Saavutettavuustyökalut

Suomen EU-politiikan tavoitteet Kreikan ja Italian puheenjohtajakausilla (VNK)

Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli 20. joulukuuta Suomen EU-politiikan tavoitteita Kreikan ja Italian puheenjohtajakausilla. Sevillan Eurooppa-neuvoston päätöksen mukaisesti puheenjohtajuutta hoitavat jäsenvaltiot antavat ensimmäistä kertaa yhteisen toimintaohjelman koko vuodelle. Kreikan ja Italian toimintaohjelman pääaiheet ovat EU:n laajentuminen ja tulevaisuustyö, Lissabonin strategia, oikeus- ja sisäasiat sekä ulkosuhteet. Suomi pitää vuoden 2003 toimintaohjelman tavoitteita hyvinä.

Uutinen 20.12.2002

EU:n tulevaisuuskonventti; yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittäminen (VNK)

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 20. joulukuuta 2002 EU:n tulevaisuuskonventin puitteissa esillä olevia kysymyksiä unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseksi. Tulevaisuuskonventin puolustustyöryhmä on juuri saanut loppuraporttinsa valmiiksi. Raportissa esitetään unionin nykyisten kriisinhallintatehtävien määritelmän tarkentamista. Lisäksi raportissa tarkastellaan sitä, miten EU:n kriisinhallinnan päätöksentekoon ja toteuttamiseen liittyvää joustavuutta voitaisiin lisätä ja tehokkuutta parantaa. Terrorismiin ja muihin uusiin uhkiin vastattaessa työryhmä ehdottaa solidaarisuutta koskevan uuden maininnan ottamista tulevaisuudessa unionisopimukseen. Osa työryhmän jäsenistä on nostanut esiin kysymyksen yhteisen puolustuksen velvoitteen ottamisesta unionin piiriin. Esillä on myös puolustusmateriaaliyhteistyön kehittäminen. Raporttiin on kirjattu työryhmän suosituksia ja yksittäisiä ehdotuksia muistakin EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä.

Uutinen 20.12.2002

Finlands mål inför Greklands och Italiens ordförandeskapsperioder (VNK)

Regeringens EU-ministerutskott behandlade den 20 december Finlands mål under Greklands och Italiens ordförandeskapsperioder i EU. I enlighet med Europeiska rådets beslut i Sevilla antar ordförandeskapsländerna för första gången ett gemensamt åtgärdsprogram för hela året. De centrala punkterna i Greklands och Italiens åtgärdsprogram är EU:s utvidgning och framtidsarbetet, Lissabonstrategin, rättsliga och inrikes frågor samt yttre relationer. Finland anser målen för åtgärdsprogrammet för år 2003 vara goda.

Nyheter 20.12.2002

Eurooppa-neuvosto toivotti 10 uutta maata tervetulleeksi EU:hun

Kööpenhaminassa 12. ja 13. joulukuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että jäsenyysneuvottelut on saatettu loppuun kymmenen maan kanssa, jotka ovat hakeneet Euroopan unionin jäsenyyttä. Eurooppa-neuvosto toivottaa nämä maat tervetulleiksi unionin jäseniksi 1. toukokuuta 2004. Maat ovat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tshekki, Unkari ja Viro. Uusien maiden liittymissopimukset on tarkoitus allekirjoittaa Ateenassa 16. huhtikuuta 2003. Sen jälkeen sopimukset tulee vielä ratifioida kaikissa jäsen- ja hakijamaissa, mihin mennessä tarvitaan Euroopan parlamentin suostumus. Suurin osa hakijamaista järjestää myös kansanäänestyksen sopimuksesta.

Uutinen 17.12.2002

Tuomioja ennakoi sopua EU-Nato-yhteistyöstä (STT)

Euroopan unionin ja sotilasliitto Naton yhteistyöstä on sovittu, ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) kertoi varhain perjantaiaamuna. Ratkaisun mukaan EU voisi käyttää tarvittaessa Naton voimavaroja kriisinhallintaoperaatioissa. "Se on EU:n puolesta selvä. Muotoilulle on myös Kyproksen ja Maltan hyväksyntä", Tuomioja sanoi Kööpenhaminassa.

Uutinen 17.12.2002

Tuomioja: Turkki voisi ehkä aloittaa neuvottelut 2005 (STT)

Ulkoministeri Erkki Tuomioja on taipumassa kantaan, jonka mukaan Turkki voisi saada ehdollisen lupauksen EU:n jäsenneuvottelujen aloittamisesta. Tuomiojan mukaan ajankohdasta ei ole Suomessa virallisesti puhuttu, mutta hän piti vuotta 2005 mahdollisena. "Se kuulostaa mahdolliselta, silloin on laajentuminen jo puissa. Lopullista päivämäärää neuvottelujen alkamisesta ei voida kuitenkaan antaa", Tuomioja sanoi Brysselissä.

Uutinen 17.12.2002

Europeiska rådet välkomnade 10 nya länder

Europeiska rådet som sammanträdde den 12-13 december i Köpenhamn konstaterade att medlemsförhandlingarna avslutats med tio kandidatländer som ansökt om medlemskap i Europeiska unionen. Europeiska rådet hälsar dessa länder välkomna i unionen den 1 maj 2004. Länderna är Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Avsikten är att underteckna anslutningsfördragen med de nya medlemsländerna i Aten den 16 april 2003. Därefter skall fördragen ratificeras i alla medlems- och kandidatländer och senast då måste man också ha fått Europaparlamentets godkännande. De flesta kandidatländer ordnar också folkomröstning om fördraget.

Nyheter 17.12.2002

EU och Nato överens om samarbete (FNB)

Europeiska unionen och militäralliansen Nato har kommit överens om samarbete, sade utrikesminister Erkki Tuomioja tidigt på fredagen i Köpenhamn. EU ska enligt lösningen vid behov kunna använda Natos resurser i krishanteringsoperationer.

Nyheter 17.12.2002

Tuomioja: Turkiet kunde möjligen inleda förhandlingar 2005 (FNB)

Utrikesminister Erkki Tuomioja (sdp) lutar mot att Turkiet kunde få ett villkorligt löfte om ett datum när landet kan inleda sina förhandlingar om ett medlemskap i EU. Enligt Tuomioja har tidpunkten inte officiellt diskuterats i Finland, men han såg året 2005 som en möjlighet. Han sade dock att man inte kan ge något slutgiltigt datum för när Turkiet kan inleda sina förhandlingar.Enligt Tuomioja ser EU-länderna ut att så småningom nå enighet om ett slags "datum för datum"-system. Detta innebär att man slår fast ett datum då Turkiets reformer dryftas och då man samtidigt fattar beslut om huruvida förhandlingarna kan inledas eller ej.- Det hänger på vad som händer i Cypernfrågan och ett antal andra frågor före torsdagen, sade Tuomioja.

Nyheter 17.12.2002

Pääministeri Paavo Lipposen puhe Helsinki Conference’ssa 2002

Puheen otsikko oli Searching for Global Partnerships ja se julkaistaan tässä kokonaisuudessaan. Kulunut vuosi on ollut tärkeä ajanjakso globalisaation hallinnan kehittämisen kannalta. Uusi neuvottelukierros maailmankaupan vapauttamiseksi aloitettiin WTO:n kokouksessa Dohassa. Monterreyn keskustelut kehitystoiminnan rahoittamisesta saatiin onnistuneesti päätökseen viime maaliskuussa. Ja vain muutama kuukausi sitten Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa keskusteltiin taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kehitysten yhdistämisen haasteista ja asetettiin uusia tavoitteita.

Uutinen 5.12.2002

YAUN valmistelee Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostoa

EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto (YAUN) kokoontuu Brysselissä 9. ja 10. joulukuuta. Neuvoston yleisissä asioissa pääpaino on 12. ja 13. joulukuuta Kööpenhaminassa kokoontuvan Eurooppa-neuvoston valmisteluissa. YAUN:ssa hyväksytään Eurooppa-neuvoston lopullinen asialista. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Erkki Tuomioja ja ministeri Jari Vilén.

Uutinen 5.12.2002

Rådet för allmänna ärenden och utrikesrelationer förbereder Köpenhamn

EU:s råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer sammanträder i Bryssel den 9 och 10 december. Angående de allmänna frågorna i rådet ligger tyngdpunkten på förberedelserna för Europeiska rådet som sammanträder 12-13.12. i Köpenhamn. I rådet antas den slutgiltiga dagordningen för Europeiska rådet. Vid rådets möte representeras Finland av utrikesminister Erkki Tuomioja och minister Jari Vilén.

Nyheter 5.12.2002

Eurooppa-neuvosto Kööpenhaminassa

Valtioneuvosto päätti tiistaina 3. joulukuuta Suomen edustautumisesta Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa 12. ja 13. joulukuuta. Kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita. Kokouksen pääaihe on laajentuminen. Eurooppa-neuvoston on määrä saattaa jäsenyysneuvottelut päätökseen kymmenen hakijamaan kanssa. Nämä maat ovat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tshekki, Unkari ja Viro. Liittymissopimus on määrä viimeistellä ja allekirjoittaa keväällä 2003, ja uusien maiden toivotaan liittyvän unionin jäseniksi 1.5.2004.

Uutinen 3.12.2002

Ministeri Vilén: Suomi ja Viro EU:ssa – kumppaneita ja kilpailijoita

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin puhe lauantaina 30.11. Hämeenlinnassa ulkoasiainministeriön maakuntamatkalla julkaistaan tässä kokonaisuudessaan. "Viron liittyminen Euroopan unioniin avaa Suomen ja Viron suhteille uusia näkymiä. Suomen ja Viron välillä kuluneen vuosikymmenen aikana luodut yhteydet ja yhteistyö ovat niin intensiivisiä, ettei Viron EU-jäsenyys tuo tullessaan mitään radikaalia käännettä. Olennainen muutos on siinä, että Suomi ja Viro ovat yhdessä mukana unionin päätöksentekorakenteissa".

Uutinen 3.12.2002

Globalisaation haasteisiin vastattava tehostamalla EU:n ulkosuhdepolitiikkaa

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin puhe Helsinki -konferenssissa julkaistaan tässä kokonaisuudessaan. Euroopan unionissa kauppapolitiikka kuuluu täysin komission toimivaltaan, mutta valtaosa jäsenmaiden antamista kehitysyhteistyörahoista kulkee yhä kansallisten budjettien kautta. Tämä on yksi syy siihen, miksi unionin ja sen jäsenmaiden kauppa- ja kehitysmaapoliittiset linjaukset vaikuttavat aika ajoin ristiriitaisilta. "EU:n jäsenmaat antavat yli puolet kaikesta maailman kehitysavusta. Johdonmukaisella ja suunnitelmallisella toiminnalla myös kehityskysymyksissä voitaisiin tehostaa avun vaikuttavuutta", arvioi Helsinki-konferenssin globaalia hallintaa käsitellyttä paneelia johtanut ulkomaankauppaministeri Jari Vilén tiistaina Säätytalolla.

Uutinen 3.12.2002

Danmarks stasminister Fogh Rasmussen till Finland

Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen besöker Finland den 4 december inom ramen för EU-ordförandelandets s.k. huvudstadsrunda inför Europeiska rådet. Statsminister Fogh Rasmussen besöker alla EU-länder för att diskutera Europeiska rådet i Köpenhamn, som sammanträder den 12-13 december. Statsminister Fogh Rasmussen träffar statsminister Paavo Lipponen och republikens president Tarja Halonen.

Nyheter 3.12.2002

Europeiska rådet i Köpenhamn

Statsrådet beslöt tisdagen den 3 december om Finlands representation vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn den 12 och den 13 december. Finland företräds vid mötet av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet vid behandlingen av ärenden som faller inom området för hennes befogenheter.

Nyheter 3.12.2002

EU-laajentumisen tuomat mahdollisuudet Suomelle

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin puhe Kuopiossa "EU:n itälaajentumisen vaikutukset Suomelle"- seminaarissa 26.11.2002 Hyvät kuulijat,

Uutinen 29.11.2002

Venäjä ja Eurooppa – Venäjän integroitumisen rajat

Suurlähettiläs René Nybergin puhe Paasikivi-Seuran vuosikokouksessa Helsingissä 28. marraskuuta. 1. Reformit ja Eurooppa

Uutinen 29.11.2002

Suomi harkitsee edustautumistaan EU-konventissa,

totesi ulkoministeri Tuomioja MTV3:n haastattelussa perjantaina Prahassa. Ulkoministeri Tuomioja totesi MTV3:n haastattelussa perjantaina Prahassa, että sen jälkeen kun Saksa ja nyt myös Ranska ovat päättäneet nostaa edustuksensa EU:n tulevaisuuskonventissa ulkoministeritasolle, on myös Suomen syytä harkita uudelleen edustautumistaan. Konventin työ on selvästi muuttamassa luonnettaan hallitusten välisen konferenssin suuntaan.

