuomiAreena i Björneborg

Europainformationen deltar i evenemanget SuomiAreena i Björneborg den 18–20 juli. Man hittar oss i utrikesministeriets tält tillsammans med ministeriets allmänhetstjänst och utvecklingsinformation.

Nyheter 23.7.2012

Europainformationen på SuomiAreena i Björneborg

Europainformationen deltar i evenemanget SuomiAreena i Björneborg den 18–20 juli. Man hittar oss i utrikesministeriets tält tillsammans med ministeriets allmänhetstjänst och utvecklingsinformation.

Nyheter 23.7.2012

Time-out för Acta-avtalet

Finland undertecknade handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång, det så kallade Acta-avtalet (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), den 26 januari 2012 tillsammans med Europeiska unionen och 21 andra EU-medlemsstater. Avtalet syftar till att avvärja kränkningar av industriella rättigheter och upphovsrätterna på internationellt plan.

Nyheter 6.7.2012

Vem blir Finlands EU-guru?

Hur många medlemsländer har EU? Vad är ECB och en MEP? Behöver man ännu både pass och tandborste när man reser?

Nyheter 29.6.2012

Danmark ordförande i EU

Danmark inledde sin sjunde period som ordförande i EU vid årsskiftet. Det råder ingen brist på utmaningar: euroområdets ekonomiska kris fördjupas ytterligare och för att lösa den krisen krävs ett allt tätare samarbete mellan euroländerna och de övriga EU-länderna. Danmarks avsikt är att vara länken mellan dessa två läger, ”som en bro över mörka vatten”, säger Danmarks EU-minister Nicolai Wammen vid en presskonferens i Bryssel.

Nyheter 29.6.2012

Hoten mot Finland är inte militära

Utrikesminister Erkki Tuomioja betonade det vidgade säkerhetsbegreppet när han deltog i Europainformationens diskussioner om Finlands säkerhets- och försvarspolitik. Till exempel klimatförändringen och attacker mot informationsnäten i samhället kan på längre sikt påverka säkerhetspolitiken mer än det som sker i närområdena. Ett inbördes beroende förutsätter samarbete.

Nyheter 29.6.2012

Finlands säkerhetspolitik – trender i framtiden?

Utrikesministeriets Europainformation inleder i mitten av juni en serie diskussioner om Finlands säkerhetspolitik. De första diskussionerna kring temat ”Finlands säkerhetspolitik – trender i framtiden?” -hålls i Tammerfors den 13 juni och i Helsingfors den 14 juni under ledning av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Nyheter 20.6.2012

Utsiktsplats inom Europeiska utrikestjänsten

I april flyttade Europeiska utrikestjänsten in i en glasbyggnad i EU-kvarteret som Brysselbesökarna känner som "Triangeln". Nu arbetar de 1 425 tjänstemännen vid utrikestjänsten – eller vid EU:s avdelning för yttre åtgärder, som tjänsten officiellt heter – för första gången under ett och samma tak. En av dem är Sanna Silventoinen från Europainformationen, som arbetar i utrikestjänsten under våren och sommaren 2012.

Nyheter 14.6.2012

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen kräver skärpta spelregler för gruvindustrin

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen var gäst vid en diskussion som Europainformationen ordnade i Joensuu förra veckan. Hon tog ställning till bland annat de mycket omtalade miljöproblemen vid Talvivaaragruvan.

Nyheter 14.6.2012

Landets bästa EU-kännare finns i Parola, Esbo och Lahtis

Omkring 7 800 elever på grundskolans nionde klass deltog i en nationell frågesport om EU den 4 maj 2012. Till vinnare utkorades Inka Aitola från Parolan yhteiskoulu i Egentliga Tavastland. Tvåa i tävlingen kom esbobon Annika Antikainen från Olarin koulu i Nyland och trea blev Kimi Uosukainen från Lahden Yhteiskoulu i Päijänne-Tavastland.

Nyheter 7.6.2012

Rent vatten i de flesta semesterdestinationerna i EU

Goda nyheter om du planerar en strandsemester i Europa i sommar — Europeiska unionens badvatten är numera i gott skick. Till och med 92 % av badvattnen uppfyller nu minimikraven för vattenkvalitet enligt badvattendirektivet.

