Nya länder med i Schengenavtalet

Schengenavtalet börjar gälla 21.12 i nio nya länder. Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovenien, Slovakien, Ungern och Malta, vilka varit EU-medlemmar sedan 2004, ansluter sig till området där det inte längre finns regelbundna gränskontroller. 

Nyheter 28.12.2007

Intryck från toppmötet i Bryssel

Regioninformatören i Södra Savolax Risto Alatarvas arbetade som informatör vid Finlands EU-representation i Bryssel och fick följa toppmötet i Bryssel från första parkett.

Nyheter 19.12.2007

Lissabonfördraget undertecknades

Fördraget ska förenkla och effektivera EU:s beslutsfattande. Avsikten är att fördraget ska träda i kraft 2009.

Nyheter 19.12.2007

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna undertecknades i Strasbourg

I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna stärks de europeiska medborgarnas rättigheter och Lissabonfördraget gör den bindande.

Nyheter 14.12.2007

EU, Finland och Tammerfors tar klimatförändringarna på allvar

Europaparlamentariker Riitta Myller redogjorde för Europeiska unionens klimatstrategi i Tammerfors.

Nyheter 14.12.2007

EU enades om finansiering av satellitnavigeringssystemet Galileo

Det europeiska systemet för satellitnavigering kan till exempel användas för att ta reda på fordons positioner, söka rutter, övervaka hastigheter och styra trafiken. Bild: Europeiska rymdorganisationen

Nyheter 29.11.2007

141-stödet till jordbruket i södra Finland fortsätter

141-stödet fortsätter till år 2013. Foto: UM/Pajukallio

Nyheter 29.11.2007

Förhandligsresultat om 141-stödet för åren 2008-2013

Jord- och skogsbruksministeriet

Nyheter 28.11.2007

SEPA underlättar betalningar i Europa

Ett gemensamt eurobetalningsområde (SEPA, Single Euro Payments Area) införs stegvis från början av 2008. Det gemensamma betalningsområdet gör det lättare att betala med bank- och kreditkort utomlands och att göra kontoöverföringar till utländska konton.

Nyheter 27.11.2007

Centrala EU-frågor för Finland år 2008

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 23.11.2007

Nya länder går med i Schengen

Från och med den 21 december 2007 tillämpar nio nya länder Schengenavtalet. Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern har varit medlemmar i EU sedan 2004 och ansluter sig nu till området som slopat regelbundna kontroller vid de inre gränserna.

Nyheter 22.11.2007

Informationsmöte i Lahtis: EU-finansiering av kultur från många olika källor

Projektkoordinator Heini Moisio från Lahtis stads bildningsväsende berättade om landskapets styrkeområden ur ett kulturellt perspektiv och om Lahtis fleråriga kulturstrategi.

Nyheter 16.11.2007

Finland uppmuntrar EU till större öppenhet

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 13.11.2007

Kommissionen publicerade sin årliga rapport om utvidgningen av EU

Kommissionär Olli Rehn presenterade den årliga rapporten om utvidgningen av EU i Bryssel 6.11.2007. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 12.11.2007

Även Åland beslutar om EU:s reformfördrag

Innan det nya reformfördraget kan tas i bruk måste det ratificeras i samtliga medlemsländer. För Finlands del innebär det att fördraget måste godkännas två gånger. Fördraget måste nämligen godkännas av både Finlands riksdag och Ålands lagting.

Nyheter 7.11.2007

Europeiska året 2008 betonar vikten av interkulturell dialog i vardagen

Specialsakkunnig Ulla Nyberg vid Statens konstmuseum och museilektor Minna Hautio från museet Aboa Vetus & Ars Nova talade vid informationsmötet i Åbo. Foto: Europainformationen/Juhana Tuomola

Nyheter 7.11.2007

Utrikesminister Kanerva offentliggjorde Europainformationens nya visuella profil och webbplats

Minister Ilkka Kanerva öppnade Europainformationens webbplats och framförde samtidigt sina aktuella tankar om Europeiska unionen. Foto: UM/Raino Heinonen

Nyheter 31.10.2007

Romfördraget firar 50-årsjubileum

Europeiska unionen föddes för att tillräckligt många människor närde en gemensam dröm: att göra Europa till en fredens hemvist, där ekonomin går framåt och ger ökat välstånd för européerna. De två tunga och förödande krigen i Europa hade skapat en stark vilja hos människorna att åstadkomma en bestående fred i området. Uttrycket ”Europas förenta stater” förekom i många tal, bl.a. lade Winston Churchill fram ett sådant förslag – självfallet utan Storbritannien.

