Portugal tar över EU-ordförandeskapet mitt i coronakrisen

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd övergår från Tyskland till Portugal den 1 januari 2021. Detta blir Portugals tredje gång som EU-ordförande. Ordförandeskapet präglas av den globala kris som orsakats av coronaviruset och de åtgärder som krävs för att stimulera EU:s ekonomi. I ordförandetrion 2020–2021 ingår utöver Portugal även Tyskland och Slovenien. Ländernas gemensamma mål är att utveckla ett starkare, jämlikare och hållbarare Europa.

Nyheter 28.12.2020

Från plastkasseavtal till EU:s Green Deal

Europas gröna giv, det vill säga Green Deal, offentliggjordes i slutet av 2019. Handlingsprogrammet har i uppgift att lösa klimat- och miljöproblem. I den omfattande helheten ingår till exempel lagstiftning om energi, lantbruk och trafik, liksom åtgärder när det gäller plast och materialåtervinning.

Nyheter 21.12.2020

På väg mot en gemensam reglering av företagsansvar – EU främjar ansvarsfull företagsverksamhet

I slutet av 2019 offentliggjorde Europeiska unionen den så kallade europeiska gröna given, även känd som Green Deal. Målet för strategin är att lösa klimat- och miljöproblem. Det är fråga om ett omfattande paket med lagstiftning om bland annat energifrågor, jordbruk och trafik. Även företagsansvaret spelar en viktig roll i uppnåendet av målen. Syftet med regleringen på EU-nivå av företagsansvar är att främja ansvarsfull företagsverksamhet och att minimera sociala och miljömässiga skadeverkningar.

Nyheter 9.12.2020

Brexit-tips 3.0: Köp i brittiska webbutiker

Efter Brexit-övergångsperiodens utgång, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten för varor mellan EU-länderna och Storbritannien. Detta innebär ändringar i resorna mellan EU-länderna och Storbritannien.

Nyheter 3.12.2020

EU:s sjuårsbudget och återhämtningsplan – vad händer nu?

Europeiska rådet enades i juli 2020 om EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021–2027. Budgetramen uppgår till 1 074 miljarder euro och ger ramarna för hur mycket pengar EU kan använda inom olika politikområden under hela perioden. Coronapandemin har ökat behovet av att stödja den ekonomiska återhämtningen, och utöver den normala budgetramen kom Europeiska rådet också överens om ett återhämtningsinstrument på 750 miljarder euro (Next Generation EU).

Nyheter 26.11.2020

BREXIT-TIPS 3.0: Resor till Storbritannien

Efter Brexit-övergångsperiodens utgång, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten mellan EU-länderna och Storbritannien. Detta innebär ändringar i resorna mellan EU-länderna och Storbritannien.

Nyheter 25.11.2020

Brexit närmar sig – är du beredd?

Dagen då Storbritannien och Nordirland verkligen lämnar Europeiska unionen, närmar sig. De svåra förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om den framtida relationen är fortfarande på hälft på flera områden, men det är ändå många ändringar som träder i kraft den 1 januari 2021. Europainformationen inleder nu artikelserien Brexit 3.0, där vi ger praktiska exempel på hur Storbritanniens utträde ur EU kommer att påverka medborgarna.

Nyheter 25.11.2020

Utlysning av statsunderstöd till Europainformation 2021

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd till civilsamhällesorganisationers Europainformation. Syftet med understödet är att öka den allmänna kunskapen om Europeiska unionen. Ansökningstiden pågår fram till den 4 december 2020.

Nyheter 31.10.2020

EU-spelet 2.0 till stöd för undervisningen

EU-spelet, som lanserades i somras, får nu en fortsättning då Europainformationen introducerar EU-spelet 2.0, som fungerar på webben och som är planerat särskilt för undervisningsbruk. Syftet med spelet är att på ett roligt och inkluderande sätt lyfta fram basfakta om Europeiska unionens verksamhet.

Nyheter 23.9.2020

Ny chef för Europainformationen

Sedan ingången av augusti har utrikesministeriets Europainformationsteam lotsats av den nya enhetschefen, ambassadrådet Anu Pulkkinen. Europainformationen blev samtidigt en del av utrikesministeriets enhet för aktualitetskommunikation i samband med organisationsreformen vid kommunikationsavdelningen.

Nyheter 24.8.2020

Europainformationen lägger korten på bordet under Europaforum Åbo

Den 27–28 augusti 2020 samlar Europaforum i Åbo finländska påverkare och medborgare för att diskutera Finlands roll i Europa och EU-medlemskapet som fyller 25 år. Utrikesministeriets Europainformation ordnar en paneldebatt i Åbo fredagen den 28 augusti. Allt program under Europaforum går att följa på nätet.

Nyheter 21.8.2020

Vad är EU:s återhämtningspaket?

Vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel nåddes den 21 juli en överenskommelse om EU:s återhämtningspaket. Paketet ska ge ekonomin i medlemsstaterna möjlighet att snabbt komma igång igen och påskynda Europas återhämtning efter coronaviruset. I återhämtningspaketet ingår såväl den fleråriga budgetramen för 2021–2027 som ett återhämtningsinstrument (Next Generation EU).

Nyheter 18.8.2020

Europainformationens material sporrar till studier om EU

Europainformationen erbjuder Lärare och studerande olika typer av informationsmaterial om EU. Materialet är tänkt att stödja undervisningen och inlärningen. Allt material är gratis och fritt tillgängligt. För lärare ordnas dessutom varje år seminarier om EU. Som nyhet i vårt urval finns nu också ett EU-spel som kan spelas på webben.

Nyheter 12.8.2020

Kemikaliesäkerheten syns i företagens vardag och kommer konsumenten in på huden

EU:s program för grön utveckling, kallad en europeisk grön giv, offentliggjordes i slutet av 2019. Åtgärdsprogrammets uppgift är att lösa klimat- och miljöproblem. Vissa kemikalier utgör en stor risk för såväl miljön som människan. Att reducera miljö- och hälsoriskerna orsakade av kemikalier är en viktig del av den europeiska gröna given.

Nyheter 23.7.2020

Europeiska rådet enades om EU:s återhämtningspaket

Statsrådets kommunikationsavdelning  21.7.2020

Nyheter 21.7.2020

Tysklands EU-ordförandeskap präglas av coronakrisen

Ordförandeskapet i EU övergår från Kroatien till Tyskland den 1 juli 2020 och samtidigt tar en ny ordförandeskapstrio över. Det är redan Tysklands tolfte EU-ordförandeskap. Ordförandeskapet präglas av den globala kris som orsakats av coronaviruset och de åtgärder som krävs för att stimulera EU:s ekonomi. I ordförandetrion 2020–2021 ingår även Portugal och Slovenien. Ländernas gemensamma mål är att utveckla ett starkare, jämlikare och hållbarare Europa.

Nyheter 25.6.2020

Europeiska rådets möte främjade överenskommelse om EU:s återhämtningspaket

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.6.2020

Nyheter 22.6.2020

EU distansarbetar: Coreper 1-ambassadör Minna Kivimäki

Coronakrisen har medfört förändringar. För många personer har den inneburit en övergång till en vardag med distansarbete. Krisen har också förändrat EU:s arbetssätt och påskyndat språnget mot en digitalisering. Minna Kivimäki arbetar som ställföreträdande ständig representant i Coreper 1 och representerar Finland i ambassadörsgruppen. Till Kivimäkis arbete hör teman som t.ex. energi-, miljö- och trafikfrågor. Europainformationen frågade Kivimäki om arbetet som ställföreträdande ständig representant i Coreper 1 under exceptionella förhållanden.

Aktuellt 16.6.2020

Cirkulär ekonomi för textilier en viktig del av Green Deal-programmet

Europeiska unionen offentliggjorde i slutet av år 2019 programmet En europeisk grön giv under namnet Green Deal. Åtgärdsprogrammets uppgift är att lösa klimat- och miljöproblem. Programmet är som helhet betraktat omfattande och innefattar exempelvis frågor som gäller energi, jordbruk, trafik och industri. Den cirkulära ekonomin är en av hörnstenarna i Green Deal. Textil- och modeindustrins miljöbelastning är stor och därför är utvecklingen mot cirkulär ekonomi ett viktigt steg i Europas klimatåtgärder. Finlands textilindustri är redan i full gång med att utveckla den cirkulära ekonomin.

Nyheter 10.6.2020

EU distansarbetar: Översättaren vid Europeiska kommissionen Tero Laurokari

Coronakrisen har förändrat arbetssätten också i EU, och många som arbetar för EU har fått vänja sig vid att arbeta på distans. Tero Laurokari är översättare vid Europeiska kommissionen i Bryssel. Tack vare ett brett utbud av elektroniska verktyg kan Laurokari lätt anpassa sitt arbete till distansarbetsförhållanden i denna exceptionella tid. Laurokari berättar för Europainformationen hur hans nya arbetsvardag som översättare vid kommissionen ser ut.

Aktuellt 22.5.2020

EU:s konsulära samarbete hjälper resenärer under coronakrisen

Coronapandemin har gett upphov till nya, oförutsedda utmaningar för Europa och hela världen på flera områden. Ett viktigt delområde av det europeiska samarbetet är det konsulära skyddet dvs. att hjälpa EU-medborgare som befann sig utanför Europa när krisen bröt ut. Situationen har krävt snabba och samordnade insatser av EU och medlemsländerna för att skydda sina medborgare – skydd har här främst betytt att medborgarna fått hjälp att återvända hem.