Nyheter 7.6.2012

Greklands ekonomiska kris får allt mörkare nyanser

Det svåra ekonomiska och politiska läget i Grekland oroar EU:s medlemsländer. Europeiska unionens och medlemsländernas ledare anser att läget är synnerligen oroväckande inte bara ekonomiskt utan också med tanke på den politiska stabiliteten. När EU-ländernas finansministrar i början av förra veckan samlades till möte hoppades de att Grekland snabbt får en funktionsduglig regering. Att Grekland lämnar euron ansågs inte vara ett önskvärt alternativ.

Nyheter 29.5.2012

EU:s gemensamma gränssäkerhet – en komplicerad fråga

”Europeiska unionen var inte särskilt bra förberedd på händelserna under den arabiska våren 2011. Gränsförvaltningsbyrån Frontex var i det närmasten den enda instans som kunde göra någonting.” Det sade Frontex generaldirektör Ilkka Laitinen vid Europaparlamentets frukostmöte.

Nyheter 21.5.2012

Professor Hiski Haukkalas europeiska meny: ”Svårsmält”

Hiski Haukkala, professor i internationell politik vid Tammerfors universitet, bjöd på en intressant, om än något besk europeisk meny med vinrekommendation vid ett evenemang för allmänheten på Europadagen. Enligt Haukkala kommer alla nuvarande europeiska menyvarianter med en kvalitetsgaranti: alla lösningar har en bitter eftersmak och är garanterat dyra!

Nyheter 21.5.2012

Förbered dig inför resan!

Ju bättre du som resenär förbereder dig på förhand, desto färre otrevliga överraskningar råkar du ut för. Utrikesministeriet och organisationen Konsumenteuropa erbjuder tjänster för ökad resesäkerhet.

Nyheter 8.5.2012

Europadagen firas 9 maj

Europadagen firas den 9 maj i alla EU:s medlemssstater. Firandet av Europadagen går tillbaka på en händelse år 1950. Det var då som den franske utrikesministern Robert Schuman den 9 maj presenterade sin plan för en integration av Europa.

Nyheter 8.5.2012

Niondeklassister tävlar i EU-kunskap

Nästan 8 000 elever på grundskolans nionde klass deltar i en riksomfattande tävling i EU-kunskap, som i vår arrangeras för andra gången. Tävlingen ordnas fredagen den 4 maj i alla skolor som anmält sig till den.

Nyheter 30.4.2012

Kommer reaktioner från allmänheten att fälla Acta-avtalet?

De finländska Europaparlamentarikerna framförde sin syn på det mycket omdiskuterade Acta-avtalet vid en diskussion på Europaparlamentets informationsbyrå i Finland. Foto: Anna Romo/Europainformationen

Nyheter 25.4.2012

Europas framtid — tillväxt med hjälp av den digitala inre marknaden

Företag som verkar på Europeiska unionens inre marknad har möjlighet att nå nästan 500 miljoner konsumenter. Men företagen som verkar på den digitala inre marknaden stöter ofta på olika hinder. Med tanke på konkurrenskraften, tillväxten och sysselsättningen är det viktigt för Finland att EU har en fungerande digital inre marknad.

Nyheter 23.4.2012

Uttagningsprov för EU-karriär

Det enda sättet att få en fast EU-tjänst är att delta i ett uttagningsprov som ordnas av Europeiska rekryteringsbyrån EPSO (The European Personnel Selection Office). Ansökningsprocessen förnyades för två år sedan och den blev snabbare och kortare. Numera ordnas uttagningsprov varje år.

Nyheter 16.4.2012

Temaåret för aktivt åldrande

I år firas Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. I Finland samordnas temaåret av Arbetshälsoinstitutet.

Nyheter 16.4.2012

Ekonomiska termer

I och med den utdragna ekonomiska krisen i Europa har ekonomin blivit ett allmänt samtalsämne. Men vad betyder till exempel euroobligationer och finansiella stabiliseringsfaciliteter? Här får du förklaringar på de vanligast förekommande ekonomiska termerna.

Nyheter 16.4.2012

Uttagningsprov för EU-karriär på gång

Det enda sättet att få en fast EU-tjänst är att delta i ett uttagningsprov som ordnas av Europeiska rekryteringsbyrån EPSO (The European Personnel Selection Office). Ansökningsprocessen förnyades för två år sedan och den blev snabbare och kortare. Numera ordnas uttagningsprov varje år.