Nyheter 15.10.2007

Finland föreslås få 13 platser i Europaparlamentet

Antalet mandat i Europaparlamentet sjunker till 750 under den kommande mandatperioden. Foto: Europaparlamentet

Nyheter 11.10.2007

Fråga ministrarna om EU!

Online-diskussioner om aktuella EU-teman ordnas varje vecka under hösten.

Nyheter 28.9.2007

Språk öppnar dörrar – Europeiska språkdagen firas den 26 september

Europeiska språkdagen firas den 26 september för att hylla flerspråkigheten i Europa och påminna européerna om hur viktigt och roligt det är att lära sig språk.

Nyheter 25.9.2007

Finlands kampanj för tumlarobservationer fortsätter

En tumlare i södra Östersjön som har fångats för märkning Foto: Antti Halkka

Nyheter 19.9.2007

Allt som du velat fråga om EU

Gymnasieeleverna i Tampereen lyseo frågade Lasse Lehtinen bland annat om EU:s fördragsreform och berättade att aktuell information om EU är till nytta när man förbereder sig för studentskrivningarna.

Nyheter 19.9.2007

Ny märkning av solskyddsmedel införs

EU:s kampanj betonar vikten av att undvika solen då strålningen är som starkast. Bild: Europeiska kommissionen

Nyheter 18.9.2007

Europeiska året för interkulturell dialog 2008

Europeiska året 2008 vill öka framför allt barnens och ungdomarnas medvetenhet om vikten av interkulturell dialog. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 18.9.2007

ECB:s ordförande Jean-Claude Trichet uppmuntrar att avlägsna hinder för sysselsättning

Konster för att öka Europas ekonomiska tillväxt efterlyses i Björneborg av (från vänster till höger) professor Matti Pohjola, ECB:s ordförande Jean-Claude Trichet, chefredaktör för Finlands Bank Erkki Liikanen och professor Bengt Holmström.

Nyheter 3.9.2007

De finländska badsträndernas vattenkvalitet uppfyller EU-kraven

Europeiska kommissionen är nöjd med de finska strändernas kvalitet. (Foto: Helsingfors stad/Juhani Seppovaara)

Nyheter 3.9.2007

Finland vill öka öppenheten inom EU

Behandling av mycket omfattande begäranden om handlingar kan vara betungande för EU:s institutioner. Finland anser att problemen bör lösas genom att utveckla registreringen av handlingar och sökfunktionerna samt informationsspridningen och rådgivningen.

Nyheter 3.9.2007

Syltar du enligt direktivet?

EU:s syltdirektiv gäller endast för sylt som skall säljas. Bild: Inhemska Trädgårdsprodukter rf.

Nyheter 3.9.2007

Nordiska samarbetsministrar höll ståtligt sommarmöte i Koli

Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2007. Nordiska samarbetsministrar höll ståtligt sommarmöte i Koli den 13 juni. Finlands nya minister för nordiskt samarbete Jan Vapaavuori var värd för sitt första samarbetsministermöte. Samarbetsministrarna i Koli. Foto: UM/Adam ElwanI mötet deltog förutom Vapaavuori Christina Husmark Pehrsson från Sverige, Heidi Grande Röys från Norge och Ossur Skarphédinsson från Island. Danmark representerades av ministerns ställföreträdare Karsten Ankjer Jensen, Åland av Lasse Wiklöf, Färöarna av Jógvana Lakjuni och Grönland av Aleqa Hammond.

Nyheter 21.6.2007

Reformering av EU: s grundfördrag står i centrum då Europeiska rådet sammanträder

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel den 21 och 22 juni. Finlands representant på toppmötet är premiärminister Matti Vanhanen, som biträds av utrikesminister Ilkka Kanerva och av president Tarja Halonen i de frågor som berör hennes befogenheter. Utrikesminister Ilkka Kanerva (till höger) förutspår svåra förhandlingar om fördragsreformerna. Frankrike och Nederländerna förkastade genom folkomröstningar år 2005 den ursprungliga versionen av EU: s konstitutionella fördrag. Det centrala temat för Europeiska rådet i juni är reformering av grundfördraget. Representanterna i Europeiska rådet från medlemsländernas regeringar skall bestämma om fördragsreformernas framtid utifrån det förslag som ordförandelandet Tyskland har förberett. Förutom fördragsreformerna skall det på mötet även i korthet tas upp frågor gällande samarbete i rättsliga och inrikes frågor samt ekonomiska och sociala frågor och miljöärenden. Aktuella yttre förbindelser, som Europas grannrelationer och unionens strategier i Centralasien, behandlas även i korthet på mötet.