Uutinen 26.11.2002

Naton laajentuminen ei muuta Suomen asemaa

Presidentti Tarja Halonen korosti EU:n ja Naton yhteistyön tärkeyttä erityisesti ei-sotilaallisessa terrorismin vastaisessa toiminnassa. Naton laajentuminen on looginen jatko kylmän sodan päättymiselle, totesi tasavallan presidentti Tarja Halonen euroatlanttisen neuvoston huippukokouksen jälkeen pitämässään lehdistötilaisuudessa Prahassa perjantaina. Maat, jotka olivat aikanaan joutuneet olemaan osa suurempaa valtiokokonaisuutta tai sellaisen kanssa puolustusliitossa, saavat nyt ratkaista turvallisuustarpeensa niin kuin halusivat. Suomessa olemme tästä iloisia, sanoi Halonen, mutta muistutti, ettei Suomi kuulu samaan ryhmään eikä Naton laajeneminen siinä mielessä muuta sen asemaa. Hän ei kuitenkaan sulkenut pois Natoon liittymisen mahdollisuutta, jos uhkakuvat tulevaisuudessa muuttuvat. Haloselle vakuutettiin, että ovet pysyvät auki Suomelle vastaisuudessakin.

Uutinen 26.11.2002

Finland överväger sin representation i EU-konventet ,

konstaterade utrikesminister Tuomioja i en intervju för MTV3 på fredagen i Prag. Utrikesminister Tuomioja konstaterade i en intervju för MTV3 på fredagen i Prag att då Tyskland och även Frankrike beslutat höja sin representation i EUs framtidskonvent till utrikesministernivå, bör även Finland överväga på nytt hur man skall bli representerad. Konventets arbete har klart ändrat karaktär i riktning mot regeringskonferens.

Nyheter 26.11.2002

Nato-utvidgningen förändrar inte Finlands ställning

Halonen påpekade betydelsen av samarbetet mellan EU och Nato i kampen mot terrorismen. Utvidgningen av Nato är en logisk fortsättning på det kalla krigets slut, konstaterade republikens president Tarja Halonen på en presskonferens på fredagen i som hölls efter det euroatlantiska rådets toppmöte i Prag. Länder som tidigare var en del av eller militärt allierade med en större statshelhet får nu lösa sina säkerhetspolitiska behov som de själva önskar. Det gläder vi oss för i Finland, sade Halonen, men hon påminde om att Finland inte är en del av samma grupp och att Nato-utvidgningen sålunda inte förändrar vår ställning. Hon uteslöt inte möjligheten att Finland kunde ansluta sig till Nato, om hotbilderna i framtiden förändras. Halonen försäkrades om att dörrarna även i framtiden hålls öppna för Finland.

Nyheter 26.11.2002

Minister Viléns tal vid Union International Club i Frankfurt 19.11.2002

From bust to boom: the Finnish economic recovery in the 1990’s. Minister for Foreign Trade Jari Vilén: From bust to boom: the Finnish economic recovery in the 1990’s

Nyheter 26.11.2002

Ulkomaankauppaministeri Vilén työvierailulle Ranskaan

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén matkustaa torstai-iltana työvierailulle Pariisiin Ranskan eurooppaministerin Noëlle Lenoirin kutsusta. Ministerikeskusteluissa käsitellään EU-kysymyksiä sejä maiden kahdenvälisiä asioita. EU-asioista esillä ovat erityisesti EU:n laajentuminen, Turkki sekä EU:n tulevaisuus ja konventin työskentely. Tapaamisessa keskustellaan myös maatalous- sekä alue- ja rakennepolitiikan uudistuksista. Lisäksi aiheena on tulevan kevään Eurooppa-neuvosto ja Lissabonin strategia, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta maailman kilpailukykyisin alue vuoteen 2010 mennessä. Kahdenvälisistä aiheista ovat esillä mm. bioteknologia ja ydinvoimayhteistyö.

Uutinen 25.11.2002

EU:n vuoden 2003 talousarvioesitystä käsitellään Ecofin-neuvostossa

Ecofin-neuvosto laatii kokouksessaan vuoden 2003 budjettiesitystä koskevan kolmannen oikaisukirjelmän. Valtiovarainministeriö Tiedote 115/2002

Uutinen 25.11.2002

EU-tulevaisuussivuilla keskusteltu vuoden ajan

Vuosi sitten lokakuussa avattiin Minun Eurooppani -verkkosivut EU-tulevaisuuskeskustelua varten. Vuoden aikana sivuilla on ollut yli 26 000 käyntiä ja viestejä on kirjoitettu noin 600. Vilkkainta keskustelua on käyty tulevaisuuskonventin työn ympärillä ja useat suomalaiset konventtiedustajatkin ovat osallistuneet keskusteluun.

Uutinen 25.11.2002

Eurooppa-tiedotukselta kirjanen EU-hakijamaiden ruokaohjeista

Eurooppa-tiedotus on julkaissut kirjasen Makuja laajentuvasta unionista – Smaker från den växande unionen. Ruoka- ja juoma-asiat ovat makuasioita, joista ei pidä kiistellä. Tosiasia on kuitenkin, että vuonna 2004 Euroopan unionissa on kymmenen uutta jäsenmaata, siitä muutaman vuoden kuluttua enemmänkin. Eurooppa-tiedotus julkaisee 21. marraskuuta kirjasen Makuja laajentuvasta unionista – Smaker från den växande unionen. Kaksikielisen kirjasen piirrokset on tehnyt graafikko Mika Launis.

Uutinen 21.11.2002

Valtioneuvoston turvallisuuspoliittinen toimittajaseminaari

Ulkoministeri Erkki Tuomiojan avaussanat seminaarissa. Tämä seminaari pidetään otolliseen aikaan, ja se käsittelee tärkeää aihetta. Yhtäältä Euroopan unionin tulevaisuutta käsitellään jäsenmaiden kesken konventissa, jossa ulkosuhteiden hoito ja turvallisuus ovat myös keskeisesti esillä. Toisaalta huomenna alkaa Prahassa sotilasliitto Naton huippukokous, jonka päätöksillä on suuri merkitys maanosamme turvallisuuden kannalta.

Uutinen 21.11.2002

EU-Nato -suhde Prahan huippukokouksen alla

Alivaltiosihteeri Jaakko Laajavan puhe valtioneuvoston turvallisuuspoliittisessa toimittajaseminaarissa. Valtioneuvoston turvallisuuspoliittinen toimittajaseminaari

Uutinen 21.11.2002

Globalisering, ojämlikhet, otrygghet och intolerans – hot mot demokratin i Europa?

Inledningsanförande av utrikesminister Erkki Tuomioja vid Stockholmsseminariet ”Vad kan hota demokratin i Europa” Demokrati är inte ett begrepp som endast hör hemma inom den politiska terminologin. Min uppfattning om ett demokratiskt samhälle utgår från att centrala innehållsmässiga kriterier skall vara uppfyllda. Jämlika mänskliga rättigheter för alla och en fungerande rättsstat är viktiga beståndsdelar. I en fungerande demokrati skall människorna ha en tryggad grundläggande utkomst och de skall uppleva att de har möjligheter att påverka samhället.

Nyheter 21.11.2002

Utrikeshandelsminister Vilén på arbetsbesök i Frankrike

Utrikeshandelsminister Jari Vilén reser på torsdag kväll till Paris på inbjudan av Frankrikes europaminister Noelle Lenoir. I samtalen mellan ministrarna behandlas EU-frågor samt bilaterala spörsmål. Av EU-frågorna upptas särskilt EUs utvidgning, Turkiet samt EUs framtid och konventets arbete. Vid sammanträdet diskuteras också kommande vårens Europeiska råd samt Lissabon-strategin med målsättning att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga område till 2010. Bilaterala frågor som behandlas är bl.a bioteknologi och kärnkraftssamarbete.

Nyheter 21.11.2002

EU stramade tidtabellen för anslutningsförhandlingarna

Europeiska Unionen stramade på måndagen tidtabellen för anslutningsförhandlingarna. EU vill att förhandlingarna slutförs redan den 9 december, dvs. nästa gång då medlemsländernas utrikesministrar sammanträder. Ministern ansvarig för utvidgningsfrågor, Jari Vilén berättade i Bryssel på måndagen att EU nästa vecka skall ge ansökarländerna sitt slutgiltiga "specialerbjudande". Det innebär att varje land skilt för sig erhåller av EU villkor, enligt vilka länderna kan ansluta sig till unionen. Kandidatländerna har en vecka tid på sig att svara. Sedan återstår ännu en vecka förhandlingstid. Enligt Vilén önskar EU att förhandlingarna kan slutföras innan toppmötet i Köpenhamn 12-13 december.

Nyheter 21.11.2002

Boken Suomen kansanäänestys 1994 på Internet

Suomen kansanäänestys 1994. Raportti äänestäjien kannanotoista (Finlands folkomröstning 1994. En rapport om röstarnas ställningstaganden), som publicerades av Europainformationen 1994, har utkommit som en internetversion. Boken har en resumé på engelska. Den av Pertti Pesonen redigerade boken har sedan länge varit slut. Boken har varit efterfrågad och Europeiska unionens kommande utvidgning har medfört ett ökat intresse för tiden före Finlands och Sveriges medlemskap i unionen. De kandidatländer, som kan bli medlemmar 2004, har varit intresserade av bokens engelskspråkiga resumé.

Nyheter 21.11.2002

Suomen EU-kansanäänestys 1994 –kirjasta uusintapainos verkossa

Eurooppa-tiedotuksen alunperin vuonna 1994 julkaisema kirja Suomen EU-kansanäänestys.

Uutinen 20.11.2002

EU kiristi liittymisneuvottelujen aikataulua

Laajenemisen päivämääräksi vahvistettiin vappu 2004. Bryssel, 18. 11. STT-Marko Ruonala Euroopan unioni tiukensi maanantaina liittymisneuvottelujen takarajaa. EU pyrkii saamaan neuvottelut päätökseen jo 9. joulukuuta, kun jäsenmaiden ulkoministerit kokoontuvat seuraavan kerran. Laajentumisen toteutuminen nytkähti muutenkin piirun verran maanantaina. EU:n ulkoministerit vahvistivat, että 10 valtiota voivat liittyä jäseniksi 1. toukokuuta 2004.

Uutinen 20.11.2002

Vakaan julkisen talouden ylläpitäminen ensiarvoisen tärkeää

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén vieraili 19.11 Frankfurtissa. Hän piti esitelmän Suomi-viikolla Union International Clubilla. Esitelmän aihe on Suomen toipuminen talouskriisistä 1990-luvulla ja menestyksen salaisuudet. Aihe on erityisen ajankohtainen talousongelmien kanssa painivassa Saksassa.

Uutinen 20.11.2002

EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto keskustelee laajentumisesta

EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto (YAUN) kokoontuu Brysselissä 18. ja 19. marraskuuta. Neuvoston yleisissä asioissa pääpaino on 12. ja 13. joulukuuta Kööpenhaminassa kokoontuvan Eurooppa-neuvoston valmisteluissa. Kööpenhaminan keskeiset teemat ovat laajentuminen ja neuvoston työskentelymenetelmien, muun muassa puheenjohtajuusjärjestelmän, uudistaminen.

Uutinen 18.11.2002

Ulkoministeri Tuomioja: työvoiman liikkuvuus lisääntymässä hallitusti

Työvoiman liikkuvuus Itämeren alueella sujunee suuremmitta ongelmitta EU:n laajetessa, arvioi ulkoministeri Erkki Tuomioja puhuessaan valtioneuvoston tulevaisuusfoorumisarjan tilaisuudessa Järvenpäässä maanantaina. Hän katsoi, että Suomen ja suomalaisten työmarkkinajärjestöjen kokemusta ja osaamista kannattaa tarjota kaikkien Itämeren maiden käyttöön sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi.