Nyheter 12.4.2012

Europainformationen förnyar sin webbplats – konkurrensutsättning på gång

Europainformationen förnyar inte bara sin organisation, utan också sin webbplats. En annons om upphandlingen gällande förnyelsen av webbplatsen har publicerats på HILMA, portalen för offentlig upphandling.

Nyheter 4.4.2012

Man kan växla mark till euro till och med slutet av februari

I början av år 2002 tog Finland i bruk euron som valuta. Euro blev Finlands enda officiella valuta den 28 februari 2002 då den parallella användningen av mark och euro tog slut.

Nyheter 23.3.2012

20 år sedan Finland ansökte om medlemskap i EG

Diskussionen om Finlands EG-medlemskap fick ny fart vintern 1991–1992 efter Sovjetunionens upplösning: nya möjligheter till samarbete med det övriga Europa öppnades för Finland.

Nyheter 22.3.2012

Europas framtid: är den värsta krisen över?

Statsrådets kansli, Europainformationen vid utrikesministeriet och Helsingfors universitet ordnade en diskussion om Europas framtid tisdagen den 13 mars 2012 i Helsingfors universitet.

Nyheter 22.3.2012

Norra Karelen tävlar med Irland om EU-stöden

Riksdagens stora utskott sammankom i Joensuu för att samla bakgrundsfakta för förhandlingarna om budgetramarna. Medlemmarna i stora utskottet Lenita Toivakka, Kimmo Tiilikainen, Riitta Myller, Pietari Jääskeläinen, Sirkka-Liisa Anttila, vice ordförande Antti Kaikkonen och ordförande Miapetra Kumpula-Natri lyssnade uppmärksamt på de förslag som gavs i östra Finland. Foto: Anna Romo

Nyheter 22.3.2012

Europainformationens verksamhet förnyas i början av 2013

Verksamheten vid utrikesministeriets Europainformation förnyas i början av 2013. EU-informationen till allmänheten koncentreras till utrikesministeriet i Helsingfors. De regionala informationspunkterna, med undantag för den i Rovaniemi, upphör med verksamheten före utgången av 2012. Syftet med reformen är att utveckla EU-informationen till allmänheten så att den bättre motsvarar efterfrågan och samtidigt är kostnadseffektiv.

Nyheter 20.3.2012

Vill du bli EU-tjänsteman? (infoblad 03b/2012)

Infoblad 03b/2012

Nyheter 20.3.2012

Europas framtid diskuteras i Helsingfors

Europeiska unionen har genom tiderna utvecklats genom kriser – åt vilket håll är vi nu på väg?  Statsminister Jyrki Katainen och Europeiska centralbankens före detta generaldirektör Jean-Claude Trichet diskuterar Europas framtid tisdagen den 13.3.2012 kl. 12.45–15.00 i Helsingfors universitets solennitetssal, Alexandersgatan 5.

Nyheter 13.3.2012

Anställd vid EU:s utrikestjänst

Den europeiska utrikestjänsten har varit verksam i ett år. Den inrättades genom Lissabonfördraget för att verkställa Europeiska unionens utrikespolitik. Syftet är att effektivisera unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Nyheter 13.3.2012

CAP2020 – EU:s jordbrukspolitik förnyas

Foto: norden.org

Nyheter 6.3.2012

Europeiska rådet beviljade Serbien status som kandidatland

Serbien beviljades status som kandidatland vid Europeiska rådets möte 1 mars 2012. På bilden Serbiens president Boris Tadic och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy. Foto: Europeiska unionens råd

Nyheter 6.3.2012

Den ekonomiska krisen – vem betalar fiolerna?

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen understöder den omdebatterade transaktionsskatten. Hon anser att den är ett sätt att få finansmarknaden att delta i kostnaderna för den ekonomiska krisen.