Nyheter 21.6.2007

Det sjunde ramprogrammet för forskning behöver aktörer

Det sjunde ramprogrammet är Europeiska unionens instrument, med vilket man styr forskning och utveckling. Totalbudgeten för ramprogrammet 2007–2013 är så mycket som 54,6 miljarder euro. Man satsar stort på ekonomiskt stöd till små och medelstora företag. Tekes anordnade rådgivningsmöten om det sjunde ramprogrammet i Uleåborg, Helsingfors, Åbo och Tammerfors. På mötena behandlades bland annat delprogrammet Kapacitet och innehållet i det tematiska området Små och medelstora företag. Budgeten i toppklass

Nyheter 21.6.2007

Programmet Ett Europa för medborgarna offentliggjordes

Europeiska unionen har startat det nya programmet Ett Europa för medborgarna som ska genomföras åren 2007–2013. Syftet är att ge medborgarna möjlighet att bygga ett mer sammanhållet Europa genom bl.a vänortssamarbete, organisationer och läroanstalter. Programmet Ett Europa för medborgarna främjar ett aktivt medborgarskap.Målet för Ett Europa för medborgarna är att främja ett aktivt medborgarskap, skapa en europeisk identitet samt tolerans i vardagslivet. Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer exempelvis frivilligt arbete och anordnande av olika evenemang för medborgarna samt tankesmedjor för EU-sakkunniga, och främjar samarbetet mellan medborgarna och organisationer från olika länder.

Nyheter 20.6.2007

Mobiltelefonsamtal från ett EU-land till ett annat blir billigare

Priserna på mobiltelefonsamtal mellan olika nät, de så kallade roamingavgifterna, blir billigare i sommar. Europaparlamentet fattade ett beslut i frågan 23.5.2007. De nya avgifterna träder sannolikt i kraft redan i augusti. Mobiltelefonsamtal mellan EU-länderna

Nyheter 18.6.2007

Europainformationen gav ut boken Den nordliga dimensionen

Utrikesministeriets Europainformation har gett ut journalisten Markku Heikkiläs bok Den nordliga dimensionen. Den nordliga dimensionen, som syftar till att utveckla samarbetet mellan Nordeuropa och nordvästra Ryssland, är aktuell igen eftersom den är en av prioriteringarna under Finlands pågående EU-ordförandeskap. Forskaren Hiski Haukkala från Utrikespolitiska institutet (till vänster), bokens författare Markku Heikkilä och utrikesminister Erkki Tuomioja vid bokutgivningen. Foto: Utrikesministeriet/Raino HeinonenMiljöpartnerskapet den mest konkreta aspekten av politiken

Nyheter 18.6.2007

Europainformationen publicerade bok om de nya EU-länderna

Europainformationen publicerade den 23 april boken 10 UUTTA TULIJAA, Euroopan unioni - erilaisia yhdessä/ 10 NYKOMLINGAR, Europeiska unionen - olika tillsammans. I boken presenteras de nya medlemsstater som ansluter sig till unionen den 1 maj 2004. Erkki Toivanen (till vänster), Pilvi Torsti och Jan Store begrundar det utvidgade EU:s väsenFörfattarna består av forskare och redaktörer med fördjupade insikter i sina målländer. För den resonerande inledande essän ansvarar redaktör Erkki Toivanen. För varje land finns en faktaruta som ger grundfakta om landet samt presenterar fem intressanta personer i nutidssamhället, fem centrala historiska personligheter, de fem största partierna samt de fem viktigaste exportprodukterna. Boken har utarbetats i samarbete mellan Helsingfors universitets institution för samhällshistoria (politisk historia) och Europainformationen.

Nyheter 18.6.2007

Europeiska ungdomsveckan går av stapeln 3-10 juni

I år går ungdomsveckan såväl i Finland som i hela Europa under Aktiv ungdom! -beteckningen. Europeiska unionens Youth in Action -program, som startade i början av år 2007, erbjuder finansiering för projekt som riktar sig till 13-30 -åringar och till dem som arbetar med unga. Youth in Action -programmet uppmuntrar unga till ett aktivt europeiskt medborgarskap genom att understöda ungas deltagande, påverkningsmöjligheter och internationalism.Programmets föregångare har hittills gagnat nästan 700 000 unga européer sedan år 1989, då det första Youth for Europe -programmet inleddes. Finland kom med år 1994. Under åren 2000-2006 har över 28 000 unga deltagit i närmare 2 300 projekt via Centret för internationellt personutbyte CIMO, som ansvarar för programmet i Finland.