Uutinen 14.11.2002

Pääministeri Paavo Lipposen puhe eduskunnassa

Pääministerin puhe Euroopan unionin laajentumista ja tulevaisuutta koskevassa ajankohtaiskeskustelussa eduskunnassa. Puhe julkaistaan tässä kokonaisuudessaan. Arvoisa rouva puhemies,

Uutinen 14.11.2002

Faktaa ja fiktiota EU:n hakijamaista

Sotketko Slovakian ja Slovenian? -keskustelutilaisuus järjestetään

Uutinen 11.11.2002

Pääministeri Paavo Lipponen Berliinissä 1.11.2002

Pääministeri Paavo Lipponen Berliinissä 1.11.2002

Uutinen 6.11.2002

Pääministeri Lipponen osallistuu pohjoisen ulottuvuuden foorumiin Porissa

Pääministeri Paavo Lipponen osallistuu Porissa 11. ja 12. marraskuuta pidettävään pohjoisen ulottuvuuden kansainväliseen foorumiin, joka käsittelee tietoyhteiskunnan kehittämistä. Kokous on neljäs tänä vuonna Suomessa pidettävistä pohjoisen ulottuvuuden foorumeista.

Uutinen 6.11.2002

Statsminister Lipponen deltar i forumet för den nordliga dimensionen i Björneborg

Statsminister Paavo Lipponen deltar i det internationella forumet för den nordliga dimensionen i Björneborg den 11-12 november. Forumet behandlar utvecklandet av informationssamhället. Mötet är det fjärde i ordningen av de forum för den nordliga dimensionen som hålls i Finland i år.

Nyheter 6.11.2002

Ulkoministeriö esittäytyy Lahdessa

Ulkoministeriö esittäytyy Lahdessa ulkoministeri Erkki Tuomiojan johdolla Kongressikeskus Fellmannissa maanantaina 4. marraskuuta klo 17-19. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ulkoministeriö käynnisti maakunnalliset esittäytymistilaisuutensa viime syksynä ja tähän mennessä sen edustajat ovat vierailleet 14 paikkakunnalla, viimeksi Kainuussa. Nyt on vuorossa Lahti ja Päijät-Häme.

Uutinen 1.11.2002

Pääministeri Lipponen Berliiniin

Pääministeri Paavo Lipponen vierailee Berliinissä 1. - 3. marraskuuta liittokansleri Gerhard Schröderin kutsusta. Pääministerin ja liittokanslerin välisissä keskusteluissa perjantaina 1. marraskuuta käsitellään maiden kahdenvälisiä suhteita, Euroopan unionin laajentumista, tulevaisuutta ja maatalouspolitiikan välitarkistusta, pohjoista ulottuvuutta sekä ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä.

Uutinen 29.10.2002

Statsminister Lipponen till Berlin

Statsminister Paavo Lipponen besöker Berlin den 1-3 november på inbjudan av förbundskansler Gerhard Schröder. Under diskussionerna mellan statsministern och förbundskanslern fredagen den 1 november behandlas de bilaterala relationerna mellan länderna, Europeiska unionens utvidgning, unionens framtid och mellangranskningen av unionens jordbrukspolitik, den nordliga dimensionen samt aktuella frågor på det internationella planet.

Nyheter 29.10.2002

Kansalaisjärjestöfoorumi keskustelee EU:n laajentumisesta

Hallituksen koolle kutsuma kansalaisjärjestöfoorumi kokoontuu torstaina 31. lokakuuta ulkoasiainministeriöön keskustelemaan Euroopan unionin laajentumisesta. Foorumin puheenjohtajana toimii ministeri Jari Vilén ja varapuheenjohtajana ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Uutinen 25.10.2002

Medborgarorganisationsforumet diskuterar EU:s utvidgning

Det av regeringen sammankallade medborgarorganisationsforumet samlas torsdagen den 31 oktober i utrikesministeriet för att diskutera utvidgningen av Europeiska unionen. Forumets ordförande är minister Jari Vilén och vice ordförande utrikesminister Erkki Tuomioja.

Nyheter 25.10.2002

Ulkoministeriö esittäytyy Kajaanissa

Ulkoministeriö esittäytyy Kajaanissa ulkoministeri Erkki Tuomiojan johdolla sunnuntaina 20. lokakuuta klo 15-17. Ulkoministeriö esittäytyy Kajaanissa ulkoministeri Erkki Tuomiojan johdolla sunnuntaina 20. lokakuuta klo 15-17. Kajaanin kaupunginkirjastossa pidettävään tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Uutinen 21.10.2002

Ulkomaankauppaministeri Vilén Portugaliin

Ulkomaankauppa Jari Vilén matkustaa torstai-iltana 17. lokakuuta Lissaboniin. Ulkomaankauppa Jari Vilén matkustaa torstai-iltana 17. lokakuuta Lissaboniin ja tapaa perjantaina Portugalin talousministerin Carlos Manuel Tavares da Silvan sekä EU-valtiosihteeri Carlos Costa Nevesin. Keskusteluissa talousministerin kanssa käsitellään WTO-kysymyksiä, EU:n sisämarkkina-asioita ja kilpailukykyneuvoston toimintaa, Portugalin hallituksen yksityistämispolitiikkaa ja Portugalin taloustilannetta. Myös matkailu tulee olemaan keskusteluissa esillä. Suomen ja Portugalin välinen kauppa on Suomelle selvästi ylijäämäistä.

Uutinen 21.10.2002

YAUN valmistelee Brysselin Eurooppa-neuvostoa

EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto (YAUN) kokoontuu Luxemburgissa 21. ja 22. lokakuuta. Neuvoston keskeisin aihe on laajentuminen, joka on myös Brysselissä 24. ja 25. lokakuuta kokoontuvan Eurooppa-neuvoston pääaihe. Eurooppa-neuvoston on määrä tehdä tarvittavat päätökset, jotta EU:n lopulliset kannat vielä avoinna oleviin kysymyksiin voidaan antaa hakijamaille viimeistään marraskuun alkupuolella ja saattaa neuvottelut päätökseen sovitussa aikataulussa.

Uutinen 21.10.2002

Ministeri Vilén tyytyväinen ensitietoihin Irlannin kansanäänestyksen tuloksista

Irlannista saatavat tiedot osoittavat, että kansa on hyväksymässä Nizzan sopimuksen. EU:n laajentumisneuvotteluista hallituksessa vastaava ulkomaankauppaministeri Jari Vilén on erittäin tyytyväinen siitä, että Irlannista saatavat tiedot osoittavat, että kansa on hyväksymässä Nizzan sopimuksen. Vain Irlannissa sopimus hyväksyttiin kansanäänestyksellä tilanteessa, jossa kaikki muut EU:n jäsenmaat olivat jo tavallisessa parlamenttikäsittelyssä ratifioineet sopimuksen.

Uutinen 21.10.2002

Ministeri Vilén tyytyväinen Irlannin kansanäänestyksen tuloksiin

Irlannin kansa hyväksyi Nizzan sopimuksen. EU:n laajentumisneuvotteluista hallituksessa vastaava ulkomaankauppaministeri Jari Vilén on erittäin tyytyväinen siitä, että Irlannin kansa hyväksyi Nizzan sopimuksen. ”Irlantilaiset äänestäjät tunsivat vastuunsa ja halusivat täyden selvyyden kaikista asioista. Liioittelematta kyseessä olevien asioiden tärkeyttä voidaan sanoa, että Nizzan sopimus on historiallisen tärkeä koko Euroopalle, mukaanlukien uusissa jäsenmaaehdokkaissa olevat noin 100 miljoonaa ihmistä, jotka ovat innokkaita osallistumaan yhteistyöhön mantereen hyvinvoinnin ja rauhan rakentamiseksi”, totesi ministeri Vilén

Uutinen 21.10.2002

Ulkoministeri Erkki Tuomioja vierailustaan Ukrainaan, Bulgariaan ja Kyprokselle

Kaikille on yhteistä halu lähentyä Eurooppaa ja EU:ta. Vierailin Ukrainassa, Bulgariassa ja Kyproksella. Kaikille on yhteistä halu lähentyä Eurooppaa ja EU:ta. Eurooppalaisperspektiivi on kuitenkin jokaisessa hyvin erilainen.

Uutinen 21.10.2002

Ekonomierna i EU och USA allt mera beroende av varandra

Trots de senaste tidernas problem i de ekonomiska relationerna mellan USA och EU har det ömsesidiga beroendet mellan de två ökat, säger utrikeshandelsminister Vilén. De nu pågående förhandlingarna inom världshandelsorganisationen WTO har får mycket mera publicitet än tidigare förhandlingsrundor som siktat till liberalisering av handeln. Intresset har ökat inom medborgarorganisationerna och i media. Uppmärksamheten har riktat sig gentemot demonstrationer, WTOs påstådda odemokratiska karaktär och utvecklingsländernas ställning inom handelssystemet. Men element av globaliseringen kan ändå bäst kontrolleras just i organisationer som WTO och FN, konstaterade utrikeshandelsminister Jari Vilén på industrins och arbetsgivarnas (TT)

Nyheter 21.10.2002

Rådet förbereder Europeiska rådet i Bryssel

EU:s råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer sammanträder i Luxemburg 21-22 oktober. Det mest centrala temat i rådet är utvidgningen, som även utgör huvudtema för Europeiska rådet som sammanträder i Bryssel 24-25.10. Europeiska rådet har för avsikt att fatta de nödvändiga beslut som skall möjliggöra EU att framföra sina slutliga ståndpunkter i de ännu öppna frågorna till ansökarländerna senast i början av november och slutföra förhandlingarna inom överenskommen tidtabell.

Nyheter 21.10.2002

Minister Vilén nöjd med irländarnas beslut

Irländarna har sagt ja till Nice-fördraget. Utrikeshandelsminister Jari Vilén, som inom den finländska regeringen ansvarar för EUs utvidgningsförhandlingar, är mycket nöjd över resultatet i den irländska folkomröstningen. Irländarna har sagt ja till Nice-fördraget. Irland godkände avtalet efter folkomröstning i en tid fp alla andra EU-länder redan ratificerat avtalet i vanlig parlamentarisk ordning.

Nyheter 21.10.2002

EU:n ja Yhdysvaltojen taloudet yhä enemmän toisistaan riippuvaisia

Kauppakiistoista huolimatta EU:n ja Yhdysvaltojen keskinäinen riippuvuus taloussuhteissa on ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin mukaan kasvanut. Maailman kauppajärjestön WTO:n piirissä meneillään olevat neuvottelut ovat saaneet osakseen paljon enemmän huomiota kuin aiemmat kaupan vapauttamiseen tähdänneet neuvottelukierrokset. Kiinnostus on lisääntynyt kansalaisjärjestöissä ja mediassa. Huomio on kiinnittynyt mielenosoituksiin, järjestön väitettyyn epädemokraattisuuteen ja kehitysmaiden asemaan kauppajärjestelmässä. Globalisaation elementtejä voidaan kuitenkin parhaiten hallita juuri WTO:ssa sekä YK:n piirissä, totesi ulkomaankauppaministeri Jari Vilén TT:n teollisuuspäivän seminaarissa Rovaniemellä torstaina.

Uutinen 18.10.2002

Eurooppa-neuvosto Brysselissä 24. – 25.10.2002

Valtioneuvosto päätti torstaina 17. lokakuuta Suomen edustautumisesta Brysselin Eurooppa-neuvostossa 24. ja 25. lokakuuta. Kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Uutinen 18.10.2002

Utrikesministeriet presenterar sig i Kajana

Utrikesministeriet presenterar sig i Kajana under ledning av utrikesminister Erkki Tuomioja söndagen den 20 oktober kl. 15-17. Det är fritt inträde till evenemangen som hålls i stadsbiblioteket i Kajana.

Nyheter 18.10.2002

Europeiska rådet i Bryssel 24-25.10.2002

Statsrådet beslutade torsdagen den 17 oktober om Finlands representation i Europeiska rådet i Bryssel den 24-25 oktober. Finland representeras av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Nyheter 18.10.2002

Inarin julistus korostaa vuorovaikutuksen merkitystä arktisen ympäristön suojelemisessa

Neuvoston hyväksymässä julistuksessa painotetaan tarvetta lisätä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Arktisen neuvoston kokouksen päätteeksi hyväksytyssä Inarin julistuksessa osanottajamaiden edustajat korostavat jatkuvan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä ilmastomuutoksen vuoksi. Kasvihuoneilmiön voimistuminen voi neuvoston mukaan aiheuttaa suuria muutoksia arktisilla alueilla. Neuvosto korostaa myös meneillään olevan laajan ilmastomuutosta selvittävän tutkimuksen merkitystä. Julistuksessa neuvosto linjaa muutenkin kantaansa kestävään kehitykseen ja luonnon saastumiseen.