Nyheter 29.2.2012

Grekland ett fortlöpande bekymmer i Europaparlamentets korridorer

Enligt planerna ska EU under det danska ordförandeskapet i år fokusera på att skapa tillväxt och nya arbetsplatser och planera för budgetperioden 2014–2020. Men det verkar som om skuldkrisen i euroområdet och speciellt läget i Grekland kommer att dominera EU:s agenda ännu länge framöver. Enbart under detta år förfaller obligationer för 800 miljarder euro till betalning i euroländerna, och detta påverkar många beslut. Utgående från dessa tankar anlade Europaparlamentarikerna Carl Haglund och Sari Essayah synpunkter på EU-året 2012 i Åbo.

Nyheter 29.2.2012

EU-budgeten förhandlas fram mitt under krisen

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb och budgetkommissionären Janusz Lewandowski sammanstrålade i Bryssel i juli ifjol. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 20.2.2012

Regeringarna beslutar om den ekonomiska politiken

Hannele Kerola, konsultativ tjänsteman vid finansministeriet. Foto: Päivi Toivanen

Nyheter 16.2.2012

EU:s utrikestjänst

I och med Lissabonfördraget (1.12.2009) började man bygga upp en utrikestjänst för Europeiska unionen som ska göra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik mer effektiv och samstämmig. Den europeiska utrikestjänsten (European External Action Services, EEAS) inrättades 1.12.2010, då det egentliga arbetet för att bygga upp den nya organisationen inleddes. Utrikestjänsten har fungerat sedan början av 2011, men det tar antagligen ännu några år innan den är fullt utbyggd.

Nyheter 6.2.2012

EU:s utrikestjänst – en tjänare, många husbönder

Den europeiska utrikestjänsten (EEAS) som inrättades för ett år sedan väckte intresse då en grupp internationella experter träffades till en öppen diskussion om den rätt nya organisationens situation och framtid.  

Nyheter 31.1.2012

Nya regler räddningsplanka för EU och euron

Enligt Eikka Kosonen, chef för Europeiska kommissionens representation i Finland, har EU drabbats inte bara av en ekonomisk kris utan också av en politisk kris, som är den värsta i unionens historia. Unionen måste inte bara råda bot på en allvarlig ekonomisk kris utan har också andra utmaningar att lösa, såsom att unionens relativa tyngd minskar i och med globaliseringen, att befolkningen åldras samt klimatfrågor och internationella kriser. Kosonen höll en föreläsning i Tammerfors som ingår i en öppen föreläsningsserie om EU:s ekonomiska kris.

Nyheter 26.1.2012

Åbos år som kulturhuvudstad slut ­– Guimarães och Maribor tar vid

”Åbo har utvecklats till en betydande europeisk kulturstad. Det är enormt viktigt att vi också i framtiden satsar på kultur i Åbo, i Finland och i hela Europa”, konstaterade ordföranden för Stiftelsen Åbo 2011 Christoffer Taxell.

Nyheter 26.1.2012

Förändrades finländarnas inställning till EU år 2011?

När Finland gick med i Europeiska unionen stödde cirka 57 procent av finländarna medlemskapet. Därefter har stödet för EU-medlemskapet i stort sett varit rätt oförändrat. Sedan mitten av 1990-talet var den offentliga diskussionen om EU kanske allra aktivast i Finland ifjol. Det påstås att finländarnas kritiska inställning till EU har ökat. Finns det fog för detta påstående i de undersökningar som gjorts på sistone?

Nyheter 26.1.2012

Kommer euron ändå att klara krisen?

Europa har ett stormigt år bakom sig. Fortfarande söks det lösningar på den kris som prövat finansmarknadens hållbarhet. Trots omfattande stimulansåtgärder är ekonomin i Europa på väg in i en recession. Det politiska motsatsförhållandet mellan södra och norra Europa och mellan invandrare och infödda inom staterna har förstärkts. Den ekonomiska krisen hotar EU:s stabilitet. Vad kommer att ske nu?                         

Nyheter 16.1.2012

Ett effektivare, grönare och säkrare Europa under Danmarks ordförandeskap

Danmark, som snart för sjunde gången ska vara ordförandeland i EU, står inför stora utmaningar: euroområdets ekonomiska kris fördjupas ytterligare och för att lösa den krisen krävs ett allt tätare samarbete mellan euroländerna och de övriga EU-länderna. Danmarks avsikt är att vara länken mellan dessa två läger, ”som en bro över mörka vatten”, säger Danmarks EU-minister Nicolai Wammen vid en presskonferens i Bryssel.

Nyheter 2.1.2012