Nyheter 15.6.2007

Juvenes Translatores — EU-omfattande översättningstävling för skolor

Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning anordnar i höst översättningstävlingen Juvenes Translatores för skolelever födda 1990 i hela EU. Juvenes Translatores är en översättningstävling

Nyheter 1.6.2007

Orsaker till finländarnas svaga EU-intresse söktes

Gurkdirektivet, medias ansvar och EU-elitens fjärmande från folket lyftes fram vid paneldiskussionen gällande EU: s anspråkslösa popularitet i Finland, som ordnades i riksdagens infocentrum den 14 maj. Olli Kivinen (t.v.) och Thomas Wallgren funderar bl.a. över mediernas roll som medlare av EU-bilden. Bild: Henna Könkkölä/EuropainformationenEuropainformationen i Nyland och Europeiska kommissionens representation i Finland ordnade tillsammans paneldiskussionen "EU- vän eller fiende? Den offentliga debatten om EU i Finland". Lektor i kommunikationslära Tuomo Mörä öppnade upp diskussionen genom att visa hur understödet för EU ser ut i olika länder. Finland hör till de länder i EU där stödet för unionen är som lägst. Enligt den senaste Eurobarometern anser 39 procent av medborgarna att Finlands EU-medlemskap är en bra sak.

Nyheter 29.5.2007

EU har främjat de grundläggande rättigheterna

Europaveckan i Åbo inleddes måndagen den 7 maj med Europainformationens seminarium "Eurooppalaiset oikeudet - kenen oikeudet?" (Europeiska rättigheter - vems rättigheter?). Seminariet ingår i det europeiska året för lika möjligheter för alla. Europeiska året för lika möjligheter för alla -logoEuropaåret för lika rättigheter för alla har också bland annat varit officiell samarbetspartner till årets Eurovision Song Contest. Året gjordes synligt i Europa även med hjälp av en bussturné, en fototävling och en tävling för journalister.

Nyheter 24.5.2007

Fjärde upplagan av Nyckel till EU-begrepp

En ny och uppdaterad upplaga av Nyckel till EU-begrepp har utgetts. Den har gjorts i samarbete med Europainformationen och Centrum för Europaforskning vid Helsingfors Universitet. Ordlistan som sammanställts av Tero Erkkilä och Teija Tiilikainen har bl a utökats med platsfördelningen i de olika organen till följd av Bulgariens och Rumäniens medlemskap i EU fr o m år 2007. Med finns också uppgifter om de nya institutionerna inom EU, bl a kemikalieverket som startar sin verksamhet i Helsingfors i juni.

Nyheter 24.5.2007

Europadagen firas den 9 maj

Europadagen firas till ära av Schumandeklarationen, som startade den europeiska integrationen. Europainformationen deltar i de Europadagsevenemang som anordnas på olika håll i Finland. Firandet av Europadagen år 2006 i Esplandparken i Helsingfors. Bild: EuropainformationenEuropadagen har firats i Europeiska unionens medlemsländer och i många andra länder sedan år 1986. Det här året är huvudtemat för Europadagen Romfördrgaets 50-års jubileum.

Nyheter 16.5.2007

Dörren står öppen till sydöstra Europa – Fråga mer om EU-utvidgningen

EU:s utvidgningskommissionär Olli Rehn inbjuder alla som är intresserade av utvidgningen till en nätdiskussion måndagen den 7 maj 2007 kl. 16.00–17.00. Bild: Europeiska kommissionenVill du veta mer om följderna av unionens utvidgning eller om de utmaningar som de nuvarande kandidatländerna Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt ansökarländerna Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro och Serbien (inklusive Kosovo, som förvaltas av FN) står inför på sin väg mot Europeiska unionen? Eller är du intresserad av hur EU förbereder sig för utvidgningarna?

Nyheter 9.5.2007

Arbete och frivilligverksamhet utomlands intresserade i Glaspalatset

Eurooppaan vai etäämmälle? –evenemanget lockade unga, som planerade att åka utomlands, till Glaspalatsets Träffpunkt den 17-18 april. Vid evenemnaget, som ordnades för första gången, gavs information om arbete, praktik, studier och frivilligverksamhet såväl i Europa som på andra håll i världen. Eures-rådgivare Tuula Kinnunen berättade om arbetssökning i utlandet. Bild: Europainformationen/Henna KönkköläTräffpunktens datorer kom väl till pass då det letades lediga arbetsplatser åt unga i Europa och studiemöjligheter i Förenta staterna. De unga var speciellt intresserade av arbetsmöjligheter utomlands och olika frivilligprogram, som CIMO och Allianssin nuorisovaihto erbjuder.