Uutinen 17.10.2002

Tanskan pääministeri Fogh Rasmussen Suomeen

Tanskan pääministeri Anders Fogh Rasmussen vierailee Suomessa 17. lokakuuta osana EU-puheenjohtajamaan nk. pääkaupunkikierrosta ennen Eurooppa-neuvostoa. Pääministeri Fogh Rasmussen vierailee kaikissa EU-maissa keskustellakseen Brysselin Eurooppa-neuvostosta, joka pidetään 24. ja 25. lokakuuta. Pääministeri Fogh Rasmussen tapaa pääministeri Paavo Lipposen ja tasavallan presidentin Tarja Halosen.

Uutinen 17.10.2002

Eero Rantala blir utredningsman

Verkställande direktör Eero Rantala har utsetts till utredningsman med uppgift att undersöka samarbetet mellan Finland och Tyskland för främjandet av åtgärdsprogrammet för Europeiska unionens nordliga dimension. Statsrådets informationsenhet Pressmeddelande 258/2002

Nyheter 17.10.2002

De unga har bra möjligheter att påverka Europas framtid

Tillställningen, som arrangerades av Europainformationen, intresserade ungdomar och ungdomsarbetare i Salo med omnejd. Påverkingsmöjligheterna på EU-nivå beror på ungdomarnas lokala hobby- och föreningsverksamhet, berättade Satu Arsalo, medlem av EU:s ungdomskonvent, under EU-kvällen som arrangerades i Salo stadsbibliotek den 23 september. Vägen till en påverkning av ärenden på EU-nivå börjar med intresset för frågor som berör hembygden och en vilja att ta del i beslutsfattandet.

Nyheter 17.10.2002

Enare-deklarationen: Växelverkan betydelsefull för arktisk miljö

I rådets deklaration poängteras behovet av ökat samarbete med Europeiska unionen. Som avslutning på Arktiska rådets konferens antogt den sk. Enare-deklarationen, enligt vilken deltagarländernas representanter poängterar vikten av fortsatt samarbete och växelverkan för att klara klimatförändringarna. Ökad växthuseffekt kan enligt rådet innebära stora förändringar i de arktiska områdena.

Nyheter 17.10.2002

Nuorilla hyvät mahdollisuudet vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen

Eurooppa-tiedotuksen järjestämä tilaisuus kiinnosti Salon seudun nuoria ja nuorisotyön parissa työskenteleviä. "Myös EU-tason vaikuttaminen rakentuu nuorten paikallisen harraste- ja järjestötoiminnan varaan", EU:n nuorisokonventin suomalaisjäsenen Satu Arsalo kertoi Salon kirjastossa pidetyssä nuorten EU-illassa 23.9. Tie EU-tason vaikuttamiseen lähteekin kiinnostuksesta oman kotiympäristön asioihin ja haluun olla mukana päätöksiä tehtäessä.

Uutinen 15.10.2002

Danmarks statsminister Fogh Rasmussen till Finland

Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen besöker Finland den 17 oktober inom ramen för EU-ordförandelandets s.k. huvudstadsrunda inför Europeiska rådet. Statsrådets informationsenhet Pressmeddelande 260/2002

Nyheter 15.10.2002

Eero Rantala selvitysmieheksi

Valtioneuvoston kanslia on nimennyt toimitusjohtaja Eero Rantalan selvitysmieheksi, jonka tehtävänä on selvittää Suomen ja Saksan välistä yhteistyötä Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman edistämiseksi. Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden uudesta toimintaohjelmasta vuosille 2004-2006 on tarkoitus päättää Eurooppa-neuvoston kokouksessa Kööpenhaminassa joulukuussa 2002. Uutta toimintaohjelmaa ryhdytään valmistelemaan Kreikan EU-puheenjohtajuuskaudella vuoden 2003 alussa.

Uutinen 11.10.2002

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén uskoo EU:n arktisen ulottuvuuden mahdollisuuksiin

EU:n pohjoisten alueiden politiikan voimalliselle kehittämiselle on ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin mielestä olemassa tällä hetkellä ainutlaatuiset mahdollisuudet. Suomi toimii puheenjohtajana Arktisessa neuvostossa, Ruotsi Barentsin euroarktisessa neuvostossa ja Tanska on EU:n puheenjohtaja. Arktisten parlamentaarikkojen viidennessä konferenssissa Tromssassa maanantaina 12. elokuuta puhunut Vilén muistutti, että Euroopan ja Venäjän pohjoisosat tarjoavat lukuisia yhteistyömahdollisuuksia niin talouden kuin ympäristönsuojelunkin alalla.

Uutinen 11.10.2002

Pääministeri Lipponen Tanskaan

Pääministeri Paavo Lipponen matkustaa 13. lokakuuta Kööpenhaminaan, jossa pidetään kolmen pohjoismaisen EU-maan pääministerikokous. Pääministeri Lipponen, Tanskan pääministeri Anders Fogh Rasmussen ja Ruotsin pääministeri Göran Persson keskustelevat 24. ja 25. lokakuuta pidettävän Brysselin Eurooppa-neuvoston aiheista, joita ovat mm. Euroopan unionin laajentuminen ja EU-Venäjä-suhteet.

Uutinen 8.10.2002

Statsminister Lipponen till Danmark

Statsminister Paavo Lipponen reser den 13 oktober till Köpenhamn där de tre nordiska EU-ländernas statsministermöte hålls. Statsminister Lipponen, Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen och Sveriges statsminister Göran Persson dryftar ärenden som tas upp i Europeiska rådet den 24-25 oktober i Bryssel. Dessa är bl.a. utvidgningen av Europeiska unionen och relationerna mellan EU och Ryssland.

Nyheter 8.10.2002

Laajentumiskonferenssi Maarianhaminassa 3.-4.10. nähtävissä suorana

Euroopan komission ja parlamentin toimistot Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa järjestävät EU:n laajentumista käsittelevän konferenssin "Baltic Sea Forum on Future of Enlarged European Union" Maarianhaminassa torstaina ja perjantaina 3. - 4.10.2002. Konferenssi tarkastelee unionin tulevaisuutta Itämeren maiden näkökulmasta. Esillä ovat poliittiset ja taloudelliset kysymykset, ympäristöasiat, alueiden rooli sekä kansalaisten asema unionin kehittämisessä. Tarkempi ohjelma on osoitteissa:

Uutinen 3.10.2002

Ulkoministeriö esittäytyy Kokkolassa

Ulkoministeriö esittäytyy Kokkolassa pohjoismaisesta ja lähialueyhteistyöstä vastaavan ministeri Jan-Erik Enestamin johdolla Kokkolan kaupunginkirjastossa maanantaina 7. lokakuuta klo 16-18. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ulkoministeriö käynnisti maakunnalliset esittäytymistilaisuutensa viime syksynä ja tähän mennessä sen edustajat ovat vierailleet 12 paikkakunnalla, viimeksi syyskuun alussa Ahvenanmaalla. Nyt on vuorossa Kokkola ja Keskipohjanmaa.

Uutinen 3.10.2002

Utrikesministeriet presenterar sig i Karleby

Utrikesministeriet presenterar sig under ledning av ministern för nordiskt och närområdesamarbete Jan-Erik Enestam i Karleby stadsbibliotek, Storgatan 3, måndagen den 7 oktober kl. 16-18. Tillställningen är öppen för allmänheten. Ministeriet inledde presentationsrundan i regionerna senaste höst och hittills har dess representanter besökt 12 städer, till sist Mariehamn i början av september. Nu står Karleby och Mellersta-Österbotten i turen.

Nyheter 3.10.2002

Pääministeri Paavo Lipponen Hankenilla

Euroopan unioni ja Suomen kilpailukyky Yritysten ja talouden kansainvälistyminen on nostanut keskeiseksi talouspolitiikan tavoitteeksi yritysten kilpailukykyisen toimintaympäristön kehittämisen. Maat pyrkivät eri keinoin luomaan yritysten toimintaedellytykset sellaisiksi, että ne houkuttelevat uusia yrityksiä sijoittamaan toimintojaan alueelle ja jo toimivat yritykset pysymään alueella. Kilpailu yritysten sijoittumisesta on kiihtynyt, eikä Suomi voi jättäytyä sen ulkopuolelle.

Uutinen 2.10.2002

Itävallan liittokansleri Wolfgang Schüssel Suomeen

Itävallan liittokansleri Wolfgang Schüssel vierailee Suomessa 7. ja 8. lokakuuta pääministeri Paavo Lipposen kutsusta. Liittokansleri Schüsselin ja pääministeri Lipposen välisissä keskusteluissa 8. lokakuuta käsitellään maiden kahdenvälisiä suhteita, Euroopan unionin laajentumista, tulevaisuutta ja maatalouspolitiikan välitarkistusta, pohjoista ulottuvuutta sekä ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä.

Uutinen 2.10.2002

Statsminister Paavo Lipponen i Hanken

EU och Finlands konkurrenskraft Företagens och ekonomins internationalisering har inneburit att utvecklingen av en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företagen har lyfts fram som ett viktigt ekonomisk-politiskt mål. Länderna försöker på olika sätt skapa sådana verksamhetsbetingelser för företagen som lockar nya företag att förlägga sina funktioner till området och redan fungerande företag att hållas kvar i området. Konkurrensen om företagsetableringarna har blivit hårdare och Finland kan inte stå utanför.

Nyheter 2.10.2002

Eurooppa ja EU kiinnostivat uusia opiskelijoita

Eurooppa-tiedotus oli mukana 4.9. Turussa järjestetyillä Ready, Study, Go -opiskelijamessuilla. Eurooppa-tiedotus oli mukana 4.9. Turussa järjestetyillä Ready, Study, Go -opiskelijamessuilla. Turun seudun korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen uusille opiskelijoille suunnatussa tapahtumassa vieraili päivän aikana arviolta 2500 kävijää, tarjolla oli tietoa opiskelijoiden terveyspalveluista ja harrastuksista aina EU-tietoon.

Uutinen 1.10.2002

Europainformationens färggranna höst

På Europainformationens höstprogram står livsmedelssäkerhet, Afrika, EU:s utvidgning samt utrikesministeriets presentationsrunda i landskapen. Europainformationens kundservicekontor ordnar många olika evenemang under höstens lopp. Det blir bl.a. information och evenemang om livsmedelssäkerhet, Europeiska unionens utvidgning, EU-informationssökning samt Afrika.

Nyheter 1.10.2002

EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto

Uudistettu EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu tänä syksynä ensimmäistä kertaa 30. syyskuuta Brysselissä. Sevillan Eurooppa-neuvosto päätti kesäkuussa erottaa yleiset horisontaaliset kysymykset ja ulkosuhteet omiksi itsenäisiksi osioikseen. Pyrkimyksenä oli yhtäältä parantaa unionin sisäistä koordinaatiota laaja-alaisissa, useita unionin politiikkoja koskevissa kysymyksissä ja tehostaa Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelua, sekä toisaalta varata riittävästi aikaa ja resursseja ulkosuhdekysymysten käsittelyyn. Ulkosuhdeosioon yhdistettiin myös aikaisemman kehitysneuvoston asiat. Lokakuusta eteenpäin YAUN:n kokoukset pidetään kaksipäiväisinä niin, että horisontaaliset ja ulkosuhdeasiat käsitellään omina kokouspäivinään.

Uutinen 27.9.2002

EU-kansalaisjärjestöfoorumi keskustelee Valéry Giscard d’Estaingin kanssa

Euroopan unionin tulevaisuutta pohtiva kansalaisjärjestöfoorumi kokoontuu keskiviikkona 25. syyskuuta Säätytalossa. Foorumin kokoukseen osallistuvat myös Eurooppa-valmistelukunnan puheenjohtaja Valéry Giscard d'Estaing sekä valmistelukunnan suomalaiset jäsenet. Foorumin puheenjohtaja on pääministeri Paavo Lipponen. Kansalaisjärjestöfoorumiin on kutsuttu yli 80 järjestöjen edustajaa. Keskustelunaiheina ovat Euroopan unionin uudistaminen sekä siihen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Puheenjohtaja Giscard d'Estaing kertoo tilaisuuden aluksi Eurooppa-valmistelukunnan työskentelystä sekä näkemyksistään EU:n tulevaisuudesta.

Uutinen 25.9.2002

EU-medborgarorganisationsforumet diskuterar med Valéry Giscard d’Estaing

Det medborgarorganisationsforum som dryftar Europeiska unionens framtid sammankommer onsdagen den 25 september i Ständerhuset. I forumet deltar också Europeiska konventets ordförande Valéry Giscard d'Estaing samt konventets finländska ledamöter. Ordförande för forumet är statsminister Paavo Lipponen. Företrädare för mer än 80 organisationer har inbjudits till medborgarorganisationsforumet. Diskussionsämnena är reformen av Europeiska unionen samt de utmaningar och de möjligheter som hänför sig härtill. Ordförande Giscard d'Estaing inleder forumet med att berätta om Europeiska konventets arbete samt om sin syn på EU:s framtid.