Nyheter 11.5.2020

Det nya EU-spelet tar dig ut på en resa med Jusu och Emma

Europainformationen firar Europadagen med ett nytt EU-spel som spelas på nätet. Syftet med spelet är att på ett roligt och inkluderande sätt lyfta fram basfakta om Europeiska unionens verksamhet. I slutet av spelet är det möjligt att delta i utlottningen av Europainformationens Jopo-cykel.

Nyheter 9.5.2020

I år firar vi Europadagen på webben

Europadagen firas traditionellt den 9 maj, på årsdagen för Schumandeklarationen. På grund av undantagsförhållandena firas dagen i år på webben. Europainformationen har tillsammans med Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, föreningarna Finland i Europa och Unga européer har samlat olika program för att fira Europadagen.

Nyheter 4.5.2020

EU:s krishanteringsmekanismer och coronakrisen

Europeiska unionen arbetar på flera olika plan för att lösa coronakrisen. Beslutsfattandet löper också under undantagsförhållandena – med metoder anpassade till coronaläget. EU har också aktiverat olika krishanteringsmekanismer. Anne Lamminmäki är specialsakkunnig och arbetar med dessa frågor vid Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel.

Aktuellt 22.4.2020

Albanien och Nordmakedonien på väg mot EU-medlemskap

I mars beslutade Europeiska unionens råd att inleda medlemskapsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien. Samtidigt kom man överens om att utveckla utvidgningspolitiken så den blir effektivare. I rådets beslut ingår vissa villkor, huvudsakligen gällande rättsstatsutvecklingen, som Albanien måste fylla innan förhandlingarna kan inledas i egentlig mening.

Nyheter 15.4.2020

Europaministrarna diskuterade EU:s utvidgning och coronavirussituationen

Statsrådets kommunikationsavdelning  24.3.2020

Nyheter 25.3.2020

Vad är den europeiska gröna given?

Europeiska kommissionens initiativ Europeisk grön giv är ett omfattande och ambitiöst åtgärdspaket. Genom given siktar EU på att Europa ska vara den första klimatneutrala världsdelen 2050. Målet är att betydligt minska utsläpp, att investera i spetsforskning och innovation och att bevara den europeiska naturen.

Aktuellt 5.3.2020

Hur inverkar brexit på programmet Erasmus+?

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Genom utträdesavtalet avvecklas, på ett organiserat sätt, allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU. Samtidigt inleds en övergångsperiod, som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden fortsätter EU:s och Storbritanniens relation enligt gällande EU-bestämmelser.

Nyheter 20.2.2020

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2020

Utrikesministeriet har beviljat totalt 420 000 euro i statsunderstöd till 20 civilsamhällesorganisationer (CSO) för Europainformation. Tjugotvå projekt har fått bidrag.

Aktuellt 11.2.2020

Brexit-tips 2.0: Att resa till Storbritannien

Den 1 februari 2020 lämnade Storbritannien och Nordirland EU och ett utträdesavtal trädde i kraft. Genom utträdesavtalet avvecklas, på ett organiserat sätt, allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU. Samtidigt inleds en övergångsperiod, som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden fortsätter EU:s och Storbritanniens relation enligt gällande EU-bestämmelser.

Nyheter 10.2.2020

Brexit-tips 2.0: Näthandel

Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien och Nordirland EU och ett utträdesavtal träder i kraft. Genom utträdesavtalet avvecklas, på ett organiserat sätt, allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU. Samtidigt inleds en övergångsperiod, som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden fortsätter EU:s och Storbritanniens relation enligt gällande EU-bestämmelser.

Nyheter 31.1.2020

Konsument Europa – kostnadsfri hjälp och rådgivning till konsumenter i EU

Vad ska du göra när ett fynd på nätet visar sig vara en beställningsfälla? Eller när ditt flyg till Europa är försenat i timmar?

Nyheter 27.1.2020

Vad har stödet från Europeiska socialfonden gett för resultat?

Detta är den sista artikeln i en tredelad artikelserie om EU:s strukturfonder. I artikeln presenteras vilka slags projekt som genomförts med hjälp av Europeiska socialfonden och vilka konkreta resultat som åstadkommits.

Nyheter 15.1.2020

Europainformationen på Educa-mässan i januari

Också i år erbjuder Europainformationen ett brett upplagt program kring EU-politik under utbildningsmässan Educa 24-25 januari. På programmet står bland annat utrikesminister Pekka Haavistos översikt över Finlands EU-politik efter ordförandeskapet och utgivningen av den svenska utgåvan av verket EU-basfakta. I Europainformationens monter (6n50) kan du också under hela evenemanget bläddra i våra många avgiftsfria publikationer om EU.

Nyheter 13.1.2020