Nyheter 9.5.2007

Europaparlamentariker i Åbo och Tammerfors – Budgeten, energin och klimatet på dagordningen

Europaparlamentarikerna Satu Hassi (Gröna) och Piia-Noora Kauppi (saml., EPP/ED) inledde diskussionen om EU:s energi- och klimatpolitik på Europainformationens morgonkaffe med EU-parlamentarikerna i Åbo den 20 april. Vid ett annat evenemang som arrangerades samtidigt i Tammerfors diskuterades EU:s budgetsiffror utifrån en inledning av Europaparlamentarikern Kyösti Virrankoski (Centern/ALDE). Europaparlamentarikerna Piia-Noora Kauppi och Satu Hassi höll anföranden vid Europainformationens morgonkaffe i Åbo.

Nyheter 9.5.2007

50 år av samarbete – EU:s utmaningar i dag och i framtiden

Europainformationen arrangerar diskussioner runtom i Finland i samband med Romfördragets 50-årsjubileum. De första diskussionerna hölls i Åbo den 27 mars och i Tammerfors den 28 mars. Trots evenemangens historiska bakgrund gled diskussionerna in på Europeiska unionens aktuella utmaningar och framtidsvisioner. Den 25 mars hade det gått 50 år sedan Romfördraget undertecknades. Genom fördraget upprättade Frankrike, Västtyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Italien Europeiska ekonomiska gemenskapen, som beredde vägen för en större integration i Europa.

Nyheter 27.4.2007

Romfördaget fyller 50 år

Romfördraget lade grunden för det europeiska samarbetet. I år firas fördragets 50-årsjubileum på många olika sätt både i Europa och runtom i världen. I Finland erbjuds en möjlighet att bekanta sig med EU:s prestationer på Helsingfors järnvägsstation fram till 27.3 och också senare under jubileumsåret vid en rad olika tillställningar runtom i landet. I EU:s formgivningstävling gällande jubileumslogon deltog 1700 professionella och studerande inom forgivningsområdet. Den vinnande Tillsammans-logon designades av polacken Szymon Skrzypczak.Anledning att fira

Nyheter 23.4.2007

Mångkulturalism väckte debatt i Helsingfors

Det mångkulturella EU, integration av invandrare och jämlikhet var teman för ett diskussionstillfälle i Lilla Parlamentet den 27 mars. Nylands Europainformation och Internationella migrationsorganisationen IOM ordnade tillfället i samarbete med Tyska ambassaden och arbetsministeriet som en del av EU-veckan som ordnades på järnvägsstationen. Mångkulturalism intresserade publiken och diskussionen var livlig. I förgrunden Thomas Lothar Weiss från IOM och Joachim Bussian från Tysklands ambassa (till höger).I EU diskuteras just nu hur en gemensam immigrationspolitik kunde förverkligas. Under Tysklands ordförandeskap kommer det inte att fattas ett beslut. Pressansvarige vid Tysklands ambassad, Joachim Bussian, lyfte i sitt anförande fram betydelsen av att förhindra att en utlänningsfientlig atmosfär och rasistiska rörelser sprids i Europa. Han konstaterade att det finns mycket att göra på det här området, eftersom det handlar om emotionella frågor.

Nyheter 23.4.2007

Helsingfors förbereder sig för kemikaliemyndigheten

Genom EU:s nya kemikalieförordning inrättas Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA (European Chemicals Agency) i Finland i början av juni. Myndigheten på Annegatan i Helsingfors kommer att sysselsätta 450 personer. Kemikaliemyndigheten inleder sin verksamhet i början av juni på Annegatan i Helsingfors i arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas utrymmen (till vänster på bilden). Foto: Helsingfors stad/Mika LappalainenBehandlingen av kemikalieförordningen Reach avslutades i december i slutet av Finlands EU-ordförandeskap. Genom förordningen inrättas en kemikaliemyndighet vars uppgift är att ge tekniskt och vetenskapligt stöd i genomförandet av förordningen. Europeiska kommissionen bär ansvaret för inrättandet av myndigheten och förberedandet av dess verksamhet.