Nyheter 25.9.2002

Europarlamentaarikoita tentattavina Lasipalatsin infoviikolla

Kansalaiset pääsivät tapaamaan europarlamentaarikoita Lasipalatsin infoviikolla 27.-29.8. Lasipalatsin tiedotuspisteet ovat useana vuonna järjestäneet Helsingin juhlaviikon yhteydessä infoviikon. Tänä vuonna tapahtumaan osallistuivat ET:n ohessa Kompassi, Luckan, Osviitta ja SPR. Ohjelmaa oli tarjolla tiistaista torstaihin. Tiedotuspisteiden ulkopuolella olevat esittelypöydät notkuivat materiaalista ja houkuttelivat kysymään tulevan kauden toiminnasta. ET:lta kysyttiin eniten laajentumisesta ja eurokolikoiden kansallisista puolista.

Uutinen 20.9.2002

Ulkoministeri Tuomioja: EU:lla ja Yhdysvalloilla varsin yhtenäiset linjat Irakin suhteen

"Irakin on noudatettava YK:n aiempia päätöslauselmia", korosti Erkki Tuomioja perjantaina New Yorkissa. "Irakin on noudatettava YK:n aiempia päätöslauselmia", korosti Erkki Tuomioja perjantaina New Yorkin pääkonsulaatissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Tuomioja totesi, että tästä perusasiasta vallitsee yhtenäinen näkemys EU:n ja Yhdysvaltain välillä. EU:n ulkoministerit tapasivat Yhdysvaltain ulkoministerin Colin Powellin ja Venäjän ulkoministerin Igor Ivanovin erillisissä tapaamisissa perjantaina ennen tiedotustilaisuutta.

Uutinen 19.9.2002

Suomi vahvisti tukensa jalkaväkimiinojen täyskiellolle

Suomi totesi Euroopan unionin työhön osallistumalla edistävänsä jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksen tavoitteita ja maailmanlaajuista toimeenpanoa. Suomi tukee tehokasta ja maailmanlaajuista jalkaväkimiinojen kieltoa. Genevessä pidettävässä jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksen neljännessä vuosikokouksessa tarkkailijamaana keskiviikkona 18. syyskuuta puhunut Suomi totesi Euroopan unionin työhön osallistumalla edistävänsä Ottawan sopimuksen tavoitteita ja maailmanlaajuista toimeenpanoa.

Uutinen 19.9.2002

Utrikesminister Tuomioja: EU och USA rätt ense om Irak

"Irak måste följa FNs tidigare resolutioner", poängterade utrikesminister Erkki Tuomioja 13.9. i New York. "Irak måste följa FNs tidigare resolutioner", poängterade utrikesminister Erkki Tuomioja 13.9. på en presskonferens i New York. Tuomioja poängterade att EU och USA i denna grundläggande fråga har en gemensam linje. EUs utrikesministrar träffade separat de amerikanska och ryska utrikesministrarna Colin Powell och Igor Ivanov i New York. Enligt Tuomioja skall kraven på Irak i tidigare resolutioner sammanföras till en eller flera ny resolutioner i säkerhetsrådet. De viktigaste frågorna härvid är FNs vapeninspektörers rätt att komma in Irak samt Iraks kapacitet att skapa massförstörelsevapen. Tuomioja trodde inte att nya element som demokratiseringen av Irak skulle bli aktuella ännu.

Nyheter 18.9.2002

Europarlamentariker tentades under Glaspalatsets infovecka

Under Glaspalatsets infovecka 27.-29.8 hade medborgarna möjlighet att träffa europarlamentariker. Informationscentren i Glaspalatset har under flera år organiserat en infovecka i samband med Helsingfors festspel. Förutom Europainformationen deltog i år Kompassen, Luckan, Osviitta och FRK. Programmet pågick från tisdag till torsdag. Bord hade placerats utanför informationscentren och dessa dignade av material, vilket lockade människor att stanna och fråga om den kommande säsongens verksamhet. Vid Europainformationens bord var intresset störst för utvidgningen och den nationella sidan av euromynten.

Nyheter 18.9.2002

Mänskliga rättigheter och säkerhetspolitiken var frågor som intresserade på Åland

Utrikesministeriets (UM) presentationsrunda för hösten fick sitt startskott i Finlands sydligaste landskap Åland söndagen den 8 september. UM:s presentationsrunda för hösten fick sitt startskott i Finlands sydligaste landskap Åland söndagen den 8 september. Före den allmänna tillställningen fördes diskussioner mellan utrikesminister Tuomioja och landskapsstyrelsens representanter. I samband med överläggningarna överlät lantrådet Roger Nordlund självstyrelsens jubileumsmedalj till utrikesministern.

Nyheter 18.9.2002

Ulkoministeri Tuomioja New Yorkiin YK:n yleiskokoukseen

Ulkoministeri Erkki Tuomioja matkustaa keskiviikkona 11. syyskuuta New Yorkiin osallistuakseen YK:n yleiskokoukseen 12.-14. syyskuuta. Ulkoministeri Erkki Tuomioja matkustaa keskiviikkona 11. syyskuuta New Yorkiin osallistuakseen YK:n yleiskokoukseen 12.-14. syyskuuta. Korkean poliittisen tason yleiskeskustelu alkaa torstaina 12. syyskuuta. Silloin puhuu muun muassa Yhdysvaltain presidentti George W. Bush, jonka odotetaan valottavan Irakia koskevia suunnitelmiaan.

Uutinen 17.9.2002

Ihmisoikeudet ja turvallisuuspolitiikka kiinnostivat Ahvenanmaalla

Syksyn ulkoasiainministeriön (UM) maakuntakierros sai lähtölaukauksensa Suomen eteläisimmästä maakunnasta Ahvenanmaalta sunnuntaina 8. syyskuuta. Syksyn UM:n maakuntakierros sai lähtölaukauksensa Suomen eteläisimmästä maakunnasta Ahvenanmaalta sunnuntaina 8. syyskuuta. Ennen yleisötilaisuutta ulkoministeri Tuomiojalla oli keskustelut maakuntahallituksen edustajien kanssa. Tässä yhteydessä maakuntaneuvos Roger Nordlund luovutti ulkoministerille itsehallinnon juhlamitalin.

Uutinen 17.9.2002

Nya studeranden var intresserade av Europa och EU

Europainformationen medverkade den 4 september på den i Åbo arrangerade studentmässan Ready, Steady, Go. Europainformationen medverkade den 4 september på den i Åbo arrangerade studentmässan Ready, Steady, Go. Mässan riktade sig till nya studeranden i Åboregionens högskolor och yrkeshögskolor. På mässan fanns det information om allt från hälsovårdstjänster och hobbyn till Europeiska unionen. Mässan besöktes under dagens lopp av ca 2500 personer.

Nyheter 12.9.2002

ET:n värikäs syksy

Eurooppa-tiedotuksen (ET) syksyyn mahtuu elintarviketurvallisuus, Afrikka, EU:n laajentuminen sekä ulkoasiainministeriön maakuntakierros. Eurooppa-tiedotuksen aluepisteet järjestävät monenmoista tapahtumaa syksyn aikana. Tietoa ja tapahtumia on tarjolla mm. elintarviketurvallisuudesta, Euroopan unionin laajentumisesta ja EU-tiedonhausta sekä Afrikasta.

Uutinen 10.9.2002

Ulkoministeriö esittäytyy Ahvenanmaalla

Ulkoministeriö esittäytyy Ahvenanmaalla ulkoministeri Erkki Tuomiojan johdolla maakuntapäivien auditoriossa Maarianhaminassa sunnuntaina 8. syyskuuta klo 15-17. Ulkoministeriö esittäytyy Ahvenanmaalla ulkoministeri Erkki Tuomiojan johdolla maakuntapäivien auditoriossa Maarianhaminassa sunnuntaina 8. syyskuuta klo 15-17. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ministeriö aloitti esittäytymiset maakunnissa Rovaniemeltä viime syyskuussa, ja tämän syksyn kierros käynnistyy Maarianhaminasta. Avointen kansalaistilaisuuksien tarkoitus on tehdä ministeriön työtä, tehtäviä ja palveluja tunnetummiksi sekä tarjota kansalaisille mahdollisuus vuoropuheluun ministeriön edustajien kanssa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Uutinen 9.9.2002

Utrikesministeriet presenterar sig på Åland

Utrikesministeriet presenterar sig under ledning av utrikesminister Erkki Tuomioja i lagtingets auditorium söndagen den 8 september kl. 15.00–17.00. Utrikesministeriet presenterar sig under ledning av utrikesminister Erkki Tuomioja i lagtingets auditorium söndagen den 8 september kl. 15.00–17.00. Tillställningen är öppen för allmänheten. Ministeriet inledde presentationsrundan i Rovaniemi i november 2001 och höstens presentationsrunda börjar i Mariehamn. Genom evenemangen i regionerna vill man göra medborgarnas bild av ministeriets uppgifter och verksamhet klarare samt erbjuda medborgarna även utanför Helsingfors en möjlighet att diskutera med utrikesministeriets representanter och bekanta sig med dess omfattande verksamhetsfält.

Nyheter 9.9.2002

Venäjälle suuntautuvien huviristeilyjen viisumit

Suomen ja Venäjän väliset, Venäjälle suuntautuvien huviristeilyjen viisumikysymyksiä koskevat keskustelut käytiin 5.9.2002 Moskovassa. Ulkoasiainministeriö tiedottaa 5.9.2002

Uutinen 6.9.2002

Minun Eurooppani -foorumissa keskustellaan EU:n tulevaisuudesta

Keskustelu EU:n tulevaisuudesta on jatkunut kiivaana eri foorumeilla jo pidemmän aikaa. Kansalaisia on kannustettu osallistumaan keskusteluun Euroopan unionia käsittelevien tapahtumien yhteydessä sekä Internetin keskustelupalstoilla. Minun Eurooppani -keskustelufoorumi (www.minuneurooppani.fi) avattiin lokakuussa 2001 EU:n tulevaisuuskeskustelua varten valtioneuvoston kanslian ja ulkoasiainministeriön yhteistyönä. Pääteemana sivuilla ovat laajentuva ja uudistuva unioni sekä turvallinen Eurooppa. Keskustelua on tähän mennessä käyty mm. laajentumisen puolesta ja vastaan, on esitetty ehdotuksia siitä, millaiseen lopputulokseen keväällä 2002 perustetun EU:n tulevaisuuskonventin tulisi päätyä ja arvioitu, millaisia turvallisuuspoliittisia ratkaisuja Suomi tulevaisuudessa tekee.

Uutinen 6.9.2002

EU:s framtid diskuteras i diskussionsforumet Mitt Europa

Den livliga diskussionen om EU:s framtid har pågått i olika fora redan en längre tid. Medborgarna har i samband med olika evenemang som behandlat Europeiska unionen samt på diskussionsspalter i Internet uppmuntrats att delta i debatten. Diskussionsforumet Mitt Europa (www.mitteuropa.fi) för EU-framtidsdiskussion öppnades i oktober 2001 i samarbete mellan statsrådets kansli och utrikesministeriet. Sidornas huvudteman är unionen utvidgas och förnyas samt ett tryggt Europa. Hittills har man debatterat bl.a. för och emot utvidgningen, man har kommit med förslag om vilket resultat det på våren inrättade EU:s framtidskonvent borde komma fram till och bedömt vilka säkerhetspolitiska avgöranden Finland i framtiden fattar.

Nyheter 6.9.2002

Johannesburgista tavoitteet kestävän kehityksen työlle

Suurin osa Suomen ja EU:n kokoukselle asettamista tavoitteista tuli hyväksytyksi. Ulkoasiainministeriö ja ympäristöministeriö tiedottavat

Uutinen 5.9.2002

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén vierailulle Sloveniaan

EU:n laajentumisneuvotteluista hallituksessa vastaava ulkomaankauppaministeri Jari Vilén jatkaa työvierailujen sarjaa EU-liittymisneuvotteluja käyviin hakijamaihin. EU:n laajentumisneuvotteluista hallituksessa vastaava ulkomaankauppaministeri Jari Vilén jatkaa työvierailujen sarjaa EU-liittymisneuvotteluja käyviin hakijamaihin. Keskiviikkona 4. syyskuuta Vilén vierailee Ljubljanassa Sloveniassa. Vierailun tarkoituksena on keskustella EU-jäsenyysneuvottelujen edistymisestä ja Euroopan unionin tulevaisuudesta sekä EU-tiedotukseen ja kansanäänestykseen liittyvistä kysymyksistä.