Nyheter 23.4.2007

Euresnätverket sprider sig till de nya EU-länderna

Euresrådgivare från Bulgarien och Rumänien besökte sina kolleger i Åbo och sade sig hoppas att EU-medlemskapet skall ge turismen ny fart och därmed höja levnadsstandarden i hemlandet. "Vi vill samarbeta också med Finland för ökat elevutbyte och rörlighet", konstaterar rådgivarna. Eures-logon.Syftet med Eures är att främja arbetskraftens rörlighet i Europa med hjälp av rådgivning. Euresrådgivarna är experter som hjälper kunderna i hemlandet att söka jobb. Nätverket har i dag nästan 700 rådgivare över hela EU.

Nyheter 3.4.2007

På vilket sätt behöver Norden Europa och Europa Norden?

Seminariet ”Möjligheternas Norden – nära dig” i Åbo den 6 mars öppnade en serie seminarier om det nordiska samarbetet. Samtidigt invigdes Europainformationens nya lokaler i Egentliga Finland i Åbo stadsbiblioteks nybyggnad. Det nordiska samarbetet samlade drygt 50 åhörare i Åbo.Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2007. Under året kommer Europainformationen att arrangera en serie på 20 seminarier runtom i Finland för att presentera det nordiska samarbetet och det finländska ordförandeskapets mål.

Nyheter 27.3.2007

EU-länderna enades om klimatmål

EU:s stats- och regeringschefer som sammanträdde i Bryssel den 8 och 9 mars antog ett bindande mål om ökad användning av förnybar energi. EU förbinder sig dessutom att minska utsläppen av växthusgaser med åtminstone en femtedel jämfört med nivån år 1990. EU skall öka andelen biobränsle till minst 10 procent av den totala energi som förbrukas inom vägtrafiken senast år 2020. Foto: Europeiska kommissionenToppmötet antog EU:s nya handlingsplan för energipolitiken, som syftar till att öka försörjningstryggheten, säkerställa Europas konkurrenskraft och en energitillgång till rimligt pris samt främja hållbar utveckling.

Nyheter 16.3.2007

Vår i Europa 2007 startar i mars

Vår i Europa är ett årligt initiativ för att stimulera debatt, diskussion och eftertanke bland skolungdomar om principerna bakom EU, vad EU har uppnått och vad EU bör göra i framtiden. Vår i Europa -logonVår i Europa 2007 kommer att genomföras från den 26 mars till den 30 juni, med speciellt fokus på den 9 maj som samtidigt är Europadagen.

Nyheter 16.3.2007

Erasmus har främjat studentmobilitet i 20 år

Innevarande år är ett jubileumsår för ett mycket populärt exempel på europeisk integration. I år fyller Erasmus, världens största utbytesprogram för högskolestudenter och -lärare, 20 år. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 13.3.2007

REACH träder i kraft – Är du redo?

Europainformationen i Birkaland och miljöinformationscentret Moreenia arrangerade den 22 februari ett informations- och diskussionsmöte i Tammerfors stadsbibliotek Metso om EU:s kemikalieförordning (REACH) som träder i kraft i juni. Kiilto Ab:s forsknings- och utvecklingsdirektör Mikko Viljanmaa och Anna-Liisa Sundquist, som var Finlands huvudförhandlare under ordförandeskapet i Bryssel.Anna-Liisa Sundquist, konsultativ tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet, gav en allmän översikt över REACH-förordningen. Kiilto Ab:s forsknings- och utvecklingsdirektör Mikko Viljanmaa berättade om hur hans företag förbereder sig för kraven i förordningen och Janne Hokkanen från Finlands naturskyddsförbund tog upp förordningens inverkan på miljön.

Nyheter 6.3.2007

Lika möjligheter för alla – Europeiskt temaår 2007

Temaårets öppningstillfälle ordnades i Europa-huset i Helsingfors 8.2.2007. Målsättningen för det här året är att öka information om fördelarna med ett samhälle som är rättvist, ökar samhörigheten och erbjuder jämlika möjligheter för alla. Temaårets logoEuropeiska unionens jämställdhetslagar från år 2000 förbjuder diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, sexuell läggning, religion, övertygelse, funktionshinder eller ålder. Även om lagarna är viktiga, kan dessa inte allena få ett slut på diskrimineringen. Därför har år 2007 utlysts till Europeiska året för lika möjligheter för alla.

Nyheter 5.3.2007

Kommissionen vill begränsa koldioxidutsläpp från bilar

Europeiska kommissionen föreslog onsdagen den 7 februari att koldioxidutsläppen från nya bilar från och med 2012 inte får överstiga 120 gram per kilometer. EU vill tvinga bilindustrin att utveckla renare bilar eftersom företagen inte på eget initiativ lyckats minska utsläppen. Kommissionen föreslår att koldioxidutsläppen från bilar skall minska med cirka 25 procent jämfört med i dag. Foto: Europeiska kommissionenEnligt kommissionens förslag skall biltillverkarna se till att utsläppen inte överskrider 130 gram. De resterande 10 grammen skall minskas genom utveckling av bränslen och däck. Bilarnas utsläpp är i EU i dag i medeltal 160 gram. Nivån har sjunkit under de senaste åren, men trots det har de sammanlagda utsläppen från trafiken ökat. Det beror bland annat på att européerna köper allt fler och allt större bilar.

Nyheter 2.3.2007

Stadsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation kan sökas

För ändamålet står 245 000 euro till förfogande år 2007. Syftet med understöden är att öka kunskaperna om Europeiska unionen i Finland. Under 2007 betonas särskilt främjandet av medborgardiskussionen om EU:s konstitutionella fördrag och dess framtidsutsikter samt att 50 år gått sedan Romfördraget. Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Nyheter 21.2.2007

Riksdagskandidater fick information om EU och utrikespolitiken i Lappo

Europainformationen arrangerade ett informations- och diskussionsmöte för riksdagskandidaterna i Vasa valkrets i Lappo den 25 januari. Kandidaterna som samlats i den gamla patronfabrikens historiska miljö hade en mängd frågor om EU och utrikespolitiken. Avdelningschef Hannu Kyröläinen informerade riksdagskandidaterna om utrikesförvaltningens utmaningar.

Nyheter 16.2.2007

EU:s utmaningar efter Finlands ordförandeskap

Auditoriet i Infocentrum i Lilla parlamentet fylldes av intresserade åhörare den 17 januari då Europainformationen i Nyland arrangerade en diskussion om EU:s framtida utmaningar efter Finlands ordförandeskap. Diskussionen öppnades av direktören för nätverket för Europaforskning Teija Tiilikainen och filosofie docent Thomas Wallgren. Diskussionen om EU:s framtid lockade ett stort antal intresserade till Lilla parlamentets Infocentrum. Till vänster Thomas Wallgren.

Nyheter 12.2.2007

EU:s konstitutionella fördrag

Infopaket om EU:s konstitutionella fördrag De officiella fördragstexterna:Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa (Europeiska unionens officiella tidning 2004/C 310/01)

Nyheter 5.2.2007

Europaparlamentet valde ny talman

Tysken Hans-Gert Pöttering valdes den 16 januari till ny talman för Europaparlamentet. Parlamentet inledde sitt arbete i en större sammansättning än tidigare, eftersom parlamentet till följd av unionens utvidgning fick 35 rumänska och 18 bulgariska ledamöter. Den nya talmannen Hans Pöttering (på bilden) efterträder spanjoren Josep Borrell, som var talman under mandatperiodens första två och ett halvt år. Foto: EuropaparlamentetEuropaparlamentet konstituerade sig på nytt mitt i sin femåriga mandatperiod. Vid årets första plenum valdes Hans-Gert Pöttering till parlamentets talman. Parlamentsledamöterna valde därtill bland sig 14 vice talmän och 6 kvestorer.

Nyheter 31.1.2007

Finland är EU:s ordförande under andra hälften av 2006

Finland är EU:s ordförandeland från början av juli till slutet av december 2006. EU-ordförandeskapets visuella uttryck och logotyp har tagits fram av Timo Kuoppala som är grafisk formgivare på reklambyrå Recommended Finland Oy.Varje medlemsstat i EU fungerar i tur och ordning under sex månader som ordförande för Europeiska unionens råd i en på förhand bestämd ordningsföljd. Finland fungerar som EU:s ordförande från början av juli till slutet av december år 2006. Finland ledde EU för första gången 1999. Nästa gång är Finland EU:s ordförande år 2020.

Nyheter 22.1.2007

EU presenterade ett energi- och klimatpaket för att minska utsläppen

Europeiska kommissionen presenterade den 10 januari en omfattande energi- och klimatstrategi, vars mål är att bekämpa klimatförändringen genom att minska koldioxidutsläppen och förbättra energiförsörjningens säkerhet och unionens konkurrenskraft. Målet kan nås genom att utveckla den inre energimarknaden, öka användningen av förnybara energikällor, förbättra energieffektiviteten och stärka regelverket inom energisektorn. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso presenterade EU:s nya energistrategi vid en presskonferens 10.1.2007. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 19.1.2007