Uutinen 5.9.2002

Små stater och förvaltning av globalisation

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll en föreläsning om små stater och förvaltning av globalisation på Estlands utrikespolitiska institut den 27 augusti 2002. Utrikesminister Erkki Tuomiojas engelskspråkiga föreläsning "Small states and the management of globalisation" på Estlands utrikespolitiska institut den 27 augusti 2002.

Nyheter 5.9.2002

Mötet i Johannesburg inleddes konstruktivt

Enligt miljöminister Jouni Backman har förhandlingarna börjat konstruktivt. Enligt miljöminister Jouni Backman har förhandlingarna börjat konstruktivt. Backman representerade Finland i öppningen av FN-konferensen om hållbar utveckling i Johannesburg på måndagen. Ett positivt exempel är att enhällighet nåddes om ytterligare finansiering av världens miljöfond GEF, vilket betyder att fonden kan finansiera nya aktivitetsmål, som förvaltning av farliga kemikalier och förebyggandet av utarmandet av jordmånen - speciellt ökenspridningen. De svåraste ärenden där överenskommelse ännu fattas är enligt Backman förknippade till finansiering, handelshinder och globalisering. I Johannesburg syftar man till att bekräfta förpliktelserna av Världshandelsorganisation WTO:s arbetsprogram, som avtalades om i Doha i november, samt av Monterreydokumentet, som godkändes i FN:s möte om utvecklingens finansiering i mars. Likaså skall Johannesburg skynda på verkställandet av dessa förbindelser.

Nyheter 5.9.2002

Tuotantoa ja kulutusta koskevasta 10-vuotispuiteohjelmasta sopu Johannesburgissa

Suomen ehdottamasta ja EU:n ajamiin päätavoitteisiin kuuluneesta tuotannon ja kulutustapojen muuttamista koskevasta 10-vuotispuiteohjelmasta on saavutettu yksimielisyys Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa. Neuvottelutilanne 1.9. klo 18.00

Uutinen 4.9.2002

Ulkoministeri Tuomioja Ruotsiin ja Tanskaan

Ulkoministeri Erkki Tuomioja matkustaa torstaina 29. elokuuta Ruotsiin konferenssiin, jossa hahmotellaan EU:n toimintaa konfliktien estämisessä ja perjantaina 30. elokuuta Tanskaan EU:n epäviralliseen ulkoministerikokoukseen. Ulkoministeri Erkki Tuomioja matkustaa torstaina 29. elokuuta Ruotsiin Helsingborgiin konferenssiin, jossa hahmotellaan EU:n toimintaa konfliktien estämisessä. Kolmessa paneelikeskustelussa perjantaina vaihdetaan kokemuksia konfliktinestotoimista sekä pohditaan yhteisiä arvoja, yhteistä toimintaa ja sitoutumista. Ministeri Tuomioja käyttää kommenttipuheenvuoron yhteisestä sitoutumisesta.

Uutinen 2.9.2002

Keskustelut pohjoisen ulottuvuuden politiikan jatkamisesta käynnistyivät

Grönlannissa 27.-29. elokuuta järjestetty ministeritason konferenssi käynnisti keskustelut pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman jatkamisesta. Grönlannissa 27.-29. elokuuta järjestetty ministeritason konferenssi käynnisti keskustelut pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman jatkamisesta. Päätökset vuosille 2004-2006 laadittavan uuden toimintaohjelman periaatteista pitäisi tehdä ensi syksyn aikana. Suomi tukee laaja-alaista toimintaohjelmaa. Grönlannissa oli lisäksi esillä arktinen yhteistyö. Grönlannin päämääränä on arktisten kysymysten liittäminen tiiviimmin EU:n toimintaan. Ministeri Enestam toivoi EU:n komission jatkavan osallistumistaan Arktisen neuvoston työhön. Suomi on pyrkinyt lisäämään arktisten kysymysten näkyvyyttä Arktisen neuvoston puheenjohtajana.

Uutinen 2.9.2002

Pienet valtiot ja globalisaation hallinta

Ulkoministeri Tuomioja esitelmöi Viron ulkopoliittisen instituutin järjestämässä tilaisuudessa aiheesta pienet maat ja globalisaation hallinta. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan englanninkielinen luento Viron ulkopoliittisessa instituutissa 27. elokuuta 2002 nimeltään "Small states and the management of globalisation".

Uutinen 29.8.2002

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén Unkariin presidentti Halosen valtiovierailulle

Ministeritapaamisissa on tarkoituksena keskustella EU:n laajentumiseen ja tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén matkustaa tasavallan presidentti Tarja Halosen seurueessa Unkariin tiistaina 27. elokuuta. Ministeri Vilén osallistuu matkan viralliseen ohjelmaan, mutta lisäksi hänellä on tapaamisia ulkoministeri László Kovácsin, talousministeri István Csillagin sekä parlamentin Euroopan integraatioasioiden valiokunnan puheenjohtajan István Szent-Iványin kanssa. Vierailu päättyy keskiviikkona 28. elokuuta.

Uutinen 28.8.2002

Terveyttä pienillä investoinneilla ja kondomeilla tehoa aidsin torjuntaan

Nopeasti kasvavaa hiv/aids-ongelmaa ei kansanedustaja Marjatta Vehkaojan mukaan voida ratkaista vain lääketieteellä. Hyvinkohdennetut, vaikka vaatimattomatkin investoinnit terveydenhuoltoon, koulutukseen ja ravitsemukseen johtavat lyhyessäkin ajassa merkittäviin saavutuksiin kestävän kehityksen kaikilla osa-alueilla, totesi eduskunnan sosiaali- terveysvaliokunnan puheenjohtaja Marjatta Vehkaoja maanantaina 26. elokuuta Johannesburgissa. Hän käytti Suomen ensimmäisen puheenvuoron Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen avauspäivänä, kokouksen terveyttä ja kestävää kehitystä koskeneessa teemaistunnossa. Hän otti esimerkin Suomesta vasta sodasta toipuneena köyhänä maana, jossa 60 vuotta sitten tehtiin poliittinen päätös, että valtio alkaa rahoittaa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Niihin kuuluvat ilmainen peruskoulutus, mukaan lukien kouluateriat ja kouluterveydenhuolto, äitiys- ja lastenneuvolat, kattavat terveyspalvelut, terveyskasvatus ja tuettu lasten päivähoito. Tämän strategian seurauksena odotettavissa oleva elinikä on Suomessa noussut 30 vuodella viimeisten 100 vuoden aikana. Myös muut keskeiset indikaattorit kertovat yhtä hyvistä tuloksista.

Uutinen 27.8.2002

Ulkoministeri Tuomioja Tallinnaan

Ulkoministeri Erkki Tuomioja matkustaa Tallinnaan maanantaina 26. elokuuta. Hän osallistuu pohjoismaiseen ulkoministerikokoukseen sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkoministereiden yhteiskokoukseen. Pohjoismaiden ulkoministerit keskustelevat EU-ETA-yhteistyöstä sekä ajankohtaisista ulkopoliittisista kysymyksistä. Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkoministerikokouksessa käsitellään EU:n ja Naton laajentumista sekä alueellista yhteistyötä.

Uutinen 27.8.2002

Johannesburgin kokous alkoi rakentavasti

Suomen aloitteesta EU:n tavoitteeksi on asetettu erityisesti tuotanto-ja kulutustapojen muuttaminen pitkällä aikavälillä. Ulkoasiainministeriö ja ympäristöministeriö tiedottavat 26.8.2002

Uutinen 27.8.2002

Laajentuminen yhdistää EU-tiedottajia

"Eurooppa-tiedotus on esikuva EU-kansalaistiedottamisen järjestämisessä hakijamaissa ja arvostettu yhteistyökumppani jäsenmaissa", toteaa Eurooppa-tiedotuksen yksikön päällikkö lähetystöneuvos Pirkko Hämäläinen. Belgialaisia Eurooppa-tiedottajia"Kansainvälinen yhteistyö tulee jatkossa korostumaan Eurooppa-tiedotuksen toiminnassa." EU:n laajentumista koskevaan seminaariin osallistui 14 EU-tiedottajaa jäsen- ja hakijamaista.

Uutinen 27.8.2002

Ministeri Vilén toivottaa Viron mukaan kilvoitteluun yhteisestä hyvästä

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén pitää Viron todennäköistä EU-jäsenyyttä hyvänä myös Suomen kannalta. Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén pitää Viron todennäköistä EU-jäsenyyttä hyvänä myös Suomen kannalta. - Suomi ja Viro ovat parhaat kumppanit ja samaan aikaan tiukimmat kilpailijat, määritteli Vilén maidemme suhdetta Eurooppalainen Suomi -yhdistyksen syyskauden avajaisissa tiistaina.

Uutinen 22.8.2002

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe suurlähettiläskokouksessa 21.8.2002 Helsingissä

Euroopan unionin rooli Euroopan kehittämisessä on keskeinen. Elämä kansainvälistyy, jopa globalisoituu. Erilaisten toimijoiden määrä kasvaa. Kansallisvaltiot ovat edelleen tärkein vastuunkantaja pyrkimyksissä säännellä tai ohjata maailmanmenoa. Tämän rinnalla vaikuttavat todellisuudessa kansainväliset yhteisöt, yritykset, kansalaisjärjestöt ja niin edelleen. Lisäksi kansallisvaltioiden sisällä on kansanedustuslaitoksen, hallituksen tai presidentin lisäksi kirjava joukko muita mielipiteen muodostajia, mukaan luettuna media.

Uutinen 22.8.2002

Utrikesminister Tuomioja om läget i Mellan-Östern 23.7.

Utrikesminister Erkki Tuomioja instämmer i utlåtandena från EU-ordförandelandet Danmark samt EUs höga representant, i vilka Israels attack mot Gaza senaste natt fördöms. Allt våld försvårar strävandena att få igång reella förhandlingar för att lösa krisen i Mellan-Östern.

Nyheter 22.8.2002

EU-ståndpunkter finslipas inför toppmötet i Johannesburg

EU:s miljöministrar sammanträder för att diskutera toppmötet om hållbar utveckling som arrangeras i augusti-september. EU:s miljöministrar sammanträder under veckoslutet till ett inofficiellt ministermöte i Sönderborg i Danmark för att diskutera toppmötet om hållbar utveckling som arrangeras i augusti-september i Johannesburg. Avsikten är att i Johannesburg få till stånd en politisk deklaration som definierar de centrala principerna och förpliktelserna för befrämjande av hållbar utveckling, konkreta åtgärder och verksamhetsplaner med tidtabell samt partnerskapsavtal mellan olika aktörer som skall komplettera och stöda mellanstatliga förpliktelser och målsättningar. I Finland koordineras toppmötesförberedelserna av utrikesministeriet. Finland anser det vara viktigt att EU visar att man förbinder sig att arbeta för ett gott resultat på toppmötet och att man vill förverkliga mötets beslut.

Nyheter 22.8.2002

Suomen EU-politiikan tavoitteet Tanskan puheenjohtajakaudella

Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli 16. elokuuta Suomen EU-politiikan tavoitteita Tanskan puheenjohtajakaudella. Suomi tukee Tanskan linjauksia. Suomi pitää Euroopan unionin laajentumista tärkeimpänä EU-politiikan tavoitteena vuoden 2002 jälkipuoliskolla. Laajentumisen aikataulusta ja periaatteista on pidettävä kiinni. EU:lla pitää olla valmius päättää neuvottelut kymmenen hakijamaan kanssa vuoden 2002 loppuun mennessä, ja liittymisneuvottelut päättävien hakijamaiden tulee täyttää jäsenyyden edellytykset.

Uutinen 21.8.2002

Finlands EU-politik under det danska ordförandeskapet

Den 16 augusti behandlade regeringens EU-ministerutskott målen för Finlands EU-politik under Danmarks ordförandeskapsperiod. Finland stöder Danmarks linje. Finland anser att utvidgningen av Europeiska unionen är det främsta målet för EU-politiken under senare hälften av 2002. Man bör hålla fast vid tidtabellen och principerna för utvidgningen. EU skall ha beredskap att slutföra förhandlingarna med de tio kandidatländerna före utgången av 2002 och de kandidatländer som slutför förhandlingarna skall uppfylla medlemskapskraven.

Nyheter 21.8.2002

Ministeri Vilén korosti vierailullaan Islannissa Suomen EU-jäsenyyden positiivisia puolia

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilen tapasi työvierailullaan Islantiin 4.-6. elokuuta ulkoministeri Halldor Asgrimssonin, kauppa- ja teollisuusministeri Valgerdur Sverrisdottirin ja valtiovarainministeri Geir Haarden korostaen Suomen EU-jäsenyyden positiivisia kokemuksia. Tämä viesti tulee keskeisesti esille myös mediauutisoinnissa. Islannin radio ja televisio esittivät ministeri Vilénin haastattelun pääuutislähetyksissään 6. elokuuta ja maan johtava päivälehti Morgunbladid julkaisi 7. elokuuta Steingrimur Sigurgeirssonin laatiman, ministeri Vilénin haastatteluun perustuvan laajan artikkelin.

Uutinen 19.8.2002

Ulkoministeri Erkki Tuomioja Lähi-idän tilanteesta 23.7.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja yhtyy EU:n puheenjohtajamaan Tanskan sekä

Uutinen 19.8.2002

Utvidgningen och Mellanöstern centrala teman i rådet för allmänna ärenden

EU:s råd för allmänna ärenden sammanträder i Bryssel den 22 juli 2002. EU:s råd för allmänna ärenden sammanträder i Bryssel den 22 juli 2002. Vid rådets möte representeras Finland av utrikesminister Erkki Tuomioja och utrikeshandelsminister Jari Vilén.

Nyheter 19.8.2002

Puheenjohtajan työohjelma, laajentuminen ja Lähi-itä keskeiset asiat YAN:ssa

EU:n yleisten asiain neuvoston (YAN) kokous järjestetään Brysselissä 22. heinäkuuta. EU:n yleisten asiain neuvoston kokous järjestetään Brysselissä 22. heinäkuuta. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Erkki Tuomioja ja ulkomaankauppaministeri Jari Vilén.

Uutinen 16.8.2002

EU:n kantoja hiotaan kestävän kehityksen huippukokousta varten

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat keskustelemaan Johannesburgissa järjestettävästä kestävän kehityksen huippukokouksesta. EU:n ympäristöministerit kokoontuvat viikonloppuna epäviralliseen ministerikokoukseen Tanskan Sönderborgissa keskustelemaan Johannesburgissa elo-syyskuussa järjestettävästä kestävän kehityksen huippukokouksesta. Johannesburgissa on tavoitteena saada aikaan poliittinen julistus, joka määrittelee keskeiset periaatteet ja sitoumukset kestävän kehityksen edistämiseksi, konkreettisia toimia ja aikatauluja sisältävä toimintasuunnitelma sekä eri tahojen välisiä kumppanuussopimuksia, jotka täydentävät ja tukevat hallitusten välisiä sitoumuksia ja tavoitteita. Suomi, jossa huippukokousvalmisteluja koordinoi ulkoasiainministeriö, pitää tärkeänä, että EU osoittaa sitoutuneisuutensa huippukokouksen hyvään lopputulokseen ja sen toimeenpanoon.

Uutinen 12.8.2002

Suomen ja Italian yhteistyötä Venäjän kaupassa kehitetään

Suomen mahdollisuus toimia yhteistyökumppanina Venäjälle suuntautuvissa liiketoiminnoissa nousi keskeisesti esiin ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin työvierailulla Italiassa. Suomen mahdollisuus toimia sijoittautumiskohteena, kuljetus- ja logistiikkakeskuksena sekä yhteistyökumppanina Venäjälle suuntautuvissa liiketoiminnoissa nousi keskeisesti esiin ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin työvierailulla Italiassa 11. ja 12. heinäkuuta. Ministeri Vilén tapasi vierailullaan mm. apulaistuotantoministeri Adolfo Urson ja Eurooppa-ministeri Rocco Buttiglionen.

Uutinen 19.7.2002

Suomen kilpailukyky riippuu EU:n kilpailukyvyn kehittymisestä

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén (kok.) torjuu väittämät siitä, että Suomen mahdollinen jäsenyys sotilasliitto Natossa parantaisi Suomen kilpailukykyä. Helsinki, 17. 7. (STT) Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén (kok.) torjuu väittämät siitä, että Suomen mahdollinen jäsenyys sotilasliitto Natossa parantaisi Suomen kilpailukykyä. Sen sijaan Vilén pitää EU:n kehitystä ensisijaisena talouselämälle.

Uutinen 19.7.2002

Finland och Italien utvecklar samarbete inom Rysslandshandeln

Finlands möjlighet att fungerera som samarbetspartner i affärer med Ryssland blev en central fråga vid utrikeshandelsminister Jari Viléns arbetsbesök i Italien. Finlands möjlighet att fungerera som investeringsobjekt, transport- och logistikcentrum samt samarbetspartner i affärer med Ryssland blev en central fråga vid utrikeshandelsminister Jari Viléns arbetsbesök i Italien 11-12 juli. Under besöket träffade minister Vilén bl.a biträdande ministern för produktion Adolfo Urso och Europaministern Rocco Buttiglione.

Nyheter 19.7.2002

Ympäristöministeri Backman:

Suomi osallistuu Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahastoon 10 miljoonalla eurolla UlkoasiainministeriöYmpäristöministeriö

Uutinen 17.7.2002

Ministeri Vilén tyytyväinen Kyproksen edistymisestä

Kyproksella vieraillut ulkomaankauppaministeri Jari Vilén ilmaisi tyytyväisyytensä Kyproksen erinomaisesta menestymisestä jäsenyysneuvotteluissa. Ministeri Vilén vahvisti Suomen ja EU:n poliittisen sitoutumisen laajentumisneuvottelujen loppuunsaattamiseen EU:n Kööpenhaminan joulukuun huippukokoukseen mennessä.

Uutinen 17.7.2002

Utrikeshandelsminister Vilén nöjd med Cyperns framsteg

Utrikeshandelsminister Jari Vilén som besökt Cypern uttryckte sin belåtenhet över Cyperns utomordentliga framgång i medlemsförhandlingarna. Ministern bekräftade att Finland och EU politiskt förbundit sig vid att slutföra utvidgningsförhandlingarna till EUs toppmöte i Köpenhamn i december.

Nyheter 17.7.2002

Miljöminister Backman:

Finland deltar med 10 miljoner euro i den nordliga dimensionens miljöpartnerskapsfond. UtrikesministerietMiljöministeriet

Nyheter 17.7.2002

Ministeri Vilén työvierailulle Italiaan

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén vierailee Italiassa 11.-13. heinäkuuta. Ministeri Vilén tapaa matkansa aikana Italian ulkomaankaupasta vastaavan apulaistuotantoministerin Adolfo Urson sekä Italian Eurooppa-ministerin Rocco Buttiglionen.

Uutinen 15.7.2002

Minister Villén gör en arbetsresa till Italien

Utrikeshandelsminister jari Vilén besöker Italien den 11-13 juli. Ministern träffar under sin resa den för Italiens utrikeshandel ansvarige biträdande produktionsminister Adolfo Urso samt Italiens Europaminister Rucco Buttiglione.

Nyheter 15.7.2002

Utrikeshandelsminister Vilén besöker Cypern och Malta

Utrikeshandelsminister Jari Vilén fortsätter sin serie arbetsbesök till de ansökarländer som för tillfället för förhandlingar om medlemskap. Utrikeshandelsminister Jari Vilén som i regeringen ansvarar för EU- utvidgningsförhandlingarna fortsätter sin serie arbetsbesök till de ansökarländer som för tillfället för förhandlingar om medlemskap. Minister Vilén besöker Cypern 8-9 juli och Malta den 10 juli. Avsikten med besökena är att diskutera framför allt medlemsförhandlingarnas nuläge, unionens framtid, EU-information och folkomröstning. På Cypern hör minister Vilén även parternas synpunkter om hur enhetsarbetet fortskrider.

Nyheter 10.7.2002

Vilén uppmanade Rumänien att förbättra romernas ställning

Utrikeshandelsminister Jari Vilén uppmanade på onsdagen Rumänien att förbättra levnadsförhållandena för landets romska befolkning. Vilén träffade Rumäniens premiärminister Adrian Nastase och integrationsminister Hildegard Puwak i Bukarest.

Nyheter 10.7.2002

Ulkomaankauppaministeri Vilén vierailee Kyproksella ja Maltalla

EU:n laajentumisneuvotteluista hallituksessa vastaava ulkomaankauppaministeri Jari Vilén jatkaa työvierailujensa sarjaa EU-liittymisneuvotteluja käyviin hakijamaihin. Ministeri Vilén vierailee Kyproksella 8.-9. heinäkuuta ja Maltalla 10. heinäkuuta. Vierailun tarkoituksena on keskustella ennen muuta EU-jäsenyysneuvottelujen edistymisestä ja Euroopan unionin tulevaisuudesta sekä EU-tiedotukseen ja kansanäänestykseen liittyvistä kysymyksistä. Kyproksella ministeri Vilén kuulee myös osapuolten näkemyksiä Kyproksen yhdistymistä koskevien poliittisten neuvottelujen nykytilanteesta.

Uutinen 9.7.2002

Ministeri Jari Vilén Romaniassa:

Romanivähemmistön elinolojen kehittäminen osa EU:n jäsenyysvelvollisuuksia EU:n laajentumisneuvotteluista Suomen hallituksessa vastaava ministeri Jari Vilén tapasi EU:n hakijamaakierroksensa aikana Bukarestissa Romanian pääministeri Adrian Nastasen. Ministerit keskustelivat EU:n tulevaisuudesta ja Romanian liittymisneuvottelujen ajankohtaisesta vaiheesta sekä maan romanivähemmistön tilanteesta.

Uutinen 9.7.2002

Europeiska rådet i Sevilla diskuterade invandrings- och asylpolitik

Europeiska rådet sammanträdde den 21-22 juni i Sevilla i Spanien. Mötets centrala teman var invandrings- och asylfrågor, utvecklandet av rådets verksamhet och utvidgningen av unionen. Europeiska rådet beslutade att påskynda genomförandet av samtliga aspekter av det program som antogs av Europeiska rådet år 1999 i Tammerfors under Finlands ordförandeskap, beträffande skapandet av ett område som grundar sig på frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen. Rådet uppmanar medlemsstaterna att omgående inrätta ett gemensamt organ för förvaltning av de yttre gränserna. Organet skulle bestå av cheferna för medlemsstaternas gränskontroll. Före utgången av år 2002 skall det inrättas ett nätverk av sambandsmän för invandring i medlemsstaterna. Före juni 2003 skall också de europeiska reglerna gällande gränser konsolideras, och en kommissionsundersökning skall genomföras om ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna och unionen vid förvaltningen av de yttre gränserna.

Nyheter 9.7.2002

Mångsidigare samarbete mellan Singapore och Finland

Singapores handels- och industriminister George Yong-Boon Yeo besökte Finland 29.6.-1.7. på inbjudan av utrikeshandelsminister Jari Vilén. Singapores handels- och industriminister George Yong-Boon Yeo besökte Finland 29.6.-1.7. på inbjudan av utrikeshandelsminister Jari Vilén. Han gästade bl.a julgubben i Rovaniemi. I Helsingfors träffade minister Yeo även trafik- och kommunikationsminister Kimmo Sasi och förde officiella samtal med minister Vilén på måndag. På en presskonferens sade minister Yong-Noon Yeo sig stöda Finlands förslag om ett mångsidigare samarbete mellan Europeiska Unionen och Singapore. Ministrarna såg goda möjligheter att utveckla samarbetet inom utbildningssektor, turism, försvarsmaterielanskaffning och handel.

Nyheter 9.7.2002

Laajempaa yhteistyötä Singaporen ja Suomen välille

Singaporen kauppa- ja teollisuusministeri George Yong-Boon Yeo vieraili Suomessa ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin kutsumana 29.6.-1.7. Sunnuntaina ministeri Vilén esitteli kollegalleen Rovaniemeä ja Lapin matkailun mahdollisuuksia. Ministerit vierailivat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan Media Space laboratoriossa, IT-alan huippuosaamiseen tutustuttiin CCC-Systems Oy:ssä. Ja matkailumahdollisuuksia esiteltiin Santaparkissa, jossa singaporelaisministeri katsoi jalkapallon MM-loppuottelun yhdessä joulupukin kanssa. Napapiiriltä todettiin olevan matkaa Singaporeen yli 9000 km.

Uutinen 5.7.2002

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén vierailulle Romaniaan

EU:n laajentumisneuvotteluista hallituksessa vastaava ulkomaankauppaministeri Jari Vilén jatkaa työvierailujen sarjaa EU-liittymisneuvotteluja käyviin hakijamaihin. Vilén vierailee 2.-3. heinäkuuta Bukarestissa. Vierailun tarkoituksena on keskustella ennen muuta EU-jäsenyysneuvottelujen edistymisestä ja Euroopan unionin tulevaisuudesta.