Bulgarien och Rumänien går med i EU 1.1.2007

Den femte utvidgningen av Europeiska unionen slutförs när Rumänien och Bulgarien blir medlemmar av unionen 1.1.2007. I och med de två nya medlemsländerna ökar antalet medlemsländer i EU från 25 till 27, och EU får 30 miljoner nya invånare. Rumänien och Bulgarien är unionens 26:e och 27:e medlemsland. Bild: Europeiska kommissionenI det första skedet av den femte utvidgningen anslöt sig tio medlemsländer – tio forna socialistländer samt den grekiska delen av Cypern och Malta – till unionen 1.5.2004. Rumäniens och Bulgariens anslutning är en del av den femte utvidgningen, eftersom beslutet om att inleda anslutningsförhandlingar med dessa 12 länder fattades samtidigt i Helsingfors under Finlands förra EU-ordförandeskap i december 1999.

Nyheter 17.1.2007

Europaparlamentet godkände EU:s kemikalieförordning

Ett av de största lagstiftningsprojekten i EU:s historia slutfördes den 13 december då Europaparlamentet vid sin session godkände EU:s kemikalieförordning. Förordningen skall effektivera testningen och övervakningen av farliga ämnen. Samtidigt säkerställdes inrättandet av EU:s kemikaliemyndighet i Helsingfors. EU:s kemikalieförordning REACH träder i kraft i juni 2007. Foto: EuropaparlamentetEU:s kemikalieförordning eller REACH gäller ca 30 000 kemikalier som används i Europa. Förordningens syfte är att förbättra skyddet av människornas hälsa och miljön. Förordningen ålägger industrin att undersöka och till ett gemensamt register skicka information om ämnenas egenskaper, i det fall att ämnena tillverkas i EU eller införs till EU i en mängd på minst tusen kilo per år. Registren kommer att ge medborgarna och företagen allt bättre information om ämnena och deras egenskaper. Riskhanteringen förbättras också eftersom industrin skall ge anvisningar om en trygg användning av kemikalierna.

Nyheter 16.1.2007

Finlands ordförandeskap kulminerade i Europeiska rådets möte

Toppmötet som hölls den 14–15 december avslutade i praktiken Finlands EU-ordförandeskap. EU:s stats- och regeringschefer som samlades i Bryssel diskuterade utvidgningspolitiken och samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. På toppmötets agenda stod också framtiden för det strandade konstitutionella fördraget. Entrén till Justus Lipsius, där rådets möte hölls, pryddes förutom av flaggor även av ett finskt vinterlandskap. Foto: Statsrådets kansli/LehtikuvaUtvidgningen förblir ett tyngdpunktsområde för EU

Nyheter 2.1.2007

Slovenien ansluter sig till euroområdet

Euron blir Sloveniens officiella valuta den 1 januari 2007. Av de tio länderna som anslöt sig till Europeiska unionen 2004 är Slovenien det första som inför euron. Samtidigt blir Slovenien det trettonde EU-landet att ta euron i bruk. Det slovenska 1-euromyntet föreställer grundaren av landets protestantiska kyrka Primoz^ Trubar (1508-1586). Foto: Europeiska kommissionenEuron ersätter den slovenska tolaren (SIT) som lagligt betalningsmedel. Tolarens låsta omräkningskurs mot euron är 239,640 SIT. Såväl tolar som euro är gångbara betalningsmedel i Slovenien den 1-14 januari 2007. Därefter duger endast euron som betalningsmedel.

Nyheter 2.1.2007

EU kämpar för att minska växthusgaserna

Klimatförändringen kommer att vara den viktigaste faktorn som ändrar verksamhetsbetingelserna för samhällena. EU strävar efter att aktivt tillämpa och utveckla de instrument som står till buds för att minska utsläppen av växthusgaser. Bakom EU:s åtgärder finns förpliktelserna i Kyotoprotokollet och oron för de kostnader som klimatförändringen orsakar. Miljöminister Jan-Erik Enestam talade 15.11 vid FN:s klimatmöte i Nairobi i egenskap av minister i EU:s ordförandeland. I sitt tal betonade han bl.a. att det inte finns alternativ till ambitiösa mål för utsläppsreduceringen. Foto: utrikesministerietKlimatforskarna anser att en ökning av växthusgaserna i atmosfären påverkar hela klimatsystemet. I och med klimatförändringen ändras också cirkulationen av värme och fukt globalt, och typerna av väderleksväxlingar förändras lokalt. Klimatförändringen förändrar bl.a. villkoren för jordbruksproduktionen, minskar färskvattenreserverna och ställer nya krav på infrastrukturen.

Nyheter 2.1.2007