Uutinen 5.7.2002

Utrikeshandelsminister Vilén besöker Rumänien

Utrikeshandelsminister Jari Vilén som i regeringen ansvarar för Eus utvidgningsförhandlingar fortsätter sina arbetsbesök till de länder som vill ansluta sig till EU. Vilén besöker den 2-3 juli Bukarest. Avsikten med besöket är att diskutera framför allt hur EU-medlemsförhandlingarna har fortskridit och unionens framtid.

Nyheter 3.7.2002

Danmark presenterar sina EU-teman

Utrikesministrarna Per Stig Møller och Erkki Tuomioja diskuterade under en videokonferens på tisdagen vilka teman Danmark kommer att ta upp under sitt EU-ordförandeskap. Danmark tar i början av juli över ordförandeskapet för EU efter Spanien. Den absoluta toppfrågan under halvårsperioden kommer att vara utvidgningen av EU, varvid den mest problematiska frågan kommer att vara finansieringen av och de direkta stöden åt lantbruket. Avsikten är att komma överens om EU:s gemensamma ståndpunkt vid Europeiska rådets möte i Bryssel i höst. Efter det kan man gå in för att avsluta medlemsunderhandlingarna med de längst hunna kandidatländerna vid toppmötet i Köpenhamn i december. Avsikten är att de första kandidatländerna skulle ansluta sig till unionen i början av år 2004.

Nyheter 3.7.2002

Ministeri Vilén: Tanskan EU-puheenjohtajuuskausi on laajentumisen kausi

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén tapasi Tanskan Eurooppa-ministeri Bertel Haarderin keskiviikkona Kööpenhaminassa ja Ruotsin kauppaministeri Leif Pagrotskyn torstaina Tukholmassa. Matkan tarkoituksena oli vaihtaa näkemyksiä Tanskan 1. heinäkuuta alkavasta EU-puheenjohtajuuskaudesta ja keskustella EU:n kilpailukyvystä.

Uutinen 2.7.2002

Kaliningrad-kysymys Venäjän lehdistössä

Venäjän lehdistö jatkoi ahkeraa Kaliningrad-raportointiaan. Valtaosa lehdistä antoi Putinin ja duuman tiukalle linjalle hiljaisen hyväksyntänsä. Lehdet raportoivat esitetyt kannanotot kommentoimatta asiaa itse. Aikakausilehti Ekspert julkaisi laajan artikkelin, joka oli sävyltään EU-kielteinen ja suorastaan hyökkäävä. Lehti esitti epäilyjä, joiden mukaan Puolalla, Saksalla ja EU:lla olisi pyrkimyksiä irrottaa Kaliningrad Venäjästä. Izvestija ja Vremja Novostei astuivat EU-kriittisen valtavirran ulkopuolelle ja arvostelivat Moskovan linjaa. Lehdet toivoivat Venäjältä kompromisseja. Rossijskaja Gazeta ja Rossijskaja Biznes Gazeta julkaisivat artikkelit, joiden mukaan Venäjän kannat olisivat voittaneet ymmärrystä Pohjoismaiden hallituksissa.

Uutinen 28.6.2002

Ulkomaankauppaministeri Vilén: EU:n laajentuminen aikataulussa

Sevillassa saavutettiin lopputulos, joka osoitti nykyisten jäsenvaltioiden sitoutuneisuuden laajentumisprosessin loppuunsaattamiseen nykyisessä aikataulussa. Sevillassa saavutettiin lopputulos, joka osoitti nykyisten jäsenvaltioiden sitoutuneisuuden laajentumisprosessin loppuunsaattamiseen nykyisessä aikataulussa, sanoi ulkomaankauppaministeri Jari Vilén toimittajatapaamisessaan tiistaiaamuna Helsingissä. Päätös tulevista jäsenvaltioista tullaan tekemään Kööpenhaminassa ja jäsenyys toteutuu siten, että uudet jäsenvaltiot voivat osallistua kesän 2004 parlamenttivaaleihin.

Uutinen 28.6.2002

Utrikeshandelsminister Jari Vilén: EU:s utvidgning vidhåller tidtabellen

I Sevilla uppnådde man ett slutresultat som visade de nuvarande medlemländernas förbindelse till att slutföra utvidgningsprocessen enligt den ursprungliga tidtabellen, sade utrikeshandelsminister Jari Vilén på ett pressmöte tisdag morgon i Helsingfors. Beslutet om nya medlemsländer kommer att göras i Köpenhamn och anslutning förverkligas så att nya medlemsländer kan delta i parlamentsval sommaren 2004.

Nyheter 28.6.2002

Europeiska rådet i Sevilla 21-22.6

Statsrådet beslutade den 13 juni om Finlands representation i Europeiska rådet i Sevilla den 21-22 juni. Finland representeras av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som hör till presidentens behörighet. Finansminister Sauli Niinistö deltar i mötet till den del det behandlar frågor som gäller den ekonomiska och monetära unionen. Mötets mest centrala tema torde vara migrations- och asylpolitiken. Målsättningen är att diskutera utvecklandet av en gemensam migrations- och asylpolitik samt påskynda de gemensamma åtgärderna på området. Ämnet är en del av uppföljningen av Europeiska rådet i Tammerfors under Finlands ordförandeskap.

Nyheter 14.6.2002

Eurooppa-neuvosto Sevillassa 21. – 22.6.

Valtioneuvosto päätti 13. kesäkuuta Suomen edustautumisesta Sevillan Eurooppa-neuvostossa 21. ja 22. kesäkuuta. Kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita. Valtiovarainministeri Sauli Niinistö osallistuu kokoukseen sen käsitellessä talous- ja rahaliittoa koskevia kysymyksiä. Kokouksen keskeisimmäksi aiheeksi noussee maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka. Tavoitteena on keskustella yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehittämisestä ja vauhdittaa sen alaan kuuluvia yhteisiä toimia. Aihe on osa Suomen EU-puheenjohtajakaudella pidetyn Tampereen Eurooppa-neuvoston seurantaa.

Uutinen 13.6.2002

Laajentuminen pääaiheena EU:n yleisten asiain neuvostossa

EU:n laajentuminen ja erityisesti neuvottelukannat maatalouden osalta ovat pääaiheena

Uutinen 13.6.2002

Suomen toimintalinjaus koskien Euro-Välimeri-kumppanuutta

Hallituksen EU-ministerivaliokunta hyväksyi 31. toukokuuta istunnossaan Suomen toimintalinjauksen EU:n ja Välimeren maiden yhteistyötä käsittelevässä Barcelonan prosessissa. Euro-Välimeri-kumppanuudessa Suomen prioriteetteina ovat kaupallis-taloudellinen yhteistyö, ympäristösuojelu sekä tieto- ja viestintäteknologia. Tämän lisäksi tärkeitä aloja ovat oikeus- ja sisäasiat, opetus ja kulttuuri sekä ihmisoikeudet ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvät asiat.

Uutinen 13.6.2002

Ungdomskonventets finländska medlemmar utsedda

Finlands medlemmar har utsetts till det ungdomskonvent som ordnas av konventet om EU:s framtid. De är Satu Arsalo, Antti Hytti, Minna Miettinen, Anna Mikkola, Anna Pollari och Olai Voionmaa. Ungdomskonventet sammanträder i Europaparlamentets lokaliteter i Bryssel den 9-12 juli. Framtidskonventet beslöt på sin session i april att ordna ett ungdomskonvent för att höra ungdomars synpunkter på Europeiska unionens framtid. Varje medlem och suppleant i konventet utser sin representant till ungdomskonventet. Det blir sammanlagt sex ungdomar från varje medlemsstat och kandidatstat. EU:s institutioner och konventets presidium utser också sina egna ungdomsrepresentanter. Ungdomskonventet består av sammanlagt 210 representanter i åldern 18-25 år.

Nyheter 24.5.2002

Suomelle luvattiin enemmän huippuvirkoja EU:ssa

Pääministeri Paavo Lipponen sai ainakin yhden hakemansa Brysselin-käynnillään keskiviikkona. EU-komission puheenjohtaja Romano Prodi nimittäin lupasi harvinaisen selkeästi parantaa suomalaisten asemaa unionin tärkeimmän toimielimen virkakoneistossa. "Maantieteellistä epätasapainoa on tarkoitus korjata", sanoi Prodi kun häneltä kysyttiin syitä siihen, miksi komissiossa ei ole yhtään pääjohtajaa Suomesta, Ruotsista tai Portugalista.

Uutinen 23.5.2002

Pääministeri Lipponen tyytyväinen vierailuunsa Euroopan Unioniiin

- Minulla oli tiivis, mutta antoisa päivä. Kävin monta hyödyllistä keskustelua, pääministeri Paavo Lipponen totesi suomalaisille kirjeenvaihtajille oltuaan keskiviikon EU:n komission vieraana Brysselissä. Pääministeri Lipponen tapasi puheenjohtaja Romano Prodin, varapuheenjohtaja Neil Kinnockin sekä komissaarit Erkki Liikasen, Antonio Vitorinon ja Mario Montin. Pääministeri osallistui myös komission viikkokokoukseen. Keskustelun aiheita olivat EU:n tulevaisuus, laajentuminen, kilpailupolitiikka, ulkorajojen valvonta, Sevillan huippukokous ja Lissabonin prosessi.

Uutinen 23.5.2002

Nuorisokonventin suomalaisjäsenet valittu

EU:n tulevaisuutta pohtivan konventin järjestämän nuorisokonventin suomalaisjäsenet on valittu. He ovat Satu Arsalo, Antti Hytti, Minna Miettinen, Anna Mikkola, Anna Pollari ja Olai Voionmaa. Nuorten konventti kokoontuu Brysselissä Euroopan parlamentin tiloissa 9. - 12. heinäkuuta. Tulevaisuuskonventti päätti huhtikuun istunnossaan järjestää nuorisokonventin kuullakseen nuorten näkemyksiä Euroopan unionin tulevaisuudesta. Jokainen konventin jäsen ja varajäsen nimeää nuorisokonventtiin yhden edustajan. Yhteensä nuoria on kuusi kustakin EU:n jäsen- ja hakijavaltiosta. EU:n instituutiot ja konventin puheenjohtajisto valitsevat myös omat nuorisoedustajansa. Nuorisokonventissa on kaiken kaikkiaan 210 edustajaa, jotka ovat 18-25-vuotiaita.

Uutinen 23.5.2002

Lipponen vetosi suuriin ruokavirastokiistassa

Pääministeri Paavo Lipponen (sd) toisti keskiviikkona Suomen pitävän kiinni hankkeesta saada EU:n elintarvikevirasto Helsinkiin. Lipponen vetosi suuriin jäsenmaihin, jotta ratkaisut tehtäisiin aiempien sopimusten mukaan. Asia nousi esille, kun Lipponen tapasi EU:n komission puheenjohtajan Romano Prodin Brysselissä. Viime joulukuussa elintarvikevirastoa esitettiin Helsingille Laekenin huippukokouksessa, mutta Parman isännyyttä tukenut Italian pääministeri Silvio Berlusconi torjui ratkaisun.

Uutinen 23.5.2002

EU:s framtidskonvent diskuterar unionens behörighet

Konventet som dryftar Europeiska unionens framtid sammanträder den 23-24 maj i Europaparlamentets lokaliteter i Bryssel. Mötets teman är de olika regleringsmekanismer som Europeiska unionen och Europeiska gemenskaperna har till sitt förfogande, institutionernas arbetssätt och kvaliteten på lagstiftningen. På konventets möte dryftas vem som kan utöva viss behörighet på unionens vägnar, hur behörigheten utövas och de juridiska konsekvenserna av utövandet av behörigheten.

Nyheter 23.5.2002

EU:n komission Suomen-päällikkö pitää EU:n tiivistymistä selviönä

Päätösvaltaa EU:ssa on jaettava uudestaan ja komission asemaa vahvistettava, jotta päätöksenteosta tulee selkeää, demokraattista ja tehokasta. Näin linjaa EU:n komission Suomen-edustuston päällikkö Timo Mäkelä tänään Brysselissä julkaistavan komission tulevaisuustiedonannon keskeisen sanoman. "EU:n suuntaa pitää selkiyttää. Muuten on vaara, että laajentumisen jälkeen kuvio puuroutuu ja kaatuu pikku riitelyyn", Mäkelä luonnehtii.

Uutinen 22.5.2002

Seuraa